Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2018 dne 25. ledna 2018 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 6 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Bc. Ferschmannová, Kapras)

Omluveni: Mgr. Střelečková – nemoc

Hosté: veřejnost 5

Program:

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Hospodaření obce za rok 2017 – skutečnost
 3. Zpráva inventarizační komise
 4. Rozpočet obce na rok 2018
 5. Schválení žádostí o dotace
 6. Kontokorentní úvěr na rok 2018
 7. Smlouva o užívání části stavby
 8. Žádost na ÚP o 10 pracovních míst na VPP v roce 2018
 9. Informace o řízení ČIŽP
 10. Informace o zahájení stavebních prací v rámci KoPÚ
 11. Příspěvky na činnost spolkům
 12. Různé: Je třeba zabít akáta X., Němčovický masopust 2018, Vlajka pro Tibet, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4-11/2017 6-8/2017

Nesplněno: 5-8/2017 5/2-3/2017

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2017 s těmito výsledky: celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.443,5 Kč celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 8.015,8 Kč rozdíl: přebytek hospodaření celkem + 683,2 Kč včetně převodu z roku 2016 + 255,5 Kč

HLA PRO 6

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 7.12.2017, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2017, ve složení: předseda Jaroslav Galbavý, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 3.1. a ukončena 22.1.2018. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.
Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):

závazky -781,8;

pohledávky 26,8;

pokladna 40,1;

zákl. běžné účty 634,0;

stavby 28.944,9;

software 120,7;

movitý majetek 16.342,7;

DDHM 2.363,1;

pozemky 2.380,5;

umělecké předměty 249,9;

poř.majetku 847,3

celkem majetek 51.950,1

Porovnání hodnoty majetku obce v roce, v tis. Kč:

2002 – 3.530,2 2003 – 5.580,0
2004 – 9.647,7 2005 – 12.574,5
2006 – 16.727,1 2007 – 18.639,6
2008 – 19.132,8 2009 – 32.194,4
2010 – 36.718,5 2011 – 37.222,9
2012 – 41.437,3 2013 – 42.297,0
2014 – 45.981,5 2015 – 47.833,1
2016 – 48.563,1 2017 – 48.563,1

HLA PRO 6

4) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2018 (podrobný rozpis v příloze):

 • celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.942,1 Kč
 • celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.942,1 Kč

HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2018 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na výstavbu hřbitova v Němčovicích – 3. etapa. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2018 z rozpočtu PK ve výši 40 tis. Kč na pořízení a nákup výstroje a výzbroje pro požární sport – pro předškolní mládež – Soptíky. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora kultury v PK pro rok 2018 ve výši 40 tis. Kč na Podporu tradiční lidové kultury – Staročeský podzimní jarmark 10. ročník. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora vybudování a modernizace sportovišť pro rok 2018 – ve výši 100 tis. Kč na zpevnění povrchu před klubovým zázemím. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

5/5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Ochrana přírody pro rok 2018 – ve výši 50 tis. Kč na údržbu naučné stezky v Údolí mloků. Starosta je pověřen vyřízením žádosti.

HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru k běžnému účtu obce do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s v období 23.3.2018 do 22.3.2019.

HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o užívání části stavby mezi Obcí a Spolkem PilsFree, z.s., se sídlem v Plzni, podle které bude spolek užívat část sloupu VO na parcele č. 238/1, v kat. území Němčovice k vybudování a provozování páteřních a lokálních prvků komunikačního vedení sítě PilsFree. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a bezúplatně. Spolek bude hradit spotřebu elektrické energie podle měření odpočtovým elektroměrem. Poskytovatel – obec – bude mít přístup k předmětu užívání.

HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta.

HLA PRO 6

9) Starosta informoval přítomné o vydaném rozhodnutí ČIŽP ze dne 18.1.2018, ve kterém je uvedeno, že obec Němčovice spáchala přestupek a byla jí uložena pokuta ve výši 20 tis. Kč a 1 tis. Kč za náklady řízení. Rozsáhlé odůvodnění rozhodnutí, které je postaveno na subjektivních vývodech inspektorů na to, kdy byl, nebo nebyl zpracován Provozní řád a zda může být uložen trvale v dřevěné boudě na KČOV. I v samém závěru musí konstatovat, že čistička funguje bez vad, nebylo prokázáno zhoršení jakosti vypouštěných vod v souvislosti porušením povinností o uložení Provozního řadu v dřevěné boudě. Po konzultaci s naším právním zástupcem se navrhuje podat ve lhůtě proti rozhodnutí odvolání k Ministerstvu životního prostředí.

HLA PRO 6

10) Starosta informoval přítomné o termínu zahájení stavebních prací v kat. území Olešná u Radnic v rámci realizace společných zařízení KoPÚ a to hlavních polních cest 2.1, 2.7.1 a 2.7.2, tj. ze vsi k hájovně a od hájovny na hlavní silnici II.tř. Dále se jedná o zahájení stavby suchého poldru nad obcí, vč. úprav propustků PR1, PR2, PR4 a otevřeného příkopu P2. Předpokládaný termín realizace započne v únoru 2018.

11) Byla projednána žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Rokycany I o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta.

HLA PRO 6

12) Různé:

12/1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z jednání Hospodářské komory ČR a PS pro ŽP SMS ČR a nesouhlasí s radikálním zvyšováním poplatku za ukládání odpadů na skládku a je pro komplexní řešení odpadů od výrobce až po koncového zpracovatele vytříděného odpadu. V této věci podporuje stanovisko SMS ČR.

HLA PRO 6

12/2) Starosta informoval přítomné o tom, že v neděli, 28. ledna se bude konat jubilejní, desátý CITO event z cyklu „Je třeba zabít akáta“, sraz účastníků v 9,45 hodin v Olešné, po 14 hodině se přesunou do Němčovic. Předpokládá se pokračování prací spojených likvidací akátových výmladků a úklid odpadků v korytě Olešenského potoka a jeho okolí. Po skončení akce bude zajištěno v místní restauraci občerstvení.

12/3) V sobotu 24. února pořádá obec Němčovický masopust 2018 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 10 tis. Kč. Hrát bude kapela Třehusk. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

HLA PRO 6

12/4) Zastupitelstvo obce se po patnácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně.

HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 1. března 2018

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 26.1. 2018

Komentáře