Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2010
dne 7. října 2010 v místní restauraci

Začátek: 19,19 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal, Mgr. Horvátová, ing. J. Ferschmann)
Omluveni:
Hosté:

Program: 1) Vyhlášení výsledků VI. ročníku obecní květinové soutěže
2) Kontrola plnění minulých usnesení
3) Převody nemovitostí
4) Uzavření smlouvy o úvěru
5) Organizační záležitosti – NE-NET, Útulek pro psy
6) Zhodnocení volebního období
7) Příprava akcí: Volby, Jarmark, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) V úvodu jednání vyhlásil starosta obce výsledky VI. ročníku obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Odborná porota vybrala tři nejlepší v kategoriích: Barevné okénko, Květinová zahrádka a Kouzelná skalka. Ocenění v prvních třech kategoriích si odnesou odměnu ve výši tři tisíce korun. V kategorii Barevné okénko se stala vítězem paní Gabriela Komárková z Němčovic čp. 37, v kategorii Květinová zahrádka je vítězem paní Květoslava Spalová z Němčovic čp. 12 a vítězem kategorie Kouzelná skalka se stal pan Jiří Nový z Němčovic čp. 21. Vítězům zastupitelstvo obce blahopřeje. HLA PRO 6

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6-9/2010 2/2-8/2010 6-7/2010 6-4/2009

Nesplněno: 4/1-9/2010 trvá, 4/4 trvá-8/2010 7/1-3/2010 trvá, 5-11/2009 6-3/2009

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nemovitosti čp. 16 s příslušenstvím a s pozemky stpč. 98/2, ppč. 296/5 a 417/5 o celkové výměře 727 m2 v obci a katastrálním území Němčovice od prodávajících Luboše Drechslera, Miroslava Hlaváče a Jiřího Ferschmanna za kupní cenu ve výši 655 000,– Kč, která bude rozdělena takto: L. Drechsler 450 000,– Kč, M. Hlaváč 200 000,– Kč, J. Ferschmann 5 000,– Kč. Kupní cena bude uhrazena částečně z poskytnuté dotace od Plzeňského kraje z programu PSOV, část bude uhrazena z poskytnutého investičního úvěru od ČS a.s.. Starosta se pověřuje podpisem kupní smlouvy a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pohostinství v čp. 16 v obci Němčovice. Základní podmínky záměru pronájmu je zachování pohostinské činnosti. Nájem bude možný po zavkladování kupní smlouvy a po ukončení činnosti se současným provozovatelem. Zájemce o pronájem musí k žádosti doložit kopii živnostenského oprávnění k provozování pohostinské činnosti. Předmětem nájmu není vnitřní vybavení objektu. Nabídky lze podávat nejpozději do 10.11.2010 do kanceláře OÚ.
HLA PRO 6

3/3) Na základě schváleného záměru podle usn. č. 4/2-9/2010 zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku 417/1 v k. ú. Němčovice o výměře cca 20 m2 panu Jiřímu Novému z Němčovic čp. 21, s podmínkou, že nájemce bude povinen v případě nutnosti umožnit vstup na tento pozemek pronajímateli a bude jej udržovat na své náklady v náležitém stavu. Smlouva o nájmu pozemku se uzavírá na dobu určitou, na 10 let, s jednorázovou úhradou nájemného ve výši 500,– Kč.
HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0103149449 do výše 450 000. Kč s ČS a.s. na nákup nemovitostí specifikovaných v usn. č. 3/1-10/2010. Tento investiční úvěr bude úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,49 %, se způsobem splácením pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 12 500,– Kč, splatnými vždy k 20. dni každého kalendářního měsíce s konečným splacením úvěru nejpozději do 20.12.2013, přičemž lze úvěr splatit předčasně bez jakýchkoliv sankcí ze strany banky. Závazek obce není zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření této úvěrové smlouvy. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

5/1) Starosta informoval zastupitele o dokončené modernizaci sítě NE-NET. Posílením konektivity sítě vzduchem ADSL 16 mega došlo k celkovému navýšení ze tří na čtrnáct mega, což je maximální rychlost, která z radnické nádražní budovy na němčovickou školu projde. V současné době stála obec modernizace zařízení 50 000,– Kč. Provozní náklady nejsou v této částce započteny a i nadále se počítá s tím, že provoz internetu bude pro účastníky zdarma. O modernizaci sítě se však budou muset s obcí její účastníci finančně podělit, neboť i finanční prostředky obce jsou omezené. Obecní úřad zašle uživatelům sítě NE-NET složenky vystavené na jednorázovou částku ve výši 1000,– Kč. Stále platí, že zahlcení sítě nepřetržitým stahováním dat ze sítě bude trestáno odpojením viníka a v případě opakovaného porušení tohoto nařízení dojde až k úplnému vyřazení ze sítě. Zastupitelstvo obce vyzývá účastníky při využívání obecní sítě NE-NET k ohleduplnosti jednoho k druhému. Zastupitelstvo obce děkuje Petrovi Ferschmannovi a Jakubovi Ferschmannovi za všechny práce, které pro posílení obecní internetové sítě vykonali. Veškeré práce o sobotách a nedělích dělali zdarma, bez nároku na jakoukoliv odměnu. HLA PRO 6

5/2) Starosta dále informoval přítomné, že po obdržení optického kabelu od firmy pana Kupilíka z Holýšova (sponzorský dar) bude z Němčovic do Olešné spuštěn signál místo vzduchem po kabelu na stodolu pana Chvojky. Kabel bude zavěšen na telefonní sloupy. V současné době vyjednáváme povolení od fa Telefonica a.s. Tímto opatřením se výrazně zlepší kvalita signálu a zmenší výpadky směrem do Olešné způsobované bodem na křižovatce (nabíječka a akumulátor bude vyřazen z provozu).

5/3) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění provozu útulku pro psy mezi Obcí Němčovice a Mikroregionem Radnicko. Předmětem smlouvy je zajištění provozu útulku pro členské obce mikroregionu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Útulek bude do 31.3.2011 provozován v ekonomickém zkušebním provozu, přičemž obec bude vést odděleně veškeré příjmy a výdaje spojené s provozem útulku. Po vyhodnocení celkové výše těchto nákladů bude na základě písemného dodatku této smlouvy stanovena mezi smluvními stranami výše a způsob úhrady za provoz útulku jednotlivými členskými obcemi. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 6

6) Starosta seznámil přítomné s účastí jednotlivých zastupitelů v tomto volebním období a konstatoval, že účast byla velmi dobrá. Ani jednou se nestalo, že by bylo nutné odložit jednání zastupitelstva pro neschopnost se usnášet. Stejně tak v případě, že bylo nutné svolat zastupitele mimo řádný termín, bylo možné vše zdárně vyřídit. Jednání zastupitelstva byla dělná, konstruktivní a přátelská. Pouze v jediném případě bylo nutné jednání zastupitelstva přerušit pro jeho narušení cizím občanem. Za práci v zastupitelstvu obce starosta všem zastupitelům poděkoval.

7/1) Starosta informoval přítomné o přípravách na volby do zastupitelstva obce na období let 2010-2014. Voliči budou vybírat sedm zastupitelů z devítihlavé kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů. Zbývající dva kandidáti budou náhradníky. Starosta jmenoval zapisovatelkou OVK paní J. Kratochvílovou. Předsedkyní okrskové volební komise se stala Diana Solarová, místopředsedkyní Drahomíra Lišková. Hlasovací lístky byly voličům již rozneseny. Starosta vyzval všechny voliče, aby k volbám určitě přišli. Volební schránka bude opět umístěna v salonku němčovické restaurace.

7/2) Starosta informoval přítomné o tom, že poslední říjnovou sobotu se podruhé uskuteční podzimní němčovický Jarmark v areálu před obecním úřadem, v době od 11 do 15 hodin. K účasti zve prodejce i návštěvníky. K dispozici budou omezeně kryté venkovní i vnitřní prodejní prostory.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 5/2, 6, 7/1, 7/2 Zastupitelstvo obce děkuje: – – čl. 5/1
**** HLA PRO 6

Ustavující zasedání zastupitelstva obce v novém volebním období svolává starosta na den 4. listopadu 2010.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 20,40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 8.10. 2010

Komentáře