Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Liška)
Omluven: Vašková
Hosté: – –

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Hospodaření obce za I. pololetí, úprava rozpočtu obce
3) Výsledky minireferenda o návrzích znaku a praporu obce, výběr a schválení znaku a praporu obce
4) Dotace na BJ, přihláška a žádost do Fondu rozvoje bydlení
5) Zřízení odběrného místa ZČE na koupaliště
6) Záměr nákupu lesní cesty ppč.1265 v k. ú. Olešná
7) Nabídky pojišťoven na pojištění obecního majetku
8) Záměr směny pozemků
9) Různé:
– žádost o odkoupení pozemku
– výsledky rozborů vody v Olešné
– digitalizace katastrální mapy v Němčovicích
– doručování pošty
– prodej čp. 15 v Němčovicích

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6.

1) Splněná usnesení ZO:
– 2/2, 2/3 -2/2003
– 3/2, 3/6 – 5/2003
– 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9/1 –6/2003
– 1 –7/2003

Nesplněno:
– 6, 7/1, 7/6 –2/2003 trvá
– 3/3 – 5/2003 trvá
– 3/1, 4, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 9/7 – 6/2003 trvá

2/1) Starosta informoval zastupitelstvo a veřejnost o hospodaření obce za I. pololetí roku 2003 takto: Příjmy 1.292 tis. Kč., výdaje 1.749. tisíc Kč, účet v bance 190 tis. Kč, v pokladně 2.500,– Kč. Bylo konstatováno, že příjmová část rozpočtu (daně) je plněna pouze na 21 %.Dotace 200. tis Kč od KÚ Plzeň na investiční majetek bude připsána na náš účet do 15. 7. Návrh na posílení rozpočtu v druhém pololetí v kapitolách:
Vnitřní správa +50 tis. Kč, Kultura +10 tis. Kč, Místní hospodářství +30 tis. Kč, Územní plánování +100 tis. Kč. HLA PRO 6

2/2) Předseda kontrolní komise, pan Liška informoval zastupitele o závěrech z výsledků kontroly účetnictví – auditu hospodaření za rok 2002 a navrhl nápravná opatření tak, že účetnitcví bude doplněno o chybějící položky, infentarizace bude dokončena do konce srpna 2003. Zajistí: předseda kontrolní komise Liška a účetní Vašková
HLA PRO 6

3) Starosta informoval přítomné o výsledku minireferenda občanů o nejlepší návrh znaku a praporu obce. Tabule s návrhy byla vystavena v němčovické restauraci 14 dnů, v Olešné jeden týden. Hlasování se zúčastnilo celkem 83 občanů. Nejvíce hlasů obdržel znak č. 6 (32,5%) a prapor č. 6B (31,5%), hlasovalo celkem 42 mužů, 38 žen, 3 hlas. lístky byly neplatné. Návrh starosty byl přiklonit se k výsledkům referenda a navrhl znak č. 6 a prapor 6B. HLA PRO 6

4) Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, dotace byla zamítnuta, starosta podal návrh na podání žádosti do Fondu pro podporu bydlení, termín přihlášky do 15. července.
Zajistí: Ferschmann, ing. Jaroš
HLA PRO 6

5) Starosta informoval o výsledku jednání se ZČE o zřízení odběrného místa el. energie na koupaliště v Němčovicích, poplatek 1 tis. Kč, zajistí Ferschmann
HLA PRO 6

6) Dalším bodem programu byla situace ohledně cesty ke Kaceřovskému mlýnu ppč. 1265 v k.ú. Olešná, s Lesy ČR, výměra pozemku je 15.433 m2, odhadní cena stanovená znalcem je 324.090,– Kč.V této věci bude dále jednáno s vlastníkem, výsledkem by měla být navržená kupní cena, která bude přijatelná pro obec. K jednání bude přizván také pan Sládeček. Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 6

7) Starosta seznámil přítomné s výsledkem nabídek pojišťoven na pojištění obecního majetku. Své nabídky předložily: Česká pojišťovna, Kooperativa, Pojišťovna Komerční banky, Hasičská vzájemná pojišťovna. Jako nejlepší byla přijata nabídka HVP. Smlouva bude uzavřena na pojištění budovy OÚ, kapliček v Němčovicích a Olešné, čp. 37 a hasičské zbrojnice. Starosta zajistí rovněž pojištění členů JPO obce v počtu 7 členů. Smlouvy uzavře starosta. Termín: do 31.7.
HLA PRO 6

8) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce pozemek ppč. PK 1237 o výměře 3961 m2 ve vlastnictví obce v k.ú. Olešná, za pozemek stpč. 41 o výměře 626 m2 ve vlastnictví Kladrubské a.s. v k.ú. Olešná. Smyslem směny pozemků je získat do vlastnictví obce pozemek, na kterém je v obci Olešná zřízena otočka autobusů s čekárnou, což je pro obec strategický pozemek.
HLA PRO 6

9/1) Starosta přečetl žádost pana J. Nového o odkoupení části pozemku 417/15 o výměře 234 m2. Vzhledem k tomu, že stejnou žádost podal také pan ing. V. Straka, bylo zastupitelstvem rozhodnuto takto: Předmětný pozemek bude rozdělen novým geometrickým plánem tak, že část pozemku pod svodidly bude prodána panu Novému, část pozemku nad svodidly bude prodána panu Strakovi. Na obou pozemcích bude zřízeno věcné břemeno průchodu kanalizace s tím, že na těchto pozemcích nelze provádět žádnou stavbu. Na příští jednání ZO připraví starosta kupní smlouvy. HLA PRO 6

9/2) Dalším bodem programu byly informace o rozboru pitné vody ve studních v Olešné. Bylo odebráno celkem dvacet vzorků, výsledky doručeny vlastníkům. Výsledkem je, že má obec informace, v které části obce je voda v hygienických limitech. Bylo rozhodnuto o tom, že vzhledem k příznivým výsledkům bude vyčištěna obecní studna č. 2, poté bude opět proveden rozbor vody. Podle výsledku se dále rozhodne.
Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 6

9/3) Informace pro občany v Němčovicích: Katastrální mapa k.ú. Němčovice byla digitalizována, odchylky výměr pozemků mohou občané projednat s pracovníky Katastrálního úřadu v budově obecního úřadu dne 22.7.2003 od 9 do 14 hodin.

9/4) Informace o výsledku jednání s ředitelem České Pošty ing. Panským, pošta je nyní doručována do obcí přibližně o dvě hodiny dříve, tedy okolo 13 hodiny.

9/5) Starosta přečetl žádost obce Štítov, které někdo úmyslně znečistil obecní studnu vodovodu ropnými látkami, sanace studny bude stát obec Štítov 400 tis.Kč na což nemá dostatek finančních prostředků. Bylo rozhodnuto o příspěvku 2.000,– Kč obci Štítov jako symbolické gesto spoluúčasti.
Zajistí: Vašková HLA PRO 6

9/6) Informace o prodeji domu čp. 15 v Němčovicích pana Bendy. Objekt po požáru koupil do svého vlastnictví pan Liška s manželkou.

9/7) Blahopřání občanům: Dne 17.7 oslaví paní Bulvasová 75 let a 25.7. paní Pitrmanová 92 let. Popřát těmto občanům půjde starosta a paní Nová.

9/8) Informace: Firma REVOS provádí opravu obecního rozhlasu.

9/9) Stížnost pana Vondráčka na špatnou likvidaci uhynulých zvířat v obci. Na základě tohoto upozornění zastupitelstvo obce žádá občany o dostatečné zabezpečení likvidace uhynulých domácích zvířat. V případě zjištění porušení obecně závazné vyhlášky obce bude postupováno v souladu s příslušnými ustanovení přestupkového zákona s možností uložení pokuty.

Usnesení zastupitelstva obce 8/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– úpravu rozpočtu obce na druhé pololetí čl. 2
– znak č. 6 a prapor č. 6B jako obecní symboly
– zřízení odběrného místa el. energie podle čl. 4
– postup při jednání s Lesy ČR podle čl. 5
– nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny
– záměry směny pozemků podle čl. 8
– finanční příspěvek obci Štítov

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zpráva o výsledku hospodaření obce za I. pololetí roku 2003
– informace o DKM
– informace o prodeji čp. 15 v Němčovicích
– výsledky jednání s Českou poštou
– informace o opravě obecního rozhlasu

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– se žádostí o dotaci na Fond rozvoje bydlení
– s postupem při zajištění pitné vody v Olešné
– s prodejem pozemků panu Novému a Strakovi podle čl. 9/1
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. září 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,15 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře