Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2010
dne 2. září 2010 v místní restauraci

Začátek: 19,12 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 1 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal, Mgr. Horvátová, ing. J. Ferschmann)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Uzavření smlouvy o úvěru – předfinancování této akce
3) Uzavření smlouvy o zastavení pohledávky z BÚ
4) Převody nemovitostí v k. ú. Němčovice
5) Zpráva kontrolního výboru
6) Příprava akcí: Loučení s létem, Spálené svědomí, Vítání občánků, Hubertova jízda, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce bude přenášen on-line webkamerou po internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 3, 4/1, 4/2, 4/3-8/2010
Nesplněno: 2/2, 4/4 trvá-8/2010 6-7/2010 trvá, 7/1-3/2010 trvá, 5-11/2009 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru do výše 1 897 tis. Kč s ČS a.s. pro předfinancování stavby: Rekonstrukce lesní cesty v Olešné. Úvěr bude jednorázově splacen po kolaudaci stavby ze schválené dotace z Programu rozvoje venkova SZIF v této výši (80% z ceny díla). Částka ve výši 20% + DPH bude uhrazena z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření této úvěrové smlouvy a o poskytnutí v ní uvedeného plnění. Zároveň pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu s ČS a.s. k zajištění úvěrové smlouvy specifikované v čl. 2 tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření této zástavní smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem řešení na rozdělení parcely č.231/1 v k. ú. Němčovice žadatele J. Macáka z Břas na tři stavební parcely pro stavbu RD. Výstavbu komplikuje ochranné pásmo nadzemního el. vedení 22 kV. Navrhovaná varianta s napojením jedné parcely z místní komunikace pč.233/8 a dalších dvou parcel z místní komunikace pč. 434 je přijatelná jak pro stavební úřad, tak pro investora i obec. Při jejím konečném schválení bude oddělena východní část pozemku (cca 200 m2) geometrickým plánem a ten bude nabídnut vlastníkem pozemku obci k odkoupení. Tím bude i nejspodnější část cesty vést po pozemku obce. Zastupitelstvo tento záměr schvaluje a pověřuje starostu, aby nabytí pozemku smluvně zajistil a následně předložil zastupitelstvu obce kupní smlouvu ke schválení. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce projednalo žádost J. Nového z Němčovic o pronájem části obecního pozemku 417/1 v k. ú. Němčovice o výměře cca 20 m2, s tím že by jej udržoval a připlotil k pozemku pč. 417/11. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu tohoto pozemku s tím, že nájemce bude povinnen v případě nutnosti umožnit vstup na pozemek pronajímateli. Smlouva o nájmu pozemku bude uzavřena na dobu určitou, na 10 let, s jednorázovou úhradou nájemného ve výši 500,– Kč.
HLA PRO 6

5) Předsedkyně kontrolního výboru D. Horvátová podala zprávu o činnosti výboru. Byla provedena kontrola zaměřená na vyhotovování a ověřování zápisů ze zasedání ZO, jejich vyvěšování v termínu stanoveným zákonem na úředních deskách obce a na elektronické úřední desce, dále se kontrola zaměřila na správný postup při prodeji obecního movitého a nemovitého majetku, na dodržování termínů při vyvěšování záměrů prodeje nemovitostí a došlých dokumentů státní správy na úřední desce a elektronické desce. Plnění jednotlivých usnesení ZO je pravidelně kontrolováno v úvodu každého zasedání ZO. Kontrolní výbor neshledal žádné závady. Zastupitelstvo obce zprávu kontrolního výboru schvaluje. HLA PRO 6

6) Různé:
6/1) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou záříjových akcí. 11.9. se uskuteční počtvrté akce nazvaná Loučení s létem v Němčovicích. Začátek je v 15 hodin, následovat bude program pro děti v rámci projektu PK Prevence kriminality, nazvaného Spálené svědomí – pyromanie. Hlavní roli budou mít zde naši hasiči. Následovat bude sousedské posezení u táboráku.

6/2) Akce Hubertova jízda se uskuteční v sobotu dne 25.9.2010. V letošním roce bude zahájení jízdy v Němčovicích, v areálu pana Straky, přesedliště bude opět ve Višňovce a konec jízdy je naplánován v Olešné u Vondráčků. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu částkou do výše 10.000,– Kč z rozpočtu obce z kap. kulturní a sportovní činnost. HLA PRO 6

6/3) Dne 23.9.2010 se v 16,30 hodin uskuteční v prostorách obecního úřadu Vítání občánků. Pozvánky zajistí starosta, asistovat vítání bude zastupitelka paní Pavelková a paní Vašková. HLA PRO 6

6/4) Starosta informoval přítomné o připravovaném projektu výstavby zálivů pro autobusy na silnici II. tř., u křižovatky, který by se měl realizovat souběžně s rekonstrukcí vozovky (Bezděkov – Liblín 2011-2012). Podle projektu bude autobus zajíždět ve směru Liblín do zastávky mimo hlavní komunikaci, zastávka bude mít chodník, novou čekárnu a novou doprovodnou liniovou zeleň.

6/5) Starosta informoval přítomné o své účasti na dnešním jednání v kanceláři rokycanského starosty o výstavbě vysílače mobilního operátora, kterému byli dále přítomni zástupce T-Mobile, projektantka, místostarostka z Újezdu u Sv. K., úředník odboru životního prostředí a starosta Rokycan. Z jednání vyplynulo, že byl vypracován nový návrh umístění vysílače tak, aby nezhoršoval krajinný ráz nad obcí a mohlo být ke stavbě vydáno souhlasné stanovisko OŽP. Jedna žádost společnosti T-mobile již byla dříve zamítnuta. Příští týden se uskuteční místní šetření za přítomnosti všech zúčastněných.

6/6) Starosta informoval přítomné o přípravách na volby do zastupitelstva obce na období let 2010-2014. Ve stanovené lhůtě byla podána kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů registračnímu úřadu, která obsahuje devět jmen. Počet zastupitelů byl v obci stanoven na sedm, zbývající dva budou náhradníky. Starosta jmenoval zapisovatelkou OVK paní J. Kratochvílovou. Hlasovací lístky budou voličům včas rozneseny, voličské průkazy se tentokrát nevydávají.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 6/1, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6 **** HLA PRO 6

Poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období svolává starosta na den 7. října 2010.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 20,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 3.9. 2010

Komentáře