Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2019 konaného dne 22. února 2019 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (K. Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, J. Galbavý,  S. Kapras, D. Pavelková) Omluveni: Mgr. Střelečková,

Nepřítomni:

Hosté: veřejnost X

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení

2) Hospodaření obce za rok 2018 – skutečnost 3) Zpráva inventarizační komise

4) Úhrada faktur nad 50 tisíc

5) Schválení žádostí o dotace (cyklolávka, kanalizace, PSOV, opravy m. rozsahu, dětský tábor, OKHE – útulek)

6) Kontokorentní úvěr na rok 2019 – smlouva

7) Volba členů finančního a kontrolního výboru

8) Stanovení výše pro rozpočtová opatření starostovi

9) Schválení odměn členům zastupitelstva

10) Žádost na ÚP na zaměstanance VPP na rok 2019

11) Smlouva o poskytnutí účelové dotace – dopravní obslužnost na rok 2019

12) Stanovení oddávajícího

13) Výběrové řízení na dodavatele DČOV

14) Záměr prodeje lesní cesty v k.ú. Olešná u Radnic

15) Ukončení smlouvy s auditorem

16) Poplatky za likvidaci odpadu na rok 2019

17) Úhrada příspěvků MAS Světovina

18) Poskytnutí daru organizaci tělěsně postižených

19) Finanční podpora individuálního sportovce obce

20) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet

21) Různé: Masopustní průvod obcí, Němčovické vepřobraní, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10-10/2018 11-9/2018

Nesplněno: 7/3-5/2018 (DČOV)

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2018 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.028,9celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.152,4 rozdíl: schodek hospodaření celkem 123,4včetně převodu z roku 2017 + 683,1

HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 4.10.2018, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2018, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 22.1.2019. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.): závazky –689,7; pohledávky 120,6; pokladna 2,8; zákl. běžné účty 6340,8; stavby 53.890,0; movitý majetek 15.876,5; DDHM 2.455,0; pozemky 2.388,1; umělecké předměty 249,9; celkem majetek 78.363,3 Kč

Porovnání hodnoty majetku obce v roce. (v tis. Kč) 2002 – 3.530,2 2003 – 5.580,0 2004 – 9.647,7 2005 – 12. 574,5 2006 – 16.727,1 2007 – 18.639,6 2008 – 19.132,8 2009 – 32.194,4 2010 – 36.718,5 2011 – 37.222,9 2012 – 41.437,3 2013 – 42.297,0 2014 – 45.981,5 2015 – 47.833,1 2016 – 48.563,1 2017 – 48.563,1 2018 – 78.363,9

HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu druhé části faktury na základě uzavřené smlouvy o dílo č. SOD/2018/014/02 zhotoviteli Stavitelství Kamínek, s.r.o., IČO 26021471, se sídlem Líšťany 11, 330 35, za zhotovení stavby místní komunikace Němčovice – 2. etapa ve výši 161.086,62 Kč. Dílo je dokončené a komunikace zkolaudována.

HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2019 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu hřbitova v Němčovicích – 4. etapa.

HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora volnočasových aktivit v PK v roce 2019 z rozpočtu PK ve výši 36.800 Kč na podporu táborové činnosti v období letních prázdnin.

HLA PRO 6

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2019 ve výši 60 tis. Kč, příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky na opravu motoru T 148. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK pro rok 2019 – ve výši 460 tis. Kč na vypracováíní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na akci LÁVKA PŘES BEROUNKU A CYKLOTRASA NĚMČOVICE – ČIVICE“. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Vodohospodářská infrastruktura 2019 ve výši 870 tis. Kč na stavbu Němčovice – kanalizace, západní část stoky A3 a A3a. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí kontokorentního úvěru k běžnému účtu Kč do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s v období 23.3.2019 do 22.3.2020 .

HLA PRO 6

7/1) Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru obce, jehož předsedou je zastupitel S. Kapras, a to Jiřina Vaškovou a Mgr. Jitku Střelečkovou.

HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru obce, jehož předsedou je zastupitel Bc. Vendula Ferschmannová, a to Danuši Pavelkovou a Jitku Ferschmannovou.

HLA PRO 6

8/1) Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.2, písm. a) zák. 128/2000 Sb., starostovi obce provádět rozpočtová opatření do výše 50 000 Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami a tyto změny nevyvolávají další nároky na zvýšení celkových výdajů.

HLA PRO 6

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi obce provádět z rozpočtu obce výdaje, schvalovat proplácení faktur a účtů do výše 50 000 Kč.

HLA PRO 6

9/1) Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši stanovené Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve výši 1.172,– Kč za měsíc. Tato odměna může být členu zastupitelstva krácena ve výši 25% za každou neomluvenou účast na jednání zastupitelstva obce, včetně akcí oficiálně obcí pořádaných. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

HLA PRO 6

9/2) Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši stanovené Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., ve výši 11.716,– Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení pěti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta.

HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019. Výše finanční dotace obce je 7392 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.

HLA PRO 6

12) Zastupitelstvo obce schvaluje jako oddávajícího starostu a místostarostu obce, místem pro konání obřadů klubovnu Hasičského domu a němčovickou kapličku, jako oddávací dny pátek a sobota. HLA PRO 6

13) Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení – zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby: Soustava domovních čistíren odpadních vod Olešná u Radnic. Hlavním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zájemci na základě výzvy zadavatele vyzve nejméně tři dodavatele podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – DČOV Olešná NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 15. dubna 2019 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 15. dubna 2019 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 31.12.2019.

HLA PRO 6

14) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 1265/1 o výměře 9554 m2, vedeného jako ostatní plocha , ostatní komunikace, v kat. území Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.

HLA PRO 6

15) Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení Smlouvy o zajištění auditorské činnosti s firmou K KREDIT s.r.o., se sídlem Na Roli 25, Jablonec nad Nisou, IČO 25423690, bez udání důvodů. Výpověď bude zpracována právním zástupcem obce tak, aby byla podána nejpozději do konce března, s výpovědní dobou tři měsíce, smlouva pak skončí 30. června 2019. Zároveň bude do konce tohoto termínu požádán Krajský úřad Plzeňského kraje o zajištění auditu obce za rok 2019.

HLA PRO 6

16) Zastupitelstvo obce připomíná splatnost poplatku ve výši 700 Kč za osobu, podle schválené obecně závazné vyhlášky obce Němčovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2017. Tento poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce března. Obecní úřad zajistí včasné rozeslání průvodních dopisů se složenkami.

HLA PRO 6

17) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu členského příspěvku MAS Světovina za rok 2019 ve výši 1680 Kč.

HLA PRO 6

18) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Rokycany I o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3 000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 6

19) Starosta obce navrhl zastupitelstvu obce finančně podpořit individuálního sportovce obce ve sportovním odvětví, které v regionu nemá žádné odborné zázemí, ani tréninkové možnosti. Jedná se o talentovanou lyžařku D. K. z Němčovic (běh na lyžích a biatlon), která má za sebou již řadu sportovních úspěchů na úrovni republiky. Byla navržena částka 20 000 Kč, která bude zaslána jako opakovaný roční příspěvek na činnost sportovce na transparentní účet č. 35-1672190227/0100, po dobu čtyř let. Podmínkou je aktivní sportovní činnost ve výše jmenovaném sportovním odvětví a na viditelném místě výzbroje.nebo výstroje sportovce bude umístěn znak obce s nápisem Obec Němčovice do velikosti 6 cm. Zastupitelstvo obce navrženou částku a postup podpory sportovce schvaluje.

HLA PRO 6

20) Zastupitelstvo obce se po šestnácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně.

HLA PRO 6

21) Různé:

21/1) V sobotu 16. března pořádá obec Němčovický masopust 2019 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 10 tis. Kč. Hrát bude kapela Třehusk. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

HLA PRO 6

21/2) V sobotu 30. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. března 2019, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 20, 40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Danuše Pavelková, Stanislav Kapras

Vyvěšeno: 23.2. 2019

Komentáře