Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 11/2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 11/2017 dne 7. prosince 2017 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras)

Omluveni:

Hosté: veřejnost 3

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Převod nemovitostí (nákup pozemku)

3) Vyjádření ke stavbě zdvojeného vedení – V430

4) Změna vyhlášky obce o odpadech – zvýšení poplatku na rok 2018

5) Proplacení faktury nad 50 tisíc Kč – UrbioProject

6) Inventarizační komise a plán

7) Rozpočtové provizorium

8) Rozpočtové opatření č. 6

9) Různé – Rozsvícení vánočního stromu, Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 1,2-10/2017 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9-9/2017 Nesplněno: 5, 6-8/2017 5/2-3/2017

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy o nabytí poloviny pozemku pč. 174/2 o výměře 2836 m2, vedeného jako lesní pozemek a pozemku pč. 175/10 o výměře 137 m2, vedeného jako trvalý travní porost, v katastrálním území Němčovice, ve prospěch Obce Němčovice, od prodávajících Václava Jaroše z Kožlan (1/8), Zdeňka Jaroše z Radnic (1/8) a Marie Šrédlové z Hlohoviček (1/4) za částku 14.865,– Kč. Tento pozemek se nachází nad potokem u KČOV v podélném směru. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a návrhem na vklad.

HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti ELEKTROTRANS o vyjádření k záměru stavby DZA V430/830 – zdvojení vedení se závěrem, že již jednou k tomuto záměru vydalo zastupitelstvo obce nesouhlasné stanovisko usnesením č. 5-8/2013 ze dne 2.10.2013 a toto stanovisko zdůvodnilo. Trváme na navržené variantě, která významně zkrátí trasu energovodu, ušetří finanční prostředky státu, nebude zasahovat do Evropsky významné lokality Kamenec (kód CZ0323150) a do maloplošného zvláště chráněného území PP Kamenec. Zdvojení vedení výměnou za sloupy typu DONAU dojde v našem území rovněž k dalšímu narušení krajinného rázu u obou částí obce Němčovice.

HLA PRO 7

4/1) Akvizicí společnosti Marius Pedersen Group došlo k převzetí společnosti Bohemia Becker, resp. Bohemia Odpady s.r.o., následné výměně managementu a v konečné fázi k poměrně významnému zdražení služeb v oblasti poskytování služeb spojených s odvozem a odstraňování směsného komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu pro rok 2018. Doposud se nám dařilo dlouhodobě udržet příjmy a výdaje za likvidaci veškerého odpadu v rovnováze a z tohoto důvodu nebylo třeba navyšovat místní poplatek za „provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ve výši 500 Kč celých čtrnáct let (od roku 2003). Po vytvoření srovnávací tabulky pro následující rok, by po započtení nových cen vznikl schodek v odpadovém rozpočtu na jednoho občana -231,66 Kč. V takovém případě by měl být nový místní poplatek na rok 2018 ve výši 730,– Kč. Zastupitelstvo obce po diskuzi přijalo toto usnesení: Na rok 2018 se zvyšuje místní poplatek za likvidaci na částku 700,– Kč za osobu. Výše poplatku bude zapracována do nové obecně závazné vyhlášky obce.

HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2017.

HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury v celkové výši 148 939,– Kč vč. DPH dle uzavřené SoD ze dne 10.2.2016 s ing. arch. P. Taušem, UrbioProject, IČO 10359320, za zpracování návrhu územního plánu Němčovice pro projednání (1. a 2. fáze prací na územním plánu) včetně digitálních map.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce upozorňuje občany na veřejnou vyhlášku pořizovatele o tom, že do návrhu nového územního plánu obce Němčovice je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Němčovicích, na stavebním odboru Městského úřadu v Rokycanech, na internetových stránkách www.rokycany.cz. Veřejnost má možnost podat písemné připomínky k tomuto návrhu do 30 dnů pouze u pořizovatele na adrese: Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám.1., 337 01 Rokycany. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

6/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k  31.12.2017 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.

HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce žádá: a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2017 b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2018 c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2018 do 24.1.2018

HLA PRO 7

7) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2017, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2018 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2018.

HLA PRO 7

8) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 30.11.2017. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  30.11.2017, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 6 schvaluje.

HLA PRO 7

9) Různé:
9/1) Na Stříbrnou adventní neděli, 10. prosince od 18 hodin zveme občany k rozsvícení vánočního stromu na návsi.
9/2) Starosta podal informaci o konání akce nazvané Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se koná 23. prosince od 11 do 16 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.
9/3) V sobotu, na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.
9/4) Obecní úřad upozorňuje občany na omezený provoz Sběrného dvora v době o Vánočních svátcích (24., 25. a 26.12) a Novoročních svátcích (31.12. a 1.1.) tak, že bude možné odevzdávat odpad v tyto dny pouze v době od 9 do 10 hodin. V ostatních dnech je provoz bez omezení.

*******************************************************************************

Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2018.

*******************************************************************************

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. ledna 2018, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 8.12. 2017

Komentáře