Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2021 konaného dne 28. ledna 2021v  místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, Bc. V. Ferschmannová, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková )

Omluven:

Hosté: veřejnost 8

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2020 – skutečnost 3) Zpráva inventarizační komise

4) Rozpočet obce na rok 2021

5) Úhrada faktur nad 50 tisíc (M.N.- zemní práce, P.F.- 6BJ)

6) Převody nemovitostí – prodej pozemků v Olešné

7) Schválení žádostí o dotací (PSOV – 5. etapa Hřbitov, Prodejna, Volnočasové aktivity dětí, Jarmark)

8) Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s MP, a.s.

9) Žádost na ÚP na zaměstnance VPP na rok 2021

10) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ

11) Příspěvek na dopravní obslužnost 2021

12) Rozpočtový výhled 2022 – 2025

13) Žádost o poskytnutí účelového daru Svaz tělesně postižených

14) Různé: Masopustní průvod obcí, Vlajka pro Tibet, Audit hospodaření obce, ad.

Ověřovatelé zápisu: Galbavý, Trlicová Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12-8/2020

Nesplněno: 4-8/2020 prodej pozemků v Olešné, 5/1 (směna Kl.) trvá, 5/2 (střelnice) trvá – 2/2020 12-7/2019 (pole nad obcí) 14-3/2019 (soud Stránský)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2020 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 12.545,3celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 13.694,6 schodek hospodaření v roce 2020 (krytý přebytkem z roku 2019) celkem 1.149,2

HLA PRO 7

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 10.12.2020, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2020, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 13.1. a ukončena 24.1.2021. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva: Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky –324,6; pohledávky 66,7; pokladna 75,3; zákl. běžné účty 150,3; stavby 57,8; software 120,7; movitý majetek 14.174,9; DDHM 2.625,0; pozemky 2.383,4; umělecké předměty 249,9; nedok. hmot. Majetek 5.124,4. celkem majetek 82.495,4

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2021 (podrobný rozpis v příloze): celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 13.322,5 celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 13.322,5 Výsledek hospodaření: 0,0 Kč Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný.

HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury č. 2101001 ve výši 115.797,– Kč, vč. DPH firmě M.N., Němčovice, IČO 88523063 za stavební práce – zhotovení kanalizačního řádu stoky A3 a A3a v obci Němčovice, 3. část.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení první faktury č. 3/21 ve výši 943.000,– Kč, vč. DPH firmě P. F., Ořech, IČO 67793363 podle uzavřené SoD č. 4/2020 za stavbu „Novostavba 6 BJ Němčovice“.. Akce je kryta účelovou dotací od IROP ve výši 6 mil. Kč.

HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vytvořeného pozemku pč. 1277/19 odděleného z obecního pozemku pč. 1277/2, o výměře 9 m2, ostatní plocha, manželům H. z Prahy 4, za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.200,– Kč, se všemi součástmi, právy a povinnostmi, které k pozemku náleží. Daně a poplatky budou uhrazeny podle zákona. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy a zajištěním jejího vkladu do KN.

HLA PRO 7

6/2) V souvislosti s usnesením zastupitelstva obce č. 4-8/2020 ze dne 10.12.2020 bylo provedeno výběrové řízení na nově vytvořený pozemek pč. 1277/20 o výměře 36 m2, vedeného jako ostatní plocha. Ve stanoveném termínu byly doručeny OÚ dvě obálky s nabídkou, obálku č. 1 doručila ve lhůtě, dne 28.1.2021, v 17,10 hodin paní M.H. (Olešná e.č. 32), obálku č. 2 doručil ve lhůtě, dne 28.1.2021, v 17,40 hodin pan M.H. (Olešná e.č. 35), obálku. Obě obálky byly zalepené, neporušené a byly označeny při příjmu podacím razítkem obecního úřadu. Následovalo otevření obálek, Obálka číslo jedna obsahovala nabídku ve výši 61.000,– Kč, obálka č. dva obsahovala nabídku ve výši 20.300,– Kč. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto prodat pozemek nejvyšší nabídce, zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku paní M.H. (Olešná č.e. 32), s tím, že kupní smlouva bude obsahovat podmínku provedení terénní úpravy, aby bylo umožněno příčné parkování dvou osobních automobilů, s termínem dokončení úprav do konce srpna t.r., a dále povinnost strpět případné opravy, či údržbu obecní kanalizace, která probíhá po vnější hranici prodávaného pozemku. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy a zajištěním návrhu na v klad u KÚ.

HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2021 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu hřbitova v Němčovicích – 5. etapa. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2021 ve výši 30 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 13. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2021 – ve výši 40 tis. Kč na letní pobyt dětí v přírodě. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Zachování prodejen v malých obcích v PK v roce 2021 z rozpočtu PK na místní prodejnu ve výši 50.000,– Kč.

HLA PRO 7

7/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí v PK v roce 2021 z rozpočtu PK na akci Místní komunikace Němčovice, západ – IV. etapa ve výši 700.000,– Kč.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Němčovice a společností Marius Pedersen, a.s., na základě které bude dodavatel přebírat do vlastnictví odpady, které lze ukládat na skládky. Podle této dohody platí, že poplatek bude dodavateli vyrovnán každé kalendářní čtvrtletí a ten bude za obec uplatňovat Slevu za ukládaný odpad až do výše slevy maximální v souladu se zák. č. 541/2020Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn. Dohoda se uzavírá na dobu určitou a to po dobu trvání a plnění již uzavřené Smlouvy o nakládání s odpadem. Starosta se pověřuje podpisem této Dohody.

HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta.

HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-00116162/VB/02 Němčovice, p.č. 238/13, kNN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., na pozemek 23/14 v kat. území Němčovice. Rozsah omezení pozemku věcným břemenem je vymezen geometrickým plánem, který je nedílnou součástí této smlouvy, zřizuje se na dobu neurčitou úplatně za jednorázovou částku 1000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

11) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021. Výše finanční dotace obce je 7.964,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 7

12) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2022 – 2025.

HLA PRO 7

13) Různé:

13/1) Zastupitelstvo obce se po šestnácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně.

HLA PRO 7

13/2) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 7

13/3) Starosta informoval přítomné, že dne 15. února bude proveden krajským úřadem audit hospodaření obce Němčovice.

13/4) Podle němčovického kalendáře by se měl uskutečnit v sobotu 27.2. tradiční masopustní průvodu obcí. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je velmi nepravděpodobné, že by byly uvolněny vládní restrikce tak, že by bylo možné tuto akci bezpečně uskutečnit. Z tohoto důvodu doporučujeme masopust nekonat.

13/5) Místostarosta upozornil na chybějící lampy VO v ulici u pana Smitky. Lampy budou objednány a namontovány.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. února 2021, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,55 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v. r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Galbavý

Vyvěšeno: 29.1. 2021

Komentáře