Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2011

dne 23. června 2011
v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, S. Kapras,)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Závěrečný účet obce za rok 2010
3) Zpráva kontrolního a finančního výboru
4) Koordinační dohoda a stanovení priorit
5) Podání dotace do programu Bezpečný kraj a prevence kriminality
6) Nabídka účetního programu
7) Různé (stavba výběhů, PD na lávku, jednání sboru KPÚ Olešná, hřiště v Olešné)

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/1, 2/3, 3, 4/1, 4/2, 5, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 9/3-4/2011
Nesplněno: 2/2, 2/4, 6/1, 6/2-4/2011 5/2-10/2010 7/1-3/2010 trvá 5-11/2009

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad. Příjmy (v tis.): 12.304,0 Kč, výdaje 8.209,0 Kč, splacen úvěr 1.516,0 Kč nový úvěr 450,0 Kč saldo P-V 4.095,0 Kč.
HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výrok auditora k výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. HLA PRO 7

3/1) Předseda kontrolního výboru S. Kapras podal společnou zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru. Byla provedena kontrola zaměřená na vyhotovování a ověřování zápisů ze zasedání ZO, jejich vyvěšování v termínu stanoveným zákonem na úředních deskách obce a na elektronické úřední desce, na dodržování termínů při vyvěšování záměrů prodeje nemovitostí a došlých dokumentů státní správy na úřední desce a elektronické desce. Plnění jednotlivých usnesení ZO je pravidelně kontrolováno v úvodu každého zasedání ZO. Kontrolní výbor neshledal žádné závady. Finanční výbor navrhuje vyřadit z evidence majetku vypracované projekty, které již nepatří do evidence majetku. Zastupitelstvo obce zprávu kontrolního a finančního výboru schvaluje. HLA PRO 7

3/2) Zastupitelka paní Vašková předložila protokol č. 1 o vyřazení drobného majetku z evidence, který byl hlasitě přečten a obsahoval položky, které bylo nutné z důvodu opotřebování, nefunkčnosti nebo neopravitelnosti vyřadit. Dále se vyřazuje majetek – použité projekty, které nepatří do evidence majetku. Zastupitelstvo vyřazení majetku schvaluje. HLA PRO 7

4) Starosta seznámil přítomné s návrhem Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Němčovice mezi Policií ČR, KŘP PK a obcí Němčovice a s návrhem na stanovení priorit v obci podle této dohody. Zastupitelstvo obce text dohody a stanovené priority schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem této dohody. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání investičního projektu do programu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a prevence kriminality. Cílem projektu je zlepšení bezpečnostní situace v regionu a zvýšení bezpečí našich obyvatel. Projekt bude podán ještě v průběhu prázdnin tak, aby v případě nedovyčerpání finančních prostředků v programu pro letošní rok, mohl být do něj ještě zařazen. V opačném případě bude žádost podána hned po novém roce a realizována pak na jaře 2012. Kofinancování projektu obcí bude uhrazeno ve výši stanovené poskytovatelem (20% – 0%). HLA PRO 7

6) Zastupitelka J. Vašková předložila cenovou nabídku na nákup nového účetního programu od firmy TRIADA, který by mohl být použit od nového účetního roku. Zastupitelstvo obce po diskuzi došlo k závěru, že požádá prostřednictvím p. Vaškové o zaslání demoverze ÚP a pokud bude splňovat zadané požadavky, které prověří místostarosta a účetní, pak potřebnou verzi nakoupíme. HLA PRO 7

7) Různé:
7/1) Starosta informoval přítomné o připravované výstavbě výběhů pro psy v útulku, která by měla být hotova do konce srpna.

7/2) Starosta informoval přítomné o postupu prací při zpracovávání dvou studií na výstavbu lávky pro pěší přes řeku Berounku, které zpracovávají souběžně firma INDBau a BRM a nejsou dosud dokončeny. Na vlastní projektovou dokumentaci obdržel Mikroregion Radnicko dotaci ve výši 150 tis. Kč od Plzeňského kraje.

7/3) Dále starosta informoval přítomné o jednání sboru zástupců a kontrolního dne komplexní pozemkové úpravy Olešná u Radnic. Jednání byl přítomen i ředitel Pozemkového úřadu Rokycany ing. Mazín. Podstatou jednání bylo konstatování, že po pěti letech se konečně započala smysluplná úprava celého povodí nad obcí Olešnou, včetně kat. území Němčovice. Hranicí bude silnice II.tř. Břasy – Liblín. Protipovodňová opatření nebudou už spočívat pouze v převádění vody z jednoho příkopu do druhého, ale výstavbou suchého poldru (8000 m3), nových propustků, travnatých pásů a průlehů. Dále byl předložen plán nové cestní sítě s cestami zaústěnými až na okresní silnice.

7/4) Dle usnesení č. 9/3-4/2011 byl na pořad jednání předložen bod o dětském hřišti v Olešné. Byly předloženy dva návrhy, které nebude možné realizovat pro vysokou prodejní cenu.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2/1, 3/1, 3/2, 4, 51
Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – – čl.
Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 2/2, 7/1, 7/2, 7/3,
**** HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28. července 2011

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 24.6. 2011

Komentáře