Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2018 ze dne 4. října 2018 konaného v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, Mgr. Střelečková, J. Galbavý, S. Kapras)

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: veřejnost 6

Program:

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Úhrada faktur nad 50 tisíc
 3. Rozpočtové opatření č.9
 4. Schválení Smlouvy s Marius Pedersen
 5. Schválení rozpočtu na rok 2019
 6. Inventarizační komise
 7. Přijetí dotace
 8. Předávací protokol
 9. Jarmark
 10. Různé: Strom republiky, Jarmark, Svatomartinský průvod, Mikulášská nadílka, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoce v útulku, Silvestrovská jízda kolmo, ad.

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2. 9, 10/1, 10/2-9/2018 4/6, 7/3-8/2018 5-8/2017(skončeno u ÚOHS)

Nesplněno: 11-9/2018 7/3-5/2018 (DČOV)

2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 59 600,– Kč firmě M. Janků, Praha 7 ze dne 26.9.2018 za dodávku a montáž elektrického rozhoupávání zvonku kapličky v Němčovicích.

HLA PRO 7

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 4.10.2018. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  4.10.2018, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 9 schvaluje.

HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy se společností Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, podle které bude provádět a zajišťovat svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob – popelnic a to od 1.1.2019 na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy.

HLA PRO 7

4/2) S ohledem na neustále se zvyšující náklady za likvidaci a svoz komunálního odpadu zastupitelstvo obce stanoví od 1.1.2019 podmínky, za kterých se budou přidělovat známky na sběrné nádoby – popelnice k jednotlivým nemovitostem. Stále platí, že nárok na popelnici zdarma mají občané, kteří splňují dvě podmínky: mají v obci trvalý pobyt a v obci trvale bydlí. Dále je stanoveno, že jedna nemovitost má nárok na jednu sběrnou nádobu – popelnici o obsahu 110 l vyváženou jedenkrát týdně. Ostatní si musí za tyto služby připlatit částku, kterou se uhradí plně cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu stanovený svozovou firmou. S ostatním odpadem zastupitelstvo obce odkazuje na možnost využití sběrného dvora obce, kam mohou další smíšený komunální odpad občané ukládat zdarma. Tímto opatřením se sleduje snížení nákladů za svoz popelnic, ekonomika jejich provozu a motivace občanů k vyššímu třídění odpadů – skla, plastů, papíru, tetrapacků a kovových obalů, tak aby se nemusel zvyšovat znovu místní poplatek za likvidaci odpadu.

HLA PRO 7

5) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2019 (podrobný rozpis v příloze):

 • celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.347 200 Kč
 • celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.347.200 Kč

HLA PRO 7

6) Starosta podal návrh na schválení inventarizačního plánu a na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.

HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce upřesňuje usnesení č. 6/2-9/2018 takto: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace v programu PK Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí do výše 600 tisíc Kč a pověřuje podpisem smlouvy s Plzeňským krajem správce obce Mgr. Michaleu Křížovskou. Tato dotace bude sloužit k úhradě části díla podle uzavřené smlouvy č. SOD/2018/014/02 se zhotovitelem Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, na zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 1. etapa.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce s odkazem na usn. č. 4-6/2016 ze dne 30.6.2016 převezme do svého vlastnictví dokončené a zkolaudované polní cesty HPC 2.1., HPC 2.7.1., HPC 2.7.2., HPC 2.7.3., na základě předávacího protokolu. Správce obce Mgr. Křížovská se pověřuje podpisem protokolu. HLA PRO 7

9) V sobotu, 27.10. se koná na němčovické návsi jubilejní X. Němčovický Jarmark od 11 do 15 hodin. Jako doprovodný program je připraveno vystoupení staročeské kapely Třehusk, pohádkáře Hrocha a alternativně vystoupení rokycanských Harcířů a němčovické kapely Chicken Hell. Náklady na účinkující budou hrazeny ze schválené dotace od PK.

HLA PRO 7

10) Různé:

 • V neděli, 28.10. se bude odpoledne vysazovat Strom republiky – lípa srdčitá, místo a čas bude ještě upřesněn.
 • V neděli, 4. listopadu je v Němčovicích posvícení.
 • V neděli, 11. listopadu se uskuteční pro děti Svatomartinský lampionový průvod, který začne v 18 hodin na návsi u obecního úřadu. Pro dospělé bude připravena ochutnávka bílých a červených mladých vín. Akce bude ukončena ohňostrojem.
 • Ve středu, 5. prosince se koná od 16 hodin v klubovně Hasičského domu pro děti Mikulášská nadílka. Po čertech přijde na řadu divadlo Histrio a jejich pohádka. Přihlášky přijímá obecní úřad a hospoda.

 • Na Stříbrnou adventní neděli, 9. prosince od 18 hodin zveme občany k rozsvícení vánočního stromu na návsi.
 • Vánoce pro opuštěné pejsky v útulku, která se konají v neděli, 23. prosince od 11 do 16 hodin. Zveme občany na předvánoční procházku.
 • V pondělí na Silvestra se koná tradiční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 13 hodin. Na Nový rok uspořádá obec ohňostroj. Začne přesně v 0,30 hodin.

V závěru jednání poděkoval starosta zastupitelům za práci v uplynulém volebním období.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Jitka Střelečková

Vyvěšeno: 5.10. 2018

Komentáře