Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2019 ze dne 19. prosince 2019 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová)

Hosté: veřejnost 12

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 11
3) Smlouva o uzavření budoucích smluv s ČEZ, úhrada poplatku
4) Převody nemovitostí
5) Úhrada faktur nad 50 tisíc – S+H, M. Nový, Petrášek – tesaři
6) Úhrada faktury nad 50 tisíc – GEMOS, návrh servisní smlouvy
7) Schválení přijetí dotace od PK
8) Inventarizační komise a plán
9) Rozpočtové provizorium
10) OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
11) Úprava provozního řádu a ceníku SDO od roku 2020
12) Poplatková amnestie na zábor veřejného prostanství
13) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ
14) Rozhodnutí MV ČR o odvolání obce
15) Informace OŽP ve věci aplikace glyfosátu
16) Žádosti: CpZP PK, Linka bezpečí o příspěvek
17) Různé: Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, Novoroční ohňostroj, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/3-9/2019 6, 10-8/2019 9, 11/1-6/2019

Nesplněno: 10 (slouč. 8-8/2019), 11, 15/2-9/2019 12 (slouč. 11/7-6/2019), 13-7/2019 9-5/2019 14-3/2019

2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 19.12.2019. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávních celků, sestavený k 19.12.2019, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 11 schvaluje.

HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny č. 19_SOBSO1_4121593970 s ČEZ Distribuce, a.s., na bytový dům BJ v obci Němčovice. Starosta se pověřuje popisem smlouvy.

HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou částky 56 000 Kč jako podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrných míst zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu v bytovém domě 6BJ v obci Němčovice. Účetní se pověřuje proplacením této částky.

HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy dle schváleného záměru směny č. 3/2-9/2019 ze dne 28.11.2019 podle které nabývá obec Němčovice část nově odděleného pozemku pč. 281/26 v kat. území Němčovice, o výměře 1232 m2, orná půda od společnosti Kladrubská a.s., výměnou za pozemek pč. 1420 v kat. území Olešná u Radnic o výměře 3270 m2, trvalý travní porost, který nabude od obce Němčovice společnost Kladrubská, a.s. Daně a poplatky budou uhrazeny podle zákona. Starosta se pověřuje podpisem Směnné smlouvy a zajištěním vkladu do KN.

HLA PRO 7

4/2a) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy na nově oddělený pozemek ve vlastnictví obce pč. 238/13 v kat. území Němčovice o výměře 1743 m2, trvalý travní porost za cenu 522 900 Kč, se všemi součástmi, právy a povinnostmi, které k pozemku náleží. Daně a poplatky budou uhrazeny podle zákona. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy a zajištěním jejího vkladu do KN.

HLA PRO 6, PROTI 1

4/2b) Starosta se pověřuje, aby v novém územním plánu byl nově oddělený pozemek dle usn. ZO č. 4/2a) převeden z plochy občanského vybavení převeden do plochy smíšené obytné. Návrh bude podán na veřejném
projednávání ÚPO dne 15. ledna 2020.

HLA PRO 6, PROTI 1

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 297 512 Kč firmě S+H Stavebniny s.r.o., Rokycany ze dne 16.12.2019 za stavební materiál na stavbu kanalizaci na stoky A3 a A3a. Akce je kryta finančním darem od
společnosti ČEPS.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 65 104 Kč firmě M. Nový, Němčovice ze dne 18.12.2019 za dodávku materiálu, včetně dopravy, složení kanalizačních prvků a zemní a výkopové práce na stavbě kanalizace
– stoky A3 a A3a. Akce je kryta finančním darem od společnosti ČEPS

HLA PRO 7

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 57 950 Kč firmě One Note s.r.o. Kladno ze dne 17.12.2019 za montáž tesařských konstrukcí a palubek na krovu márnice Hřbitova v Němčovicích.

HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 159 933 Kč společnosti GEMOS Dopravní systémy a.s., Praha, za dodávku ukazatele okamžité rychlosti GEM CDU 2605 na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 2.10.2019 včetně instalace a dopravy. Akce je částečně kryta účelovou dotací od PK ve výši 112 000 Kč.

HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. GDS/ZE190015/S 19 se společností GEMOS Dopravní systémy a.s., Praha, která se uzavírá na dobu neurčitou za roční částku ve výši 15 382 Kč, vč. DPH, podle které bude prováděna údržba zařízení specifikovaného v usn. č. 6/1 (datový paušál, profylaxe a seřízení, čištění a seřízení kamer, monitoring, doprava). Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na neinvestiční náklady Útulku pro psy Němčovice od Plzeňského kraje ve výši 150 000,– Kč na opravu zařízení útulku, jeho údržbu a provozní náklady.

HLA PRO 7

8/1) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2019 ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.

HLA PRO 7

8/2) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2019
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2020
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2020 do 30.1.2020

HLA PRO 7

9) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2019, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2020 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2020.

HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Němčovice č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se zároveň zrušuje OZV obce Němčovice č. 1/2019. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

HLA PRO 7

11) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu provozních podmínek vyvážení směsného komunálního odpadu v obci, ceník SDO, který bude platit od roku 1.1.2020 a provozní postup pro obsluhu SDO.

HLA PRO 7

12) Zastupitelstvo obce se zabývalo problematikou neoprávněného užívání veřejného prostranství, kdy občané mají dlouhodobě složený různý materiál (stavební materiál, palety, suť, dříví, odpad, apod.) na obecních pozemcích, které jsou přesně specifikované v čl. III obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích.
Zastupitelstvo pro nápravu tohoto stavu vyhlašuje poplatkovou amnestii na tento zábor veřejného prostranství a to tak, že pokud bude veřejné prostranství uvedeno do původního stavu nejpozději do 31.3.2020, nebude jeho užívání zpoplatněno. Po tomto datu bude zábor obecních pozemků účtovat správce poplatku – obecní úřad, podle čl. V. OZV č. 2/2004, tj. sazbou 5 Kč za každý i započatý m2 a den užívání. Toto opatření se nevztahuje na občany, kteří dosud RD staví, nejpozději však do doby jeho kolaudace, příp. souhlasu vydaného SÚ s jeho užíváním.

HLA PRO 7

13) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009871/VB/001 Němčovice, p.č. 231/6, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemky 229/1, 434 v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemků věcným břemenem je vymezen geometrickým plánem, který je nedílnou součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku 1000,– Kč. Starosta
se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

14) Starosta informoval přítomné o rozhodnutí Ministerstva vnitra o výsledku odvolání obce Němčovice proti pokutě ve výši 20 000 Kč, která byla obci uložena na základě rozhodnutí Státního oblastního archívu v Plzni ze dne 18.10.2019. Naše odvolání bylo zamítnuto a rozhodnutí SOAP bylo odvolacím orgánem potvrzeno. Po konzultaci s právníkem obce, který shledal v rozhodnutí procesní chyby, navrhl podání žaloby proti tomuto rozhodnutí MV ČR. Zastupitelstvo obce s podáním žaloby souhlasí a zplnomocňuje v této věci jednat AK Mgr. R. Seidlera.

HLA PRO 7

15) Starosta informoval přítomné o obsahu sdělení vodoprávního úřadu OŽP MěÚ v Rokycanech ve věci aplikace přípravku na ochranu rostlin Glister Ultra dne 16.8.2019 v katastru obce Němčovice, ve kterém shledal – ověřil, že tímto přípravkem bylo nakládáno s platnými předpisy na úseku ochrany rostlin a konstatoval, že nelze předpokládat, že by v důsledku aplikace přípravku došlo k ohrožení, či znečištění podzemních vod v domovních studních v obci. Stejně tak se vyjádřilo pracoviště Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v
Plzni, sekce rostlinolékařské péče.

16/1) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 7

16/2) Byla projednána žádost Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 2.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je
pověřen starosta.

HLA PRO 7

17) Různé:
• Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku se konají v pondělí, 23. prosince od 11 do 16 hodin. Zveme
občany na předvánoční procházku.
• V úterý na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin.
• Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.
***************
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití Vánočních a Novoročních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2020.
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. ledna 2020, začátek v 19 hodin.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hodin
Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková
Vyvěšeno: 20.12. 2019

Komentáře