Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2011
dne 10. března 2011 v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 10 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)

Omluveni: Kapras, ing. Horvát

Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Schválení kontokorentního úvěru na rok 2011
4) Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě na dopravní obslužnost
5) Dohoda o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS
6) Žádost o převod nepotřebného majetku MOČR
7) Seznam osob oprávněných uzavírat manželství
8) Informace z jednání soudu ve věci žalob obce
9) Změna katastrálních hranic
10) Organizační záležitosti
11) Němčovický masopust 2011 – 12.3, Dětský karneval
12) Hasičská zabíjačka 26.3.
13) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6-1/2011 3/1, 3/2, 9-2/2010
6-3/2009

Nesplněno: 5 trvá, 9-1/2011 11/2-12/2010 5/2-10/2010 4/1-9/2010 trvá 7/1-3/2010 trvá 5-11/2009
6-3/2009

2/1) Zastupitelstvo obce daruje Plzeňskému kraji tyto pozemky: Pozemek pč. 417/25 o výměře 55 m2 oddělený z ppč. 417/1, poz. pč. 417/26 o výměře 3 m2 oddělený z ppč. 417/4, poz. pč. 417/27 o výměře 45 m2 oddělený z ppč. 417/4 v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním při užívání mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích, které uvede stavbu do právního stavu. Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce s odkazem na usnesení č. 4/1-9/2010 ze dne 2.9.2010 schvaluje uzavření kupní smlouvy na nově vytvořený pozemek pč. 231/9, orná půda o výměře 204 m2 v kat. území Němčovice, na kterém vázne věcné břemeno přístupu a umístění distribuční soustavy (trafostanice) ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce. Kupní cena byla stanovena na částku 25 000,– Kč, další náklady spojené s převodem výše specifikované nemovitosti (kolková známka, sepis KS, daň z převodu) hradí prodávající J. Macák, bytem Břasy. Starosta se pověřuje podpisem této kupní smlouvy. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 0843454369-11 do výše 200 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo se seznámilo s textem dopisu Jaroslava Bauera, náměstka hejtmana pro dopravu PK o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Předložený písemný dodatek č. 1/2011 smlouvy o úhradě příspěvku na rok 2011 ve výši 2.440,– Kč zastupitelstvo obce schvaluje. Starosta pověřuje jeho podpisem, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2011. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce projednalo text Dohody o způsobu provedení preventivní údržby s firmou ČEPS, a.s., zastoupené J. Zalabákem na základě které bude v době do 31.3.2011 provedena údržba ochranného pásma vedení, též na pozemku ve vlastnictví obce pč. 727/1 v kat. území Olešná u Radnic. Po provedení identifikace pozemku bylo zjištěno, že uvedená zeleň v daném území vytváří významný krajinotvorný prvek a vzhledem k výšce dřevin (jedná se o keřové patro) nesouhlasí s uvedeným zásahem, stejně tak s uzavřením předložené dohody. Starosta připraví a zašle odpověď dle tohoto schváleného usnesení. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti MO ČR na bezúplatný převod nepotřebného armádního majetku (ženijní motorový člun laminátový) pro potřeby jednotky SDH obce. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství podle § 4 odst. 2, zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Funkcí oddávajících je pověřen starosta a místostarosta obce, úředně určená místnost pro konání svatebních obřadů je Klubovna Hasičského domu, (pátek, sobota, od 12 do 15 hodin) HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o průběhu soudního jednání se zemědělskou společností o náhradu škody ve výši čtvrt milionu korun za škody způsobené nevhodným způsobem hospodaření. V jednací síni Okresního soudu v Rokycanech byl přítomen za žalobkyni starosta obce a právní zástupkyně obce, advokátka JUDr. S. Rychtalíková, za žalovanou společnost její právní zástupce, advokát JUDr. A. Roubal a místopředseda představenstva ing. V. Spurný. Vypovídal náměstek ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd ing. Novotného. Přijel z Brna na žádost právního zástupce žalované společnosti, aby zodpověděl na jejich otázky. Byl také zpracovatelem znaleckého posudku, který si vyžádal soud. Potvrdil, že hospodaření zemědělců nebere ohled na vodní erozi, jejich způsob hospodaření v této lokalitě je špatný, že protipovodňová opatření v obci Olešná jsou dostatečná a že kdyby zemědělci prováděli v povodí ohleduplná agrotechnická opatření, která by měla být naprosto jasná lidem s průměrným zemědělským vzděláním, nevznikaly by v obci škody žádné. Jednání je odročeno na 21. dubna 2011 od 13 hodin a protože už se začala soudkyně zabývat výší škody, předpokládáme vynesení rozsudku.

9) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálními územími Němčovice a Olešná u Radnic. Nová hranice těchto katastrálních území bude vymezena silnicí č. II/232 ve směru Břasy – Liblín, na straně katastrálního území Němčovice bude tvořena západními stranami hraničních pozemků pč. 377/3, 377/2, 377/4, 457, 378, 373, 366, 364, 363, 360/1, 449/1, 337/1, 270/2, 238/1, 238/6, 238/4, 434, 177/1, 177/5, na straně katastrálního území Olešná u Radnic bude tvořena hranice východní stranou pozemku pč. 451. Všechny výše specifikované pozemky se dosud nacházejí v kat. území Němčovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby podal návrh Katastrálnímu úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany o zahájení řízení o změně katastrálních hranic dle tohoto usnesení. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, které směřuje k řádné účasti zastupitelů na zasedání ZO, k plnění svých povinnosti zúčastňovat se zasedání ZO a podílet se na společné práci ve prospěch obce. Odkazuje se tímto na plnění slibu, daného při zvolení zastupitelem a na skutečnost, že funkce člena zastupitelstva je funkcí veřejnou a ze zákona nesmí být pro výkon své funkce zastupitel zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru. Povinností zaměstnavatelů je člena zastupitelstva uvolnit pro výkon jeho funkce. Za každou neúčast zastupitele na řádně svolaném veřejném zasedání zastupitelstva obce, nebo jiném obdobném jednání v kalendářním roce, bude krácena jeho měsíční odměna o 20%. Omluvou může být pouze doložená pracovní neschopnost nebo včas ohlášený pobyt na dovolené mimo území okresu. Neomluvená nepřítomnost zastupitele na jednání bude znamenat zkrácení měsíční odměny o 50 %, při další opakované neomluvené nepřítomnosti nebude odměna v násedujícím měsíci v kalendářním roce vyplacena vůbec. Toto opatření se nevztahuje na mimořádně svolaná zasedání ZO a podporuje snahu minimalizovat stav, kdy zastupitelstvo obce nemůže z důvodu malé účasti členů zastupitelstva jednat a usnášet se (minimální počet jsou čtyři). HLA PRO 5

11/1) V sobotu 12. března pořádá obec Němčovický masopust 2011 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

11/2) V neděli 13. března pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v klubovně Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, promítání, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup v maskách.

12) V sobotu 26. března se koná v areálu Hasičského domu hasičská zabijačka. Začátek je od 8 hodin.

13) Různé:
Informace o pozvánce na vyhodnocení soutěže Zlatý erb, informace o jednání starosty na Pozemkovém úřadu v Rokycanech, informace o fungování Útulku pro psy.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 8, 11/1, 11/2, 12

Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – čl. 5
**** HLA PRO 5

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 7. dubna 2011.
Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 20,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 11.3. 2011

Komentáře