Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2011
dne 28. července 2011 v místní restauraci

Začátek: 19,04 hod.
Přítomni: 7 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, ing. Horvát, S. Kapras,)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Dohoda o narovnání s Kladrubskou a.s.
4) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace
5) Věcné břemeno na pozemku pč. 296/5
6) Předložení dokladů ČIŽP
7) Různé – zájezd do ZOO

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce nebyl přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET z technických důvodů. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 7/3, 7/4-5/2011 2/2, 6/1, 6/2-4/2011

Nesplněno: 6, 7/2-5/2011 2/4-4/2011 5/2-10/2010 bod se odkládá k projednání na další ZO 7/1-3/2010 trvá 5-11/2009

2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku pč. 177/28, o výměře 222 m2, vedeného jako orná půda v katastrálním území Němčovice za částku 33 300 Kč, od Kladrubské a.s., a pověřuje starostu podpisem KS. Pozemek bude využit pro dokončení části místní komunikace a záchytného parkoviště v Němčovicích – západní část. HLA PRO 7

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o narovnání předmětu sporu s Kladrubskou a.s., podle které žalovaná uhradí obci Němčovice škodu způsobenou nevhodným pěstováním plodin v celkové výši 492 936 Kč a to nejpozději do 15ti dnů od podpisu této dohody. Splněním této povinnosti budou veškeré závazky stran vyrovnány, přičemž náklady soudních řízení si ponese každá ze stran ze svého. Do 15ti dnů ode dne zaplacení této částky vezme žalobce zpět obě žaloby u Okresního soudu v Rokycanech, přičemž náklady znaleckých posudků si ponesou obě strany rovným dílem. Žalovaná se rovněž zavazuje, že bude v budoucnu hospodařit na pozemcích v kat. území Olešná způsobem, který bude minimalizovat škody a nebude na těchto pozemcích pěstovat širokořádkové plodiny. Starosta se pověřuje podpisem této Dohody. HLA PRO 7

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smluv o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene kanalizace v obci Němčovice – východní část, s vlastníky pozemků, ve kterých bude obecní kanalizace uložena: k. ú. Němčovice: ppč. 52/2, 53, 55/2 a 58/1 a v k. ú. Kamenec: ppč. 167, 79/35 a 79/36. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s vlastníky, s uzavřením a podpisem těchto smluv. HLA PRO 7

5) Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 2/4-4/2011, kterým bylo odsouhlaseno zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro zajištění přístupu na pozemek zahrady domu čp. 32 v obci Němčovice, bylo při geodetickém zaměření zjištěno, že plot s betonovou podezdívkou na pozemku pč. 296/4 není vystavěn na jeho hranici, ale že před ním je jeho část o výměře 108 m2. Tuto část užívá vlastník domu čp. 16 (obec) v dobré víře, že je tento pozemek součástí jejího pozemku pč. 296/5. Poté, co bylo toto zjištěno, nabídl starosta odkoupení této části pozemku obcí jeho vlastníkovi, ten však odmítl. Znovu odkázal na svůj požadavek vyměnit jej za část obecního pozemku na přístupovou cestu, což bylo již jednou usnesením č. 2/3-4/2011 ze dne 19.5.2011 zamítnuto. Zastupitelstvo obce schvaluje následující usnesení platné do doby, než bude nalezeno přijatelné řešení pro obě strany:

a) Zastupitelstvo obce vyzývá vlastníky pozemku pč. 296/4 v kat. území Němčovice k tomu, aby se zdrželi do budoucna všech opatření na této části pozemku, které by mohly zasáhnout do pokojného stavu obou stran, neboť tento stav trvá nečině již třicet let a obec jej nezavinila.

b) Zastupitelstvo obce nebude do této doby jednat o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro vlastníky pozemku pč. 296/4 v kat. území Němčovice. Nebude-li nalezeno přijatelné řešení, bude obcí uhrazena případná škoda za úhradu nákladů spojených s objednávkou geometrického plánu oproti předloženým účtům. HLA PRO 6, ZDRŽ 1

6/1) Starosta informoval přítomné o tom, že ČIŽP obdržela podnět na nezákonné nakládání s odpady na pozemcích obce ve Višňovce. Při kontrole byla na místě zjištěna pouze zemina, rozhrnutá i nerozhrnutá, igelitové plachty ani hadry nebyly nalezeny. ČIŽP požaduje po obci předložení dokladů opravňující k této činnosti na pozemcích pč. 238/6 a 238/1 v k. ú. Němčovice, což bylo starostou ve lhůtě provedeno. Následně přišla další žádost o další doklady. Tyto budou zaslány dle požadavku příští týden. V současné době se provádí rozhrnování ornice na tyto pozemky, následně budou osety a zatravněny. Do budoucna zde bude zřízen sportovní areál o rozměrech fotbalového hřiště.

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Nadaci Partnerství do programu Malé granty – podzim 2011 o příspěvek na výsadbu stromů ve výši 20 000 Kč, které budou na podzim vysazeny na okraji travnatého hřiště ve Višňovce. Vznikne zde nová alej ze 14ti listnatých stromů, souběžná s komunikací II.tř., která se tak opticky od hřiště oddělí. Zároveň se tak naše obec připojí k jedinečnému pokusu o rekord. Hromadné sázení stromů a stromků proběhne 28. října 2011 po celé České republice. HLA PRO 7

7) Různé:

7/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání autobusového zájezdu zdarma na závěr prázdnin pro děti do Zoologické zahrady. Odjezd je v neděli, 28. srpna z Olešné v 8,00 hodin, z Němčovic v 8,05 hodin. Závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo místní restaurace. HLA PRO 7

7/2) Starosta informoval přítomné, že v úterý dne 30. srpna 2011 ve 14 hodin navštíví naší obec hejtman Plzeňského kraje se svým náměstkem I. Grünerem.

7/3) Zastupitel pan Horvát požaduje posekat veřejné prostranství v Olešné a zamést cestu po skládce dříví. Starosta přislíbil nápravu v co nejkratší době.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3, 4, 5a, 5b, 6/2, 7/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 6/1, 7/2
**** HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 8. září 2011
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,37 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.7. 2011

Komentáře