Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2011
dne 7. dubna 2011 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát) ),
Omluveni: S. Kapras,
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Zadání díla a zahájení rekonstrukce sociálního zařízení v místní restauraci z dotace PSOV
4) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného pro rok 2011
5) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2011
6) Schválení žádosti o dotaci
7) Vyhlášení sedmého ročníku Květinové soutěže
8) Organizační záležitosti – Den Země – Ukliďme svět 16.4., Stavění májek 30.4., Nedělní klid od 1.5.
9) Různé (Zlatý erb, sazebník)

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13-2/2011 3/1, 3/2, 9-12/2010, 4/1-9/2010
6-3/2009
Nesplněno: 11/2-12/2010 5/2-10/2010 7/1-3/2010 trvá 5-11/2009

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1000/37 o výměře 474 m2 (lesní pozemek) a parc. č. 1000/19 o výměře 26 m2 (lesní pozemek), na němž se nachází budova če. 8 ve vlastnictví manželů Charvátových, oba pozemky jsou v katastrálním území Olešná u Radnic. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nákupu pozemku pč. 236, o výměře 1813 m2, vedený jako orná půda v katastrálním území Němčovice od Jiřího a Karla Svobody, trv. žijících v Kanadě. Pozemek bude využit pro vybudování části místní komunikace v novém stavebním obvodě v Němčovicích – západní část. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání díla Rekonstrukce sociálního zařízení a oprava střechy v čp. 16, stavební firmě Montyfaj s.r.o., za částku 435.000,– Kč vč. DPH, která je kryta schválenou dotací z programu Podpora a stabilizace venkova Plzeňského kraje ve výši 260.000,– Kč. Starosta se pověřuje popisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 6

4/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2010:
Výdaje celkem: ………………………………..42.000,– Kč
Příjmy celkem: …………………………………43.159,– Kč
Počet připojených osob …………………….. 80
Počet provozoven …………………………….. 2
Pohledávky ……………………………………. 0
Závazky ……………………………………….. 0
Výsledek hospodaření ……………………+ 1.159,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2010 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 4.315,– Kč (2009) + 1.159,– Kč (2010) = 5.474,– Kč. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2011 výši paušálu stočného podle výsledku skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2010 na částku 600,– Kč za jednu osobu.
Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2011:
Výdaje celkem: …………………………… 45.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..……… 45.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení v roce 2011 se předpokládá o 10 osob. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2011 a s úhradou registračního poplatku ve výši 264,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2011. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu poloviny částky, která bude rozdílem mezi cenou projektu a poskytnutou dotací, o kterou požádal Mikroregion Radnicko do programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2011. Bylo požádáno o částku 200 000,– Kč (80%) na vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu objektu – lávky přes řeku Berounku. O zbylých dvacet procent (50 000,– Kč), kterými bude třeba dotaci kofinancovat, se po dohodě podělí naše obec s obcí Dobříč, každá jednou polovinou, (25 000,– Kč).
HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce vyhlašuje sedmý ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Schvaluje celkovou odměnu pro vítěze ve výši 9000,– Kč. Soutěžní kategorie budou stanoveny a specifikovány na příštím jednání zastupitelstva obce HLA PRO 6

8/1) V sobotu, 16. dubna se koná už po páté v obci Němčovice akce v rámci celosvětové kampaně Clean up the Word. Začátek úklidu odpadků spojený s vycházkou do přírody je pro naše občany ve třináct hodin v Němčovicích, o půl hodiny později v Olešné. Již v 9 hodin mají v Olešné sraz geocacheri na setkání CITO event a budou čistit vymezené území okolo řeky Berounky od odpadků a nepořádku. Pro účastníky bude zajištěno po skončení úklidu občerstvení u táboráku.

8/2) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 6

8/3) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

9) Různé:
9/1) Starosta informoval přítomné o čtvrtém vítězství v soutěži Zlatý erb, kdy naše webové stránky obce získaly Cenu veřejnosti ČR. Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnil v Hradci Králové starosta s místostarostou a vedle tradičního diplomu obce obdržela poukázku v hodnotě 10 000,– Kč na nákup elektroniky.Bylo rozhodnuto, že za ně budou nakoupeny čtyři barevné cartridge do obecní laserové tiskárny. HLA PRO 6

9/2) Starosta předložil návrh nového zápůjčního ceníku za používání obecní techniky z důvodu dalšího výrazného zvýšení ceny PHM. Ceny jsou uvedeny za hodinu práce včetně obsluhy a PHM (pokud není uvedeno jinak):

Sekačka strunová: 170,– Kč za první hodinu, za každou další 150,– Kč
Sekačka Front Rider třínožová 280,– Kč za první hodinu, za každou další 180,– Kč
Sekačka ŽRT 165 dvoububnová + traktor 350,– Kč za první hodinu, za každou další 200,– Kč
Štěpkovač + traktor 500,– Kč za 1 hod.
Traktor Z 6911 20,– Kč/1 km
Multicar M 25 17,– Kč /1 km + 100,– Kč za 1 hod.
Tatra 148, cisterna 17 m3 50,– Kč /1 km + 500,– Kč za 1 hod.
Nakladač HON UN 053 400,– Kč za 1 hod. + 30,– Kč/1 km
PV3S Fekál – 3 m3 v Němčovicích 300,– Kč, v Olešné 500,– Kč, pro cizí 800,– Kč + 25,– Kč/1 km
HLA PRO 6

9/3) Zastupitelstvo obce projednalo dopis zástupce firmy Asseco Solutions, a.s., s tímto závěrem: Řešení se odkládá na konec účetního roku. Místostarosta zjistí alternativní účetní programy od jiných firem, které by byly levnější a méně radikální s účtováním ceny upgrade.

9/4) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby na neplatnost převodu pozemků v kat. území Olešná, které byly v rozporu se zákonem o obcích převedeny z obce Hromnice na soukromý subjekt a které byly předtím nabídnuty k převodu na obec Němčovice. Starosta se pověřuje jednáním s právním zástupcem obce v této věci. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 6, 7, 8/2, 9/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 8/1, 8/3
Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 5
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 19. května 2011

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,05 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 8.4. 2011

Komentáře