Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal, ing. Horvát, ing. J. Ferschmann, Kapras)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Předání osvědčení o zvolení členem ZO a složení slibu zast. D. Horvát
2) Kontrola plnění minulých usnesení
3) Rozpočtové opatření č. 2
4) Dodatek č. 1 ke SoD
5) Smlouva se SÚS Rokycany
6) Smlouva s MV ČR o převzetí movitého majetku
7) Smlouva o právu k provedení stavby
8) Pronájem pohostinství
9) Přijetí daru
10) Organizační záležitosti
11) Různé: Mikulášská nadílka, Pouštění balonků

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Jednání zahájil starosta obce Karel Ferschmann, přivítal přítomné, poblahopřál zastupiteli ing. D. Horvátovi ke zvolení a předal mu osvědčení o zvolení členem ZO, vydané Městským úřadem v Radnicích. Poté přečetl slib zastupitele obce: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Jmenovaný pronesením slova „Slibuji“ dále potvrdil složení slibu svým podpisem, čímž složil zákonem stanovený slib a mohl se tak ujmout svého mandátu.

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 1, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/3, 6, 7/1, 7/2-10/2010

Nesplněno: 5/1, 5/2-10/2010 4/1-9/2010 trvá, 4/4 trvá-8/2010 7/1-3/2010 trvá, 5-11/2009 6-3/2009

3) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce č. 2 podle skutečnosti k 10/12 2010. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.10.2010, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu schvaluje. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi firmou Karel Lukeš, Volduchy 180, IČO 18738702 a obcí Němčovice. Předmětem dodatku je navýšení ceny akce „Rekonstrukce lesní cesty v Olešné“, o částku 303.664,– Kč včetně 20 % DPH. Důvodem navýšení ceny díla bylo zjištění nestabilního a neúnosného podkladu pod rekonstruovanou komunikací, kdy bylo nutné neplánovaně v úseku 0,26 km – 0,41 km, 1,1 km – 1,41 km provést vícepráce zemních prací přesně specifikovaných a popsaných ve stavebním deníku. Tato stavba je financována ze schválené dotace z Programu rozvoje venkova a její konečná celková výše bude 2.527.546,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem dodatku SoD č. 1 a zastupitelstvo obce zároveň schvaluje provedení úhrady tohoto díla dodavateli v odsouhlasené výši. HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o provádění výpomoci při řešení kalamitních situací v zimním období 2010/2011 mezi Správou a údržbou silnic Rokycany a obcí Němčovice. Předmětem smlouvy je výpomoc obce při zimní údržbě silnic vlastními mechanizačními prostředky (traktor Z 6911 s radlicí a nakladač UHN 053) dle požadavků dispečerů SÚS a to za smluvně stanovenou úhradu nákladů. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a obcí Němčovice o převzetí vyřazeného majetku státu pro potřeby obce a to osobní automobil Škoda Octavia 1,6, reg. zn. AHX 82-93 v účetní hodnotě 368.658,- Kč a KIA Sportage MR DOHC 4×4 v účetní hodnotě 667.706,- Kč. Starosta se pověřuje podpisem tohoto zápisu. HLA PRO 7

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy k provedení stavby na pozemku vlastníka mezi Správou a údržbou silnic Rokycany a obcí Němčovice na pozemcích pč. 451 a 443/1 v k.ú. Němčovice ve vlastnictví SÚS Rokycany, na jejichž části bude vybudován chodník při nově upravených autobusových zastávkách v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Trvalý zábor bude u poz. pč. 451 138 m2 a u poz. pč. 443/1 celkem 26 m2. Realizace stavby se předpokládá v období 2/2012 – 11/2012. Následně budou pozemky po realizaci geometricky zaměřeny a dojde k majetkoprávnímu vypořádání. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy k provedení stavby na pozemku vlastníka mezi obcí Němčovice a Správou a údržbou silnic Rokycany na pozemku 238/1 v k.ú. Němčovice ve vlastnictví obce Němčovice, na jehož části bude provedena výstavba autobusové zastávky v rámci stavby Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín. Trvalý zábor u tohoto pozemku bude 95 m2. Realizace stavby se předpokládá v období 2/2012 – 11/2012. Následně bude pozemek po realizaci geometricky zaměřen a dojde k majetkoprávnímu vypořádání. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 7

8) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu pohostinství objektu čp. 16 s příslušenstvím (pozemky, parkoviště, studna) ve vlastnictví obce v Němčovicích na provozování pohostinské činnosti žadateli K. Ferschmannovi z Němčovic. Nájem se sjednává na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 12 měsíců, za roční nájemné 6000,– Kč s tím, že veškeré náklady na provoz a údržbu objektu si bude hradit nájemce. Žádost zájemce byla doložena kopii živnostenského oprávnění k provozování pohostinské činnosti a nabídka byla podána ve stanovené lhůtě. Jiná nabídka nebyla podána. Předmětem nájmu není vnitřní vybavení objektu. Podpisem nájemní smlouvy za obec je pověřen předseda finančního výboru. HLA PRO 5 ZDRŽ 2

9) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nepeněžitého daru od společnosti Kabelovna KABEX a.s., 5000 m nového koaxiálního satelitního samonosného optického kabelu Commscope 12x652D v ceně 84000,– Kč, který bude použit pro vylepšení parametrů obecní internetové sítě NE-NET a pro připojení části obce Olešná tímto kabelem. Obec Němčovice tento dar přijímá, pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy a zároveň zasláním děkovného dopisu vedení společnosti. HLA PRO 7

10) Starosta informoval přítomné o postupu příprav na výstavbu vysílače společnosti T – Mobile nad Olešnou. Odbor ŽP v Rokycanech již vydal souhlasné stanovisko, bylo vybráno místo pro výstavbu, byl vydán souhlas vlastníka pozemku a předjednány pozemky pro položení kabelu pro přívod elektřiny. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce. Pokud bude v zimních měsících vydáno stavební povolení, stavět by se mohl vysílač dle slov zástupce společnosti již na jaře 2011 a do provozu bude uveden v létě roku 2011.

11) Starosta dále informoval přítomné o přípravě obecní akcí pro děti – Mikulášská nadílka, která se bude konat v neděli 5. prosince od 16 hodin a o vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi dne 9. prosince od cca 15,30 hodin. V sobotu, 11. prosince se koná výroční valná hromada SDH Němčovice od 19 hodin v místním pohostinství.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 10, 11

Zastupitelstvo obce děkuje: – – čl. 9
**** HLA PRO 7

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 16. prosince 2010.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21,15 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 12.11. 2010

Komentáře