Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2011
dne 27. ledna 2011 v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Kapras, ing. Horvát)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Hospodaření obce za rok 2010 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2011
5) Další postup komplexní pozemkové úpravy
6) Schválení žádostí o dotace
7) Schválení Dodatku č. 7 ke SoD s Lidrone spol. s.r.o.
8) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
9) Němčovický masopust 2011
10) Různé: Sazebník, žádost ÚP na zřízení VPP pro rok 2011, žádost o finanční příspěvek CTP, převody nemovitostí

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/3-12/2010
Nesplněno: 3/1, 3/2, 9, 11/2-12/2010 5/2-10/2010 4/1-9/2010 trvá 7/1-3/2010 trvá 5-11/2009 6-3/2009

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2010 s těmito výsledky:

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 14.341,9 Kč
(z toho předúvěr u ČS a.s. na opravu lesní cesty ve výši 1.516,5 Kč bude uhrazen ze schválené dotace SZIF (PRV) ve stejné výši v roce 2011, spotřební úvěr na nákup čp. 16 ve výši 450,0 Kč splatný do 20.12.2013)

celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 14.144,8 Kč

rozdíl: přebytek hospodaření + 243,9 Kč

převod z roku 2009 + 46,8 Kč

HLA PRO 7

3/1) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 16.12.2010, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2010, ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 7.1. a ukončena 15.1.2011. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Závěrečná zpráva:

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):

závazky – 2.141,6
pohledávky 22,2
pokladna 0
zákl. běžné účty 243,9
software 105,1
movitý majetek 11.371,3
DDHM 1.552,6
stavby 21.067,9
pozemky 2.241,4
poř.majetku 114,0
celkem majetek 36.718,5

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč
2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
2009 32.194,4
2010 36.718,5

HLA PRO 7

3/2) Účetní obce podala návrh na vyřazení nepotřebného nebo poškozeného movitého majetku obce z evidence v celkové účetní hodnotě 21.056,10 Kč. Tento majetek byl používán JPO obce. Seznam je založen v evidenci majetku a je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. HLA PRO 7

4/1) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2011 (podrobný rozpis v příloze):

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.440,1 Kč

celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 7.336,0 Kč

HLA PRO 7

4/2) Zastupitelstvo obce deleguje starostovi obce pravomoc rozhodovat v průběhu účetního roku o čerpání, úpravě rozpočtu na položkách a na paragrafech do maximální výše 50.000,– Kč (přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu obce). HLA PRO 7

5) Starosta informoval přítomné o jednání s ředitelem Územního odboru ÚPÚ Plzeňského kraje MZe v Plzni ing. V. Mazínem, PhD., který se osobně zúčastnil prohlídky katastrálního území Olešná u Radnic a po projednání všech připomínek od obce předběžně přislíbil, že budou všechny naše požadavky splněny – bude revokován plán společných zařízení, s ohledem na zařazení nových úprav, včetně přiřazení části katastrálního území Němčovice a to tu, která leží v horní části povodí Olešné až k silnici druhé třídy Újezd u Sv. Kříže – Liblín, tak aby úprava byla provedena v celém povodí nad obcí Olešná. Budou znovu posouzena protipovodňová opatření, která již byla z údajného důvodu nedostatku finančních prostředků vypuštěna (poldry) a budou zařazena zpět do úpravy, podle zpracované studie ing. Chvátalem z roku 2005. Neprodleně zajistí, aby započalo pořizování projektové dokumentace na cestní síť. Rovněž přislíbil výměnu pracovníků Pozemkového úřadu v Rokycanech, kteří budou KPÚ v Olešné řídit a administrovat. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2010 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení a opravu střechy v čp. 16. HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o odvozu a odstranění TKO s firmou LIDRONE, spol. s r.o., Plzeň, za odvoz popelnic pro rok 2011. Cena v roce 2011 se nemění, za svoz 1 popelnice v režimu 52 svozů činí s DPH 2.063,60 Kč. První faktura ve výši 50% bude obcí uhrazena do 31.1.2011 a druhá faktura ve stejné výši bude uhrazena do 30.6.2011. Jinak smlouva zůstává beze změn. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po osmé vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 7

9) V sobotu 12. března pořádá obec Němčovický masopust 2011 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 7

10) Různé:

10/1) Starosta předložil návrhu zápůjčního ceníku za používání obecní techniky naše občany. Ceny jsou uvedeny za hodinu práce včetně obsluhy a PHM:

Sekačka strunová: 150,– Kč za první hodinu, za každou další 120,– Kč
Sekačka Front Rider třínožová 250,– Kč za první hodinu, za každou další 150,– Kč
Sekačka traktorová ŽRT 165 dvoububnová 300,– Kč za první hodinu, za každou další 150,– Kč
Štěpkovač + traktor 300,– Kč za 1 hod.
Doprava Multicar 10,– Kč /1 km + 100,– Kč za 1 hod.
Tatra 148 doprava vody 45,– Kč /1 km + 500,– Kč za 1 hod.
nakladač HON UN 053 300,– Kč za 1 hod.
PV3S Fekál 3 m3 v Němčovicích 300,– Kč, v Olešné 500,– Kč
HLA PRO 7

10/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na zřízení osmi pracovních míst VPP a dvou míst SÚPM pro rok 2011 k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 7

10/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do kategorie webové stránky obcí a elektronické služby soutěže Zlatý erb 2011.

10/4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Centra zdravotně postižených v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 7

10/5) Zastupitelstvo obce schvaluje majetkoprávního vypořádání v souvislosti s užíváním mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích, které uvede stavbu do právního stavu. Obec Němčovice daruje Plzeňskému kraji pozemek pč. 417/25 o výměře 55 m2 oddělený z ppč. 417/1, poz. pč. 417/26 o výměře 3 m2 oddělený z ppč. 417/4, poz. pč. 417/27 o výměře 45 m2 oddělený z ppč. 417/4. Starosta se pověřuje podpisem darovací smlouvy. HLA PRO 7

10/6) Zastupitelstvo obce po seznámení s textem nové Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře IS FENIX se zhotovitelem, společností Asseco Solutions, a.s., po diskuzi rozhodlo, že nesouhlasí s jejím uzavřením, neboť její podmínky neodpovídají požadavkům naší obce s ohledem na finanční nároky této společností. HLA PRO 7

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 10/3
Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – čl. 10/6
**** HLA PRO 7

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,25 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 28.1. 2011

Komentáře