Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2016  dne 24. listopadu 2016 v místní restauraci.

Začátek:    19,00 hod.                                                                                                                        

Přítomni: 7 členů ZO  (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, S. Kapras, Bc. Ferschmannová,  Mgr. Střelečková)

Hosté:    4  veřejnost

Program:
1)   Kontrola plnění minulých usnesení
2)   Poptávkové řízení – Hřbitov
3)   Smlouva o dílo
4)   Rozpočtové opatření
5)   Různé – Vypouštění balónků, Mikulášská nadílka, VVH SDH, Rozsvícení vánočního
stromečku   

Ověřovatelé zápisu:   Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 6

1)  Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8-9/2016      2/5-8/2016     7/2-7/2016
Nesplněno:  2/1, 2/2-9/2016   7-8/2015 (stř. ostrůvek)    11/1-1/2014 (optika)   

2) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 1. etapa, oplocení, konstatovalo, že do stanoveného termínu byly doručeny tři profesní nabídky od firem a) DIAMEC, s.r.o., Za opravnou 276/8, Praha 5, IČO 26213311, za cenu 580 000,– Kč vč. DPH, vystaví 98 bm, za b) Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za cenu 580 000,– Kč vč. DPH, vystaví 192,16 bm, c) Aedes, s.r.o.,Tomanova 24, Praha 6, IČO26744767, za cenu 580 000,– Kč vystaví 109 bm. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV od Plzeňského kraje. Nejlepší nabídkou v tomto poptávkovém řízení na dodavatele stavby je nabídka firmy pod písmenem b). HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 1. etapa, stavba 192,16 bm oplocení, za celkovou částku 580 000,– Kč včetně DPH, firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 8. 2017. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 5/2016. Před hlasováním o dodavateli stavebních prací oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Starosta byl po hlasování pověřen podpisem smlouvy o dílo.  HLA PRO 5, NEHL 2

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 31.10.2016. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  31.10.2016, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 6  schvaluje. HLA PRO 7

5)  Různé:

5/1) V pondělí, 5. prosince se koná od 17 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu loutkové divadlo s novou pohádkou Čertí škola. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.

5/2) V pátek, 9. prosince je pro děti připravena další tradiční akce Vypouštění balonků s přáníčky Ježíškovi. Sraz je na návsi v 15 hodin. Na místě obdrží děti balonky, které pak vypustí na povel rádia Impuls přesně v 15.15 hodin.

5/3) V sobotu, 10. prosince se koná Výroční valná hromada SDH Němčovice.

5/4) Na Stříbrnou neděli, 11. prosince od 18 hodin zveme občany k rozsvícení vánočního stromu na návsi.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. prosince 2016, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,20 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 25.11. 2016

Komentáře