Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2011

dne 19. května 2011 v místní restauraci
Začátek: 19,07 hod.

Přítomni: 7 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, S. Kapras,)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Nákup přepravníku kontejnerů LIAZ
4) Revokace usnesení o změně kat. hranic
5) Smlouva o dílo na PD kanalizace
6) Poskytnutí účelové dotace
7) Žádosti o odklad splatnosti poplatků
8) Dětský den v Němčovicích – 5.6.
9) Různé (kategorie květinové soutěže)

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2-3/2011 11/2-12/2010
Nesplněno: 5/2-10/2010 7/1-3/2010 trvá 5-11/2009

2/1) Na základě schváleného záměru obce č. 2/1-3/2011 ze dne 7.4.2011 prodat pozemky parc. č. 1000/37 o výměře 474 m2 (lesní pozemek) a parc. č. 1000/19 o výměře 26 m2 (lesní pozemek),, v k. ú. Olešná u Radnic, se přihlásili manželé Charvátovi z Kralup n/V. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej těchto pozemků za stanovenou kupní cenu ve výši 1,– Kč. Kupní cena byla stanovena s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu neplatného právního úkonu, kupní cena a daň z převodu nemovitostí byla za tyto pozemky uhrazena v roce 2001. Starosta se pověřuje podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2011. HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku pč. 236, o výměře 1813 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice za částku 50 000 Kč, od Jiřího a Karla Svobody, trv. žijících v Kanadě. Pozemek bude využit pro vybudování části místní komunikace v novém stavebním obvodě v Němčovicích – západní část. HLA PRO 7

2/3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Dabrowských z Králova Dvora o odprodej části obecního pozemku na přístupovou cestu k pozemku jejich zahrady u pč. 32 v části obce Němčovice. Zastupitelstvo obce s prodejem části pozemku pč. 296/5 a 417/5 nesouhlasí s tím, že 1) na zahradu žadatelů je trvale zajištěn přístup po obecním pozemku, za 2) vybudování účelové komunikace v požadovaném místě na tomto pozemku je technicky nevhodné, vzhledem k jeho převýšení, k množství vzrostlé zeleně, která by musela být pokácena a k bezprostřední blízkosti sousední nemovitosti ve špatném, stavebně-technickém stavu. HLA PRO 7

2/4) Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy pro zajištění přístupu na pozemek zahrady u domu čp. 32 v části obce Němčovice s tím, že žadatelé dle bodu 2/3) zajistí na své náklady zpracování geometrického plánu, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene a předá zastupitelstvu obce ke schválení. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup speciálního nákladního motorového vozidla LIAZ 150-261, (nosič kontejnerů) a 7 ks 7m3 kontejnerů se sklopným čelem za částku 85 000 Kč, od firmy Autodoprava, M. Vejšický, Praha 5. Vozidlo má platnou TP do května 2012 a bude sloužit pro přepravu kontejnerů pro obec a JPO obce. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy a zjištěním převodu vozidla na odboru dopravy MěÚ v Rokycanech. HLA PRO 7

4/1) Zastupitelstvo obce z důvodu technických problémů, které se vyskytly při změně nové katastrální hranice mezi katastrálními územími Němčovice a Olešná u Radnic, revokuje své usnesení č.9-2/2011 ze dne 10. března 2011 a nahrazuje jej usnesením č. 4/2-4/2011. HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Němčovice a Olešná u Radnic. Nová hranice těchto katastrálních území bude vymezena silnicí č. II/232 ve směru Břasy – Liblín a to na straně katastrálního území Olešná u Radnic bude tvořena východními stranami hraničních pozemků pč. 439, 246/1, 244/2, 244/1, 243, 242, 241, 240, 239, 442/1, 269, 444, 339, 450, 355/3, 355/4, 356, 357, 381, 340/4, 340/3, 340/8, 383/1, 386/2, 340/9, 460/2, 399/8, 386/4, 386/5, 399/7, 399/9 a 399/10, na straně katastrálního území Němčovice bude tvořena hranice západní stranou pozemku pč. 451. Všechny výše specifikované pozemky se dosud nacházejí v kat. území Němčovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby podal návrh Katastrálnímu úřad pro Plzeňský kraj, KP Rokycany o zahájení řízení o změně katastrálních hranic dle tohoto usnesení. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 03/11/-P mezi obcí Němčovice a ing. Václavem Chvátalem, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu: Němčovice – kanalizace – východní část (stoka „D“) za částku 25 550 Kč, s tím že dílo bude dokončeno a předáno do 31.5.2011. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy o dílo. HLA PRO 7

6/1) V souladu se schválenými pravidly pro poskytování účelové dotace v oblasti ochrany ovzduší, z rozpočtu obce usnesením č. 6-6/2008 ze dne 29. května 2008 (dále jen „pravidla“), podal žádost pan Vladimír Liška, bytem Němčovice čp. 14 o poskytnutí dotace na rekonstrukci komínového tělesa. Žádost doložil uhrazeným účtem ve výši 24 600 Kč za výměnu nevyhovující vložky v tělese komína a kopií zprávy o provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou s výsledkem bez závad. Podle čl. 3 pravidel, činí výše dotace 30% celkových nákladů, tj. 7 380 Kč. Protože žadatel splnil všechny požadované náležitosti stanovené v pravidlech, přiznává se žadateli výše uvedená částka. Dotace bude vyplacena po podpisu smlouvy se žadatelem. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

6/2) Ve stejné věci jako je bod 6/1) podal žádost pan Jiří Nový, bytem Němčovice čp. 21 o poskytnutí dotace na rekonstrukci komínového tělesa. Žádost doložil uhrazeným účtem ve výši 26 000 Kč za výměnu nevyhovující vložky v tělese komína a kopií zprávy o provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou s výsledkem bez závad. Podle čl. 3 pravidel, činí výše dotace 30% celkových nákladů, tj. 7 800 Kč. Protože žadatel splnil všechny požadované náležitosti stanovené v pravidlech, přiznává se žadateli výše uvedená částka. Dotace bude vyplacena po podpisu smlouvy se žadatelem. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce projednalo žádost žadatelky A. Vaškové z Němčovic o odklad splátek za likvidaci odpadu a stočné v roce 2011. Jedná se celkem o 4 400 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o uznání závazku a jeho postupném splácení se žadatelkou, ve které budou přesně stanovené měsíční splátky až do doby zaplacení poplatků. V případě, že nebude splátkový kalendář dodržen, odstoupí obec jednostranně od této dohody. Starosta se pověřuje uzavřením splátkového kalendáře tak, aby dlužná částka byla uhrazena do konce roku 2011. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce projednalo stejnou žádost žadatele J. Bílka z Němčovic o odklad splátek za likvidaci odpadu a stočné v roce 2011. Jedná se celkem o 5 500 Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o uznání závazku a jeho postupném splácení se žadatelkou, ve které budou přesně stanovené měsíční splátky až do doby zaplacení poplatků. V případě, že nebude splátkový kalendář dodržen, odstoupí obec jednostranně od této dohody. Starosta se pověřuje uzavřením splátkového kalendáře tak, aby dlužná částka byla uhrazena do konce roku 2011. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí program Dětského dne, který se uskuteční v neděli 5. června 2011, dále schvaluje úhradu faktur za atrakce firmě Servis 365 ve výši 20.000,– Kč a firmě Šimon Pečenka ve výši 5.000,– Kč. HLA PRO 7

9) Různé:
9/1) Stanovení pravidel pro obecní květinovou soutěž: V letošním roce vyhlašuje zastupitelstvo obce tři nové kategorie: 1) o objemově nejbohatší květinový truhlík (převis květin), 2) o největší druhový výpěstek (ovoce-zelenina), 3) o nejhezčí venkovskou chalupu (vzhled, květinová výzdoba, originálnost, upravenost).

9/2) Kapras: Jezdci na koních porušují nařízení obce o zákazu jízdy okolo koupaliště a znečišťování místních komunikací koňskými exkrementy.

9/3) ing.Horvát: Lípa v Olešné u pomníku má suchý vršek, dále navrhuje na příští jednání ZO zařadit bod o pozemku na hřiště v Olešné.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2/1, 2/2, 3, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 8
Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – – čl. 2/3
Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 7/1, 7/2
Zastupitelstvo obce revokuje: – čl. 4/1

**** HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 23. června 2011
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 20.5. 2011

Komentáře