Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2017 dne 26. ledna 2017 v místní restauraci.

Začátek: 19,03 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Kapras,
Mgr. Střelečková)
Omluveni:
Hosté: veřejnost 5

Program:

  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Hospodaření obce za rok 2016 – skutečnost
  3. Zpráva inventarizační komise
  4. Rozpočet obce na rok 2017
  5. Schválení žádostí o dotace
  6. Kontokorentní úvěr na rok 2017
  7. Převody majetku (nákup pozemku, prodej automobilu)
  8. Proplacení faktur nad 50 tisíc Kč
  9. Různé: Němčovický masopust 2017, Vlajka pro Tibet, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 6/1, 6/2,6/3-11/2016 Nesplněno: 5-11/2016 2/1, 2/2-9/2016 7-8/2015 (stř. ostrůvek) 11/1-1/2014 (optika)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2016 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.695,8 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.589,4 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 106,4 Kč převod z roku 2015 + 58,8 Kč HLA PRO 7

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2014, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2016, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 22.1.2017. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky -858,8; pohledávky 52,5; pokladna 3,3; zákl. běžné účty 262,1; stavby 28.673,0; software 120,7; movitý majetek 14.557,6; DDHM 2.287,5; pozemky 2.356,5; umělecké předměty 245,8; poř.majetku 0,0
celkem majetek 48.563,1

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč 2002 – 3.530,2 2003 – 5.580,0
2004 – 9.647,7 2005 – 12.574,5
2006 – 16.727,1 2007 – 18.639,6
2008 – 19.132,8 2009 – 32.194,4
2010 – 36.718,5 2011 – 37.222,9
2012 – 41.437,3 2013 – 42.297,0
2014 – 45.981,5 2015 – 47.833,1
2016 – 48.563,1
HLA PRO 7

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2017 (podrobný rozpis v příloze): celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.869,1 Kč celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 6.765,0 Kč HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2017 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu hřbitova v Němčovicích – 2. etapa. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2017 z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč na pořízení a nákup výstroje a výzbroje pro požární sport – pro předškolní mládež – Soptíky. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2017 ve výši 40 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 9. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v Stabilizace a obnova venkova pro rok 2017 – územní plány z rozpočtu PK ve výši 250 tis. Kč na pořízení nového územního plánu obce. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nově označeného pozemku pč. 1923/2 (dle GP), TTP, o výměře 909 m2, v katastrálním území Olešná u Radnic od společnosti KLADRUBSKÁ, a.s. za částku 9.090,– Kč. Náklady spojené s nákupem pozemku hradí kupující. Starosta se pověřuje podpisem KS a návrhu na vklad. HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej automobilu Ford Tranzit 2,5 D panu R.H. z Plzně za částku 60.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a zajištěním převodu na OD v Rokycanech. HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení zálohové faktury ve výši 300.000,– Kč firmě P. Ferschmann, Ořech, podle uzavřené SoD č. 6/2016. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru k běžnému účtu obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s v období 23.3.2017 do 22.3.2018. HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 7

10) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 7

11) Různé:

11/1) V sobotu 4. března pořádá obec Němčovický masopust 2017 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8.000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 7

11/2) Zastupitelstvo obce se po čtrnácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 2. března 2017
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 27.1. 2017

Komentáře