Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 12/2010
dne 16. prosince

2010 v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal, ing. J. Ferschmann)

Omluveni: S. Kapras. Ing. D. Horvát
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Smlouva o zřízení věcného břemene
3) Darování a přijetí daru pozemků u mostu v Němčovicích
4) Změna OZV č. 2/2003 a 1/2007
5) Souhlas s uložením zemního kabelu v Olešné
6) Jmenování inventarizační komise
7) Závěrka hospodaření za rok 2010
8) Rozpočtové provizorium
9) Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře IS FENIX
10) Organizační záležitosti: odběr elektřiny obcí, odměny zastupitelům
11) Různé: Jednání s MZe v Plzni, jednání se ČIŽP v Plzni, Silvestrovská jízda kolmo, vernisáž AEF v Plzni

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11-11/2010 5/1-10/2010 4/4-8/2010

Nesplněno: 5/2-10/2010 4/1-9/2010 trvá, 7/1-3/2010 trvá, 5-11/2009 6-3/2009

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Němčovice a Plzeňským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Rokycany, přísp. organizace PK na odvodnění a zatrubnění propustku na silnici II/232 do pozemků pč. 238/4 a 238/6 v katastrálním území Němčovice o celkovém max. rozsahu věcného břemene v délce cca 50 m. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání v souvislosti s užíváním mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích, které uvede stavbu do právního stavu. Obec Němčovice má záměr darovat Plzeňskému kraji pozemek pč. 417/25 o výměře 55 m2 oddělený z ppč. 417/1, poz. pč. 417/26 o výměře 3 m2 oddělený z ppč. 417/4, poz. pč. 417/27 o výměře 45 m2 oddělený z ppč. 417/4. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obce po dobu 15ti dnů. HLA PRO 5

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje majetkoprávní vypořádání v souvislosti s užíváním mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích, které uvede stavbu do právního stavu. Obec Němčovice přijetí daru od Plzeňského kraje – pozemek pč. 443/6 o výměře 58m2, poz. pč. 443/7 o výměře 60m2, poz. pč. 443/8 o výměře 8m2, poz. pč. 443/9 o výměře 4m2 a poz. pč. 443/10 o výměře 16m2, všechny tyto pozemky jsou odděleny z poz. pč. 443/1. HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, kterou se mění obecní vyhláška č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to v souvislosti se změnou zákona. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se mění obecní vyhláška č. 1/2007, o odpadních vodách a to v souvislosti se změnou zákona. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením zemního kabelu elektrické přípojky pro základnovou stanici T-Mobile na pozemcích pč. 1258/6, 1258/1, 561/4, 554, 557/1, 561/6, 558, 500/36, 492, 1265/9 a 775/5 v kat. území Olešná u Radnic, které jsou ve vlastnictví obce Němčovice. Dále souhlasí se zřízením věcného břemene uložení a provozování kabelu elektrické přípojky na výše uvedených pozemcích. HLA PRO 5

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení zemního kabelu elektrické přípojky pro základnovou stanici T-Mobile, dále návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene s jednorázovou úhradou ve výši 10 000,- Kč za zřízení věcného břemene. Starosta se pověřuje podpisem výše uvedených smluv. HLA PRO 5

6) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2010 ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2010
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2011
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2011 do 27.1.2011 HLA PRO 5

8) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2010, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2011 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2011. HLA PRO 5

9) Zastupitelstvo obce se seznámilo s textem nové Smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře IS FENIX se zhotovitelem, společností Asseco Solutions, a.s., a po diskuzi pověřilo místostarostu, aby do příštího zasedání zastupitelstva obce připravil seznam podmínek, které bude požadovat obec zapracovat do smlouvy tak, aby odpovídala požadavkům naší obce s odkazem na historii vztahů s touto společností. HLA PRO 5

10/1) Starosta informoval přítomné o tom, že uzavřel za obec smlouvu o zlevnění odběru elektřiny s firmou Bohemia Energy entity s.r.o., od 1.4.2011 s tím, že dle jejich propočtu ušetříme příští rok cca 7 000,– Kč a sazba se nebude příští rok zvyšovat o ČEZem avizovaných 5,5 %. Po podpisu smlouvy se bude muset uhradit jednorázový poplatek ve výši 3 000,– Kč. Pro informaci veřejnosti uhradila obec za odběr elektřiny za rok 2010 za veřejné osvětlení v N+O 48 446,- Kč, studna Olešná 1 124,- Kč, studna koupaliště 7 824,- Kč, vytápění TČ (6 BJ, OÚ a hasičský dům) 110 259,- Kč, čp. 22 17 400,- Kč, obecní úřad a hasičský dům 44 342,- Kč a sběrný dvůr 37 635,- Kč, celkem obec zaplatí za elektřinu 273 103,- Kč, přičemž z této částky se odčítá platba nájemníků v celkové výši 90 000,- Kč. Z výše uvedeného lze zjistit, že předpokládaná úspora za rok 2011 by mohla být cca 21 000,- Kč.

10/2) Starosta informoval přítomné o Nařízení vlády ze dne 7.12.2010, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V tomto dokumentu jsou stanoveny maximální výše měsíčních odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí s ohledem na velikost obce. Odměna starostovi a zastupitelům nebyla v naší obci měněna osm let. V příloze č. 1 je stanovena výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva o velikosti naší obce a to předsedům výborů 836,- Kč + příplatek (na každých 100 obyvatel 171,- Kč, členům výborů 542,- Kč + příplatek 171,- Kč, starostovi (v obcích do 1 000 obyvatel) 8 674,- Kč a místostarostovi 7 134,- Kč, všechny odměny jsou uvedeny v „hrubém“. Zastupitelstvo obce s odkazem na NV stanovuje měsíční odměny brutto neuvolněným zastupitelům obce Němčovice na toto volební období (nebude-li stanoveno jinak) takto:

Starosta 4 000,– Kč k výplatě 3 200,– Kč (dosud 3 023,– Kč, k výplatě 2 400,– Kč)

Místostarosta 2 100,– Kč k výplatě 1 650,– Kč (dosud 2 021,– Kč, k výplatě 1 600,– Kč)

Předseda výboru 1 000,– Kč k výplatě 860,– Kč (dosud 800,– Kč, k výplatě 700,– Kč)

Člen výboru 700,– Kč k výplatě 600,– Kč (dosud 800,– Kč, k výplatě 700,– Kč)

Celkem……………….. 10 200,– Kč …………………………………….(dosud 9 044,– Kč)
HLA PRO 5

10/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Servisní smlouvy č. 00573922/000/2010 o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s.r.o., na produkt EVI provoz – evidence odpadů. HLA PRO 5

11) Různé:
11/1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o jednání na Pozemkovém úřadu v Rokycanech a v Plzni a se stanoviskem obce uvedeným v protokolu ze dne 16.12.2010 se zcela ztotožňuje.

11/2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protokolem sepsaným ČIŽP v Plzni a stížnost pana Stránského odmítá jako neodůvodněnou. Zároveň žádá starostu, aby učinil veškeré kroky k vymožení dlužné částky za jím neuhrazený místní poplatek ve výši 6000,- Kč.

11/3) Starosta informoval o nejbližších plánovaných akcích – vernisáž výstavy Má vlast s účastí obce 20.12. v hale Hlavního nádraží v Plzni v 15 hodin, 31.12. se uskuteční Silvestrovská jízda kolmo, sraz u hospody ve 12 hodin.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/2, 8, 10/3,

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 10/1, 11/1, 11/3

Zastupitelstvo obce pověřuje: – – čl. 9

Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 5/1

Zastupitelstvo obce žádá: – čl. 7, 11/2

Zastupitelstvo obce jmenuje: – čl. 6
**** HLA PRO 5

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. ledna 2011.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21,20 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 17.12. 2010

Komentáře