Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2010 dne 27. května 2010 v místní restauraci

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 5 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal)
Omluveni: Mgr. Horvátová
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Rozpočtové opatření č. 1
3) Vyřazení drobného majetku z evidence
4) Udělení čestného občanství in memoriam
5) Poptávkové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lesní cesty“
6) Příprava oslav výročí obce Němčovice 770 let a Olešná 840 let
7) Příprava voleb do Sněmovny Parlamentu ČR
8) Různé – info Asekol, Stavba roku, EGA, podání projektu, přihláška do soutěže

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal

Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 7/3, 7/5, 7/6-4/2010 4/2, 4/3, 4/4, 6, 7/4-3/2010

Nesplněno: 7/1 trv., 7/2-3/2010 5-11/2009 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 2/1/4-7/2008

2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce č. 1 podle skutečnosti k IV/12 2010. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.4.2010, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu schvaluje. HLA PRO 5

3) Zastupitelka paní Vašková připravila protokol č. 1 o vyřazení drobného majetku z evidence, který byl hlasitě přečten a obsahoval položky, které bylo nutné z důvodu opotřebování, nefunkčnosti nebo zastaralosti vyřadit. Zastupitelstvo vyřazení majetku schvaluje. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce uděluje Čestné občanství obce Němčovice řídícímu učiteli, panu Josefu Hylákovi, in memoriam (*29.12.1852 +19.10.1919) při příležitosti oslav 770. výročí obce za významnou pedagogickou, spisovatelskou a buditelskou činnost v obci (1880-1905). Starosta se pověřuje předáním listiny o občanství jeho příbuzným. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Rekonstrukce lesní cesty v Olešné. Jediným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena uchazeče (při splnění všech kvalifikačních a ostatních předpokladů a požadavků zadavatele uvedených v nabídce dle zadávací dokumentace). Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory -dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu v rámci programu podpory venkova. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: „Nabídka – Lesní cesta v Olešné NEOTVÍRAT!“, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 30. června 2010 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 30. června 2010 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 30.6.2011. HLA PRO 5

6) Starosta informoval přítomné o stavu přípravy oslav výročí obce Němčovice 770 let, Olešné 840 let a Dne dětí, které se budou konat v neděli 6. června 2010. Zajištěny jsou propagační a upomínkové předměty, kniha s názvem Němčovická škola a Josef Hylák, zábavné atrakce pro děti, zvukař, odpolední kulturní program, věnce pro Němčovice a Olešnou, květiny pod desku Hyláka, občerstvení, jsou rozeslány pozvánky, připraveny jsou logo, plakáty a informace pro média. Po celou dobu bude zajištěna foto a video dokumentace celé akce. Předpokládaný rozpočet oslav je 80 tis. Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů spojených s touto akcí. HLA PRO 5

7) Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou konat v pátek 28.5. v době od 14 do 22 hodin a v sobotu v době 29.5. od 8 do 14 hodin. Je připravena opět volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla jmenována zapisovatelka a členové okrskové volební komise. Hlasovací lístky již byly rozneseny do všech domácností. K volbám je třeba donést si svůj občanský průkaz. Informace o výsledku hlasování v obci budou zveřejněny ihned po jejich sečtení na našem webu, tj. okolo 14,30 hodiny.

8) Různé:

8/1) Starosta informoval přítomné o tom, jak dopadla obec v různých soutěžích a grantech. V soutěži Stavba roku 2009 nebyla přihláška obce nominována mezi finalisty, stejně tak dopadla přihláška obce v soutěži Energy Globe Award. Rovněž žádost obce o grant z fondu Asekol nebyla v letošním roce podpořena.

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu – přestavba objektu v k. ú. Němčovice na malo- kapacitní ubytovací zařízení do Programu rozvoje venkova SZIF pro VIII. Kolo. Veškeré náležitosti spojené s přípravou žádosti včetně kompletace povinných a nepovinných příloh zajistí starosta tak, aby mohla být žádost zaregistrována ve stanoveném termínu do konce června 2010. HLA PRO 5

8/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině. Termín k podání přihlášky je do 31. července 2010. HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3, 6, 8/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 7, 8/1

Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 8/3

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: – čl. 5

Zastupitelstvo obce uděluje: – čl. 4
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 1. července 2010, přičemž upozorňuje zastupitele, že svolá v průběhu měsíce června zasedání zastupitelstva obce s jediným bodem programu: projednání a schválení konečné změny územního plánu obce č. 1.

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 20,30 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 28.5. 2010

Komentáře