Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2010
dne 29. července 2010

v místní restauraci
Začátek: 19,25 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 1 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal, Mgr. Horvátová)

Omluveni: ing. J. Ferschmann – na dovolené
Hosté: ing. Jaroš, krajský zastupitel

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Opakované poptávkové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lesní cesty“
3) Příprava voleb do zastupitelstva obce
4) Různé – zájezd do ZOO, lavičky, padající větve

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Průběh zasedání zastupitelstva obce nebude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET z důvodu dovolené zabezpečujícího pracovníka. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5-7/2010 5, 8/2, 8/3-5/2010 2/1/4-7/2008

Nesplněno: 6-7/2010 trvá, 7/1-3/2010 trvá, 5-11/2009 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009

2/1) Ve věci opakovaného poptávkové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lesní cesty“ starosta informoval přítomné o tom, že byly podány čtyři nabídky. Dále jmenoval hodnotící komisi, která zahájila v čase 19,35 hodin svojí činnost v rámci jednání zastupitelstva obce. Podrobné informace z jednání komise jsou uvedeny v samostatném protokolu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek. Komise v závěrečném hodnocení konstatovala, že byla vybrána nabídka, která obsahovala všechna požadovaná kritéria s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2,223.882,– Kč vč. 20 % DPH a doporučila zadavateli (starostovi) uzavřít smlouvu o dílo na provedení této stavby. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi firmou Karel Lukeš, Volduchy 180, IČO 18738702 a obcí Němčovice. Předmětem díla je realizace akce „Rekonstrukce lesní cesty v Olešné“, s cenou díla včetně 20 % DPH ve výši 2,223.882,– Kč, s termínem dokončení prací do 31.12.2010. Tato stavba bude financována ze schválené dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 80% bez DPH, přičemž z rozpočtu obce bude hrazeno zbývajících 20 procent a DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

3) Starosta informoval přítomné o přípravách na volby do zastupitelstva obce na období let 2010-2014. Do 66 dnů přede dnem voleb (do 16 hodin) lze podávat kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Počet kandidátů v obci byl stanoven na sedm. Nezávislí kandidáti musí připojit ke kandidátní listině v obci Němčovice petici voličů podporujících jejich kandidaturu s nejméně 7 podpisy a sdružení nezávislých kandidátů musí předložit petici s podpisy nejméně deseti voličů.

4) Různé:
4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání autobusového zájezdu zdarma na závěr prázdnin pro děti do Zoologické zahrady v Jihlavě. Odjezd je v neděli, 29. srpna z Olešné v 7,00 hodin, z Němčovic v 7,05 hodin. Závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo místní restaurace. HLA PRO 5

4/2) Na základě požadavku zastupitelky Mgr. Horvátové budou do části obce Olešná předány pro potřeby občanů 2 pivní sety (2 stoly, 4 lavice), které budou též u zastupitelky uloženy. HLA PRO 5

4/3) Zastupitelka Mgr. Horvátová dále požadovala, aby byla provedena údržba stromů na návsi v Olešné. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním těchto prací, ze stromů budou odstraněny suché a odumřelé větve a výmladky. Termín provedení prací bude do konce srpna 2010. HLA PRO 5

4/4) Na základě stížností občanů z Olešné zastupitelstvo obce konstatovalo, že není zajištěn téměř žádný signál mobilních operátorů v této části obce. V době, kdy většina občanů zrušila pevné telefonní linky, jsou mobilní telefony jediný způsob, jak se dovolat o pomoc v krizové situaci (HZS, RZS, PČR). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby znovu vyvolal jednání o možnosti posílení signálu v této části obce se zástupci T Mobile, O2. HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 3
Zastupitelstvo obce pověřuje: – čl. 4/4
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 2. září 2010.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 20,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 30.7. 2010

Komentáře