Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 11/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 11/2016 dne 22. prosince 2016 v místní restauraci.

Začátek:    19,12 hod.
Přítomni: 6 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Bc. Ferschmannová)
Nepřítomni: Mgr. Střelečková,
Hosté:  6  veřejnost       

Program:
1)   Kontrola plnění minulých usnesení
2)   Inventarizační komise a plán
3)   Rozpočtové provizorium
4)   Rozpočtové opatření
5)   Žádost o dotaci na MMR
6)   Převody majetku (zřízení VB, nákup pozemku, prodej automobilu)
7)   Různé – Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková 

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, /1, 5/2, 5/3, 5/4-10/2016
Nesplněno:  2/1, 2/2-9/2016   7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2/1 ) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k  31.12.2016 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.  HLA PRO 6

2/2)  Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2016
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2017
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2017 do 25.1.2017 HLA PRO 6

3) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2016, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2017 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2017.  HLA PRO 6

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.11.2016. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  30.11.2016, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 8  schvaluje. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu MMR Podpora výstavby bytů pro rok 2017 ve výši 3 300 – 3 600 tis. Kč na novostavbu 6 BJ v proluce u čp. 16. Lhůta na podání žádosti končí 30.12. ve 12 hodin.   HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009481/1 Němčovice, p 236/1, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 233/16, 234/3, 235/2, 236/1, 237/5 a 238/1 v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je 72,31 m2 a zřizuje se úplatně za jednorázovou částku 1100,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.   HLA PRO 6

6/2)  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu nově označeného pozemku pč. 1923/2 (dle GP), TTP, o výměře 909 m2, v katastrálním území Olešná u Radnic. Důvodem nákupu pozemku je jeho potřeba na stavbu autobusové zastávky s chodníkem a čekárnou u křižovatky na druhé (protilehlé) straně silnice II/232 od společnosti Kladrubská a.s. HLA PRO 6

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej automobilu Ford Tranzit 2,5 D, z důvodu nákupu nového dopravního automobilu stejných parametrů, na základě schválené dotace od MV ČR a PK pro rok 2017. Starosta se pověřuje jeho prodejem a podpisem kupní smlouvy. HLA PRO 6

7) Různé:

7/1) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se koná 23. prosince od 11 do 16 hodin.  Zveme občany na předvánoční procházku.

7/2) V sobotu, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.

7/3) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24., 25. a 26.12) a Novoročních svátcích (31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

***************

Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2017.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. ledna 2017, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hodin.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 23.12. 2016                               

Komentáře