Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2011
dne 8. září 2011 v místní restaurac

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, 6 veřejnost

(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, )
Omluveni: S. Kapras,
Hosté: ing. Hrubý, J. Monhartová, GEO Hrubý,

Program:
1) Projednání plánu společných zařízení KPÚ Olešná
2) Kontrola plnění minulých usnesení
3) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
4) Rozpočtové opatření
5) Podpora novele zákona o RUD
6) Instalace optického kabelu Ne-NET
7) Různé – setkání kmotrů v ZOO Plzeň, Loučení s létem, tenisový turnaj dvojic, Hubertovo jízda, Den otevřených dveří v útulku pro psy, Květinová soutěž

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Zastupitelstvu obce byl zpracovatelem Komplexní pozemkové úpravy v Olešné předložen návrh plánu společných zařízení (PSZ) zpracovaný pro rozšířenou část obvodu KPÚ (část kat. území Němčovice a kat. území Újezd u Sv. Kříže). V rámci zpracování PSZ pro tuto část, byla znovu posouzena vodohospodářská opatření v kat. území Olešná u Radnic a tím došlo i k některým změnám v PSZ v původním obvodu. Po projednání těchto změn bylo přijato toto usnesení: ZO předložený návrh PSZ schvaluje a dále schvaluje jeho priority HPC2.7, HPC2.1, VPC2.16, VPC2.5.1 a VPC2.13. HLA PRO 6

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4, 7/1, 7/2, 7/3-6/2011 2/4-4/2011 slučuje se do 5-6/2011 7/1-3/2010 slučuje se do 7/2-5/2011
Nesplněno: 5, 6/1, 6/2-6/2011 6 – místostarosta a účetní připraví na příští ZO návrh usnesení v této věci, 7/2-5/2011 5/2-10/2010 5-11/2009

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Němčovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., podle které obec Němčovice na pozemcích pč. 1267/10, 901/8, 901/9, 897/8, 1262/30, 1262/26, 1277/17 a 1277/2 v kat. území Olešná u Radnic, jako vlastník těchto pozemků, umožní zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy k novostavbám v novém stavebním obvodě v Olešné. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.900,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 6

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k VIII/12 2011. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 31.8.2011, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 1 schvaluje. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), jejímž cílem je upravit financování samospráv tak, aby se snížil diskriminační rozdíl mezi příjmy na obyvatele Prahy a obyvatele ostatních obcí. Důsledkem navrhovaných úprav pak je zvýšení příjmů samospráv v řádu 1.400 – 2.400 Kč na obyvatele až do velikosti 20 tis. obyvatel. Poměr mezi dnes nejchudšími obcemi a Prahou se pak ze stávajícího rozdílu v příjmech na hlavu občana mění ze 4,5 násobného rozdílu na trojnásobek. Tento návrh zákona má významný pozitivní dopad do rozpočtů všech obcí a měst v celé ČR s výjimkou čtyř největších měst. Zastupitelstvo obce tento návrh jednomyslně podporuje. HLA PRO 6

6) Instalace optického kabelu Ne-NET. Místostarosta: Byli osloveni odborníci, kteří již optický kabel instalovali pro PilsFree, navštívili Němčovice a byli seznámeni s konkrétní trasou kabelu. Do příštího jednání ZO předloží místostarosta komplexní návrh – harmonogram postupu prací včetně cenové kalkulace a termínu dokončení díla instalace optického kabelu.

7) Různé:

7/1) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou záříjových akcí – 10.9. Loučení s létem v Němčovicích, 11.9. Tenisový turnaj dvojic, 24.9. Hubertova jízda v Němčovicích. 22. 9. Setkání kmotrů v plzeňské ZOO.

7/2) Druhého října se uskuteční v odchytovém zařízení Mikroregionu Radnicko – Útulku pro psy v Němčovicích, akce pro širokou veřejnost nazvaná Neděle v útulku. Útulek oslaví první rok své existence. Zároveň budou uvedeny do užívání nově vybudované výběhy pro psy. Otevřeno bude pro veřejnost od 12 do 18 hodin.

7/3) Pravidla pro obecní květinovou soutěž: 1) o objemově nejbohatší květinový truhlík (převis květin), 2) o největší druhový výpěstek (ovoce-zelenina), 3) o nejhezčí venkovskou chalupu (vzhled, květinová výzdoba, originálnost, upravenost). Fotodokumentace domů a květin bude předána k hodnocení zastupitelům na CD a tito předají písemné hodnocení 1.-3. Místa v kategorii 1) a 3) zpět do konce měsíce září starostovi. Vyhodnocení soutěže bude na příštím zasedání, vítězové budou včas pozváni. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl.1, 3, 4, 5, 7/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 6, 7/1, 7/2,
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 13. října 2011

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,58 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 9.9. 2011

Komentáře