Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2011
dne 13. října 2011 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, 16 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, Kapras,)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Vyhodnocení soutěže Květinová okna
2) Kontrola plnění minulých usnesení
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Informace o lávce pro pěší
5) Problematika likvidace komunálního odpadů
6) Usnesení č. 6-7/2011 – harmonogram prací
7) Různé – školení hasičů – řidičů, Jarmark, Drakiáda,

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Vyhlášení výsledků sedmého ročníku obecní soutěže nazvané Květinová okna: Soutěžilo se ve třech kategoriích o nejhezčí květinové okno, o nejhezčí venkovskou chalupu a o největší výpěstek. Porota složená ze zastupitelů obce nakonec rozhodla takto: V první kategorii zvítězily krásně rozkvetlé truhlíky na chalupě pana Jiřího Nového z Němčovic, před okny paní Gabriely Komárkové z Němčovic a manželů Zrostlíkových z Olešné. V druhé kategorii se na první místo dostala venkovská chalupa manželů Kratochvílových z Němčovic, před krásně rekonstruovanou chalupou manželů Horvátových z Olešné a nově opraveným domkem M. a A. Rybáčkových z Němčovic. Kategorii největší výpěstek nakonec vyhrál pan Jiří Malík z Němčovic se svojí zeleninou oranžové barvy z čeledi tykvovitých. Všem účastníkům starosta obce poděkoval za to, že se občané starají o pěkný vzhled svých příbytků i následně i samotné obce a v závěru jim předal diplomy a finanční odměny.

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1, 3, 4, 5, 7/1, 7/2, 7/3-7/2011 5/2-10/2010 se slučuje do 6-7/2011

Nesplněno: 5, 6/1, 6/2-6/2011 6-7/2011 – místostarosta a účetní připraví na příští ZO návrh usnesení v této věci, 7/2-5/2011 5-11/2009

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k IX/12 2011. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.9.2011, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 2 schvaluje. HLA PRO 7

4) Starosta informoval přítomné o stavu projektové přípravy na stavbu lávky pro pěší přes řeku Berounku. Po provedení geodetického zaměření lokality pro stavbu lávky (místopis a polohopis) a po provedení geologických sond dokončí firma SHP s.r.o., z Brna zadanou studii stavby (termín: do konce listopadu) a to tak, aby s ní mohla být ještě letos uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na tuto stavbu a následně na Krajském úřadu PK smlouva o poskytnutí schválené dotace ve výši 150 000 Kč na PD. Předpokládaná částka za vypracování dokumentace nepřekročí 250 000 Kč včetně DPH. Kofinancování dotace bude hrazeno z rozpočtu obcí Němčovice a Dobříč. HLA PRO 7

5) Starosta informoval o situaci, která v poslední době vzniká při zpětném odběru elektrozařízení. Kolektivní systémy a recyklační firmy vyostřují situaci a vedou spolu tvrdý boj o ovládnutí trhu. Množství elektroodpadu se zmenšuje a tak se zvyšuje zároveň snaha o motivaci sběratelů (Recyklujte s hasiči – Elektrowin, Zelená obec – REMA ad.), firmy si vzájemně vyhrožují paragrafy o povinnosti odevzdávat vysloužilé spotřebiče pouze prostřednictvím společností kolektivního systému. Paušální poplatky od těchto firem na provoz sběrných dvorů se snižují (např. Asekol – z 10 na 5 tisíc). Navíc rokycanská firma Rumpold sváží pravidelně dvakrát ročně současně s nebezpečným odpadem i lednice, televizory a další elektrospotřebiče, ačkoliv se nejedná o nebezpečný dopad. Doprava je přitom hrazena z rozpočtu sdružení obcí Polygon. Zastupitelstvo obce s postupem této firmy nesouhlasí, neboť z plánovaného spádového území sběrného dvora odpadů Němčovice jsou odváženy spotřebiče, které by sem byly jinak odevzdány a příspěvky na provoz dvora proplaceny provozovateli – obci. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v této věci jednal se zástupci sdružení obcí Polygon a firmou Rumpold a zároveň o této situaci podrobně informoval ministra životního prostředí. HLA PRO 7

6) Komplexní návrh – harmonogram postupu prací včetně cenové kalkulace a termínu dokončení díla instalace optického kabelu nebyl místostarostou předložen z důvodu nedodání oslovenou firmou i přes opakované urgence. Místostarosta se pověřuje dalším jednáním a zajištěním poptávky alespoň u dvou firem a předloží nový návrh řešení na příštím jednání zastupitelstva. HLA PRO 7

7) Různé:
7/1) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou říjnových akcí – 15.10. školení hasičů – řidičů z povolání, 29.10. třetí podzimní jarmark, 30.10. Drakiáda

7/2) Na příštím jednání zastupitelstva obce bude předložen konečný návrh řešení na nákup nového účetního programu (Triada) nebo provedení upgrade programu stávající (Fenix). HLA PRO 7

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 3, 4, 5, 6, 7/2
**** HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 17. listopadu 2011

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 14.10. 2011

Komentáře