Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2018 ze dne 1. března 2018 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Kapras,
Mgr. Střelečková)

Omluveni:

Hosté: veřejnost 4

Program:

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost 2018
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
  4. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu
  5. Proplacení faktur nad 50 tisíc Kč
  6. Žádosti o dotace (volnočasové aktivity – tábor, podpora SDH)
  7. Různé – Němčovické vepřobraní, účast Soptíků na akci Hasič roku 2017, ad.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4,5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2, 12/3-1/2018 Nesplněno: 11, 12/4-1/2018 5-8/2017 5/2-3/2017

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017. Výše finanční dotace obce je 5709,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0012874, mezi obcí Němčovice a ČEZ Distribuce, a.s., na umístění kabelu NN a spojky na obecním pozemku pč. 238/4, 238/5, 434 v kat. území Němčovice. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou částku 416 Kč.

HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Obcí Němčovice a Městem Radnice. Podle této smlouvy je vytvořen společný školský obvod k plnění povinného předškolního vzdělávání Mateřské školy v Radnicích. Školský obvod je tvořen územními obvody města Radnice a obce Němčovice. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.

HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 242.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 5/2017 ze dne 2.11.2017 za stavbu hřbitovní zdi (II. etapa). Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 440.000,– Kč.

HLA PRO 5 ZDRŽ 2

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2018 z rozpočtu PK ve výši 77 tis. Kč na podporu provozu dětského letního tábora 2018. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč, na příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisterny automobilové stříkačky – majáková rampa, přední výstražná světla, oprava čerpadla. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7) Různé:

7/1) V sobotu 31. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.

7/2) Starosta podal přítomným informace o tom, že v neděli 1. dubna se koná další tradiční akce Velikonoce v útulku v době od 11 do 16 hodin.

7/3) Ve středu, 19. dubna má poslední vystoupení loňská parta němčovických Soptíků v Top Hotelu v Praze na prestižní akci vyhlášení výsledků ankety Hasič roku 2017, kde budou také pomáhat při předávání cen spolu s ministrem vnitra vyznamenaným profesionálním hasičům. Odjezd autobusu je v 10 hodin od ZŠ v Radnicích, předpokládaný návrat okolo 18 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. března 2018

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Jitka Střelečková

Vyvěšeno: 2.3. 2018

Komentáře