Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2020 konaného dne 30. ledna 2020 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, J. Galbavý, D. Pavelková, S. Kapras, Mgr. Trlicová, D. Pavelková, Bc. V. Ferschmannová)

Hosté: veřejnost 5

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2019 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Rozpočet obce na rok 2020
5) Úhrada faktur nad 50 tisíc (Janků – zvon Olešná, PD ke SŘ – lávka)
6) Záměr směny pozemků Straka, prodej pozemku Chvojka
7) Schválení žádostí o dotace (PSOV, dětský tábor, podpora kultury, podpora psích útulků, literární tvorby ad.)
8) Kontokorentní úvěr na rok 2020 – smlouva
9) Žádost na ÚP na zaměstnance VPP na rok 2020
10) Cenová nabídka na pokrývačské práce márnice
11) Příkazní smlouva č. 2101202001 (dotace na dovybavení SD)
12) Různé: Masopustní průvod obcí, Vlajka pro Tibet, ad.

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková Zapisovatelka: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/2a, b, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 13, 15, 16/1, 16/2, 17-10/2019, 10 (slouč. 8-8/2019), 11, 15/2-9/2019 13-7/2019

Nesplněno: 4/1, 12, 14-10/2019 (směnná smlouva Kladrubská, zábor veřejného prostranství, žaloba archív) 12-7/2019 (pole nad obcí) 9-5/2019 (výročí obce) 14-3/2019 (soud Stránský)

2/1) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2019 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.522,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.566,7 Kč přebytek hospodaření v roce 2019 celkem + 955,9 Kč

HLA PRO 7

2/2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření Útulku pro psy za rok 2019. Zastupitelstvo bere na vědomí.

HLA PRO 7

2/3) Starosta seznámil přítomní s dílčím výsledkem hospodaření s nakládání s odpady za rok 2019. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 HLA PRO 7

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 19.12.2019, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2019, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 25.1.2020. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.
Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky -308,8; pohledávky 148,4; pokladna 537,2; zákl. běžné účty 762,4; stavby 52.618,8; software 120,7; movitý majetek 13.945,9; DDHM 120,7; pozemky 2.383,9; umělecké
předměty 249,9; nedok. hmot. Majetek 2 657,7 celkem majetek 75.716,8 Kč
4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2020 (podrobný rozpis v příloze): celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.603,0 Kč celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.585,0 Kč
Výsledek hospodaření: 955,9 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2020 jako přebytkový. Přebytek rozpočtu bude použit na úhradu úvěru.

HLA PRO 7

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 60.500 Kč firmě M. Janků, Praha 7 ze dne 20.1.2020 za dodávku a montáž systému elektrického rozhoupávání zvonku kapličky v Olešné.

HLA PRO 7

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 540.000 Kč firmě SHP s.r.o., ze dne 30.1.2020 za dodávku PD ke SŘ na stavbu lávky přes Berounku.

HLA PRO 7

6/1) Zastupitelstvo obce záměr směny pozemků od ing. V. Straky pč. 235/1 o výměře 662 m2 za ½ pozemku pč. 174/2 o výměře 1418 m2 (druhá polovina ve vlastnictví I. Strakové) , vše v katastrálním území Němčovice.

HLA PRO 7

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nově vytvořeného pozemku pč. 1390/2, o výměře 118 m2, který vznikl oddělením z pozemku pč. 1390, vedeného jako ostatní plocha za cenu 2.950,– Kč a pozemku pč. 1396 o
výměře 81 m2, vedeného jako zahrada za cenu 4.860,– Kč, vše v katastrálním území Olešná u Radnic, kupujícím manželům J. a J. CH., vlastníkům sousedních pozemků a RD čp. 36, celkem za částku 7.810,– Kč. Náklady na oddělovací geometrický plán, sepis KS a návrh na vklad do KN uhradí kupující. Starosta se pověřuje podpisem Kupní smlouvy.

HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2020 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu hřbitova v Němčovicích – 4. etapa. Starosta je pověřen
vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2020 ve výši 40 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 12. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť pro rok 2020 – ve výši 100 tis. Kč na zpevnění povrchu před klubovým zázemím. Starosta je pověřen
vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2020 – ve výši 40 tis. Kč na letní dětský tábor. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

7/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora literární tvorby pro rok 2020 – ve výši 50 tis. Kč na tisk kalendáře útulku a informační brožury k desátému výročí. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru k běžnému účtu obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s v období 23.3.2020 do 22.3.2021.

HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně
občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta.

HLA PRO 7

10) Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou na pokrývačské práce – montáž střešní krytiny márnice od firmy P. Němec, IČO 0884275 z Ořecha. Materiál 77.950,– Kč, práce 60 210,– Kč, celkem 138.160,– Kč, dodavatel není plátcem DPH s termínem dokončení do konce března 2020. Starosta se pověřuje podpisem
smlouvy o dílo.

HLA PRO 7

11) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 2101202001 s firmou TNT Consulting, s.r.o., se sídlem Praha 4, podle které bude zajištěno podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Dovybavení SD v obci
Němčovice“ Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem plné moci této firmě k zastupování obce v této věci.

HLA PRO 7

Různé:
12/1) V sobotu 14. března pořádá obec Němčovický masopust 2020 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 10 tis. Kč. Hrát bude kapela Třehusk. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

HLA PRO 7

12/2) Zastupitelstvo obce se po patnácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně.

HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 5. března 2020, začátek v 19 hodin.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,50 hodin

Zapsala: Jiřina Vašková v.r. Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Trlicová, Pavelková

Vyvěšeno: 31.1. 2020

Komentáře