Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

v místní restauraci
Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014
3) Poptávkové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lesní cesty“
4) Užívání pozemků bez právního důvodu – právní názor Mgr. Seidler
5) Změna ÚPO č. 1
6) Příprava voleb do zastupitelstva obce
7) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 6, 7, 8/1-5/2010 1,2,3-6/2010 7/2-3/2010

Nesplněno: 5, 8/2, 8/3-5/2010 7/1 trv.-3/2010 5-11/2009 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 2/1/4-7/2008

2) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011 – 2014. HLA PRO 5

3) Ve věci poptávkové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lesní cesty“ poskytl starosta informace, dle kterých byly podány ve lhůtě tři nabídky. Dále jmenoval hodnotící komisi, která zahájila v čase 19,20 hodin svojí činnost v rámci jednání zastupitelstva obce. Podrobné informace z jednání jsou uvedeny v samostatném protokolu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek. Po jednání komise je výsledek jejího závěrečného hodnocení ten, že nebyla vybrána žádná nabídka uchazečů, neboť ani jedna z nabídek neobsahovala všechna požadovaná kritéria a ze zadávacího řízení byly proto vyřazeny.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že vyhlašuje nové poptávkové řízení na dodavatele stavby: Rekonstrukce lesni cesty v Olešné s tím, že všichni zúčastnění uchazeči budou znovu vyzváni k podání nových nabídek. Znovu je jediným kritériem hodnocení nabídek nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu v rámci programu podpory venkova. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Lesní cesta v Olešné NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 28. července 2010 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 28. července 2010 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.6.2011. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce se seznámilo s právním názorem Mgr. R. Seidlera, který vypracoval ve věci užívání pozemků parc. č. (lesní pozemek) 1000/37 o výměře 474 m2 a parc. č. 1000/19 o výměře 26 m2 (dále jen „předmětné pozemky“), na němž se nachází budova če. 8 ve vlastnictví manželů Charvátových. Ti užívají nepřetržitě předmětné pozemky i k dnešnímu dni a činí tak bez právního důvodu a bezdůvodně se tak obohacují na úkor obce. Za této situace je obec oprávněna požadovat od manželů Charvátových náhradu za užívání předmětných pozemků. Nárok bude uplatněn za období červenec 2008 – červen 2010 za použití příslušných výměrů Ministerstva financí ČR, podle kterých se maximální roční nájemné za nájem pozemku, který je s rekreační chatou ve funkčním celku, určí podle sazby 8,- Kč/m2, maximální roční nájemné za nájem pozemku lesního, zastavěného rekreační chatou, se určí podle sazby 16,- Kč/m2, tj. celková výše nájemného za předmětné pozemky činí 8 416,– Kč. Výzva k úhradě nájemného v této výši se čtrnáctidenní lhůtou k zaplacení bude zaslána písemně manželům Charvátovým, stejně tak, jako výzva k uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky. HLA PRO 5

5) MěÚ Rokycany, stavební odbor zajišťoval pořízení změny č. 1 územního plánu obce Němčovice. Tento návrh byl projednán s dotčenými orgány, organizacemi a veřejností dle platných právních předpisů. Po ověření, že změna územního plánu č. 1 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu vydává zastupitelstvo obce změnu č. 1 územního plánu obce Němčovice. Návrh změny č. 1 územního plánu bude oznámen veřejnou vyhláškou a toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti změně č. 1 územního plánu obce Němčovice, vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2, zák. č. 500/2004., správní řád). HLA PRO 5

6) Starosta informoval přítomné o tom, že volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října 2010. Za den vyhlášení je tak považován 25. červen 2010. Po vyhlášení voleb lze do 66 dnů přede dnem voleb (do 16 hodin) podávat kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Počet kandidátů v obci Němčovice byl stanoven na sedm.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 4,
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 3, 6
Zastupitelstvo obce vydává: – čl. 5
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. července 2010.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 21,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 2.7. 2010

Komentáře