Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2010
dne 22. dubna 2010
v kanceláři OÚ

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody nemovitostí
3) Schválení smluv – o kontokorentním úvěru, o zřízení věcných břemen
4) Obecně závazné vyhlášky – novela č. 1/2003 (1/2010), nová č. 2/2010,
5) Příprava oslav výročí obce Němčovice 770 let a Olešná 840 let
6) Příprava voleb do Sněmovny Parlamentu ČR
7) Organizační záležitosti – Rallye Střela Němčovice, Nedělní klid od 1.5.
8) Různé – Stavění májek,

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále průběh zasedání zastupitelstva obce nebyl zaznamenán obecní videokamerou a nebyl přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET a to z technických důvodů. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 7/3, 7/5, 7/6-3/2010 2/2-4/2009

Nesplněno: 4/3, 4/4, 6, 7/1, 7/2, 7/4-3/2010 5-11/2009 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 2/1/4-7/2008

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku pč. 1260/1 o výměře 94 m2, vedeného jako ostatní komunikace v kat. území Olešná u Radnic J. Svobodovi z Olešné, za kupní cenu 5.600,– Kč. Náklady na převod uhradí obec, starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

2/2) Starosta seznámil přítomné s dopisem Pozemkového úřadu Rokycany, ve kterém obci sděluje, že po vyzvání některých vlastníků ve věci vykoupení potřebných pozemků v kat. území Olešná u Radnic za účelem zabezpečení výměry pod společná zařízení KPÚ, se ozval vlastník se zájmem o prodej. Zastupitelstvo obce žádá Pozemkový úřad, aby zajistil finanční prostředky z vlastních zdrojů a potřebné pozemky vykoupil sám, neboť obec v současné době na výkup pozemků nemá dostatek finančních prostředků. HLA PRO 6
3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 0843454369 do výše 200 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005221/2875 mezi Obcí Němčovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., na uložení zemního kabelu NN do pozemků pč. 1277/2, 1277/17, 1262/26, 1262/30, 897/8, 901/9, 901/8 a 1267/10, vše kat. území Olešná u Radnic o celkovém max. rozsahu věcného břemene 103,2 m2. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2900,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

3/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Němčovice a Správou a údržbou silnic Rokycany, přísp. organizace PK na odvodnění a zatrubnění propustku na silnici II/232 do pozemku pč. 238/1 v katastrálním území Němčovice o celkovém max. rozsahu věcného břemene v délce cca 50 m. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 120,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v územním celku obce. Tato vyhláška ruší stejnou vyhlášku č. 1 z roku 2003, textově jí upravuje s ohledem na nové požadavky obce, nové předpisy a uvedení Sběrného dvora odpadů v obci do provozu. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce projednalo programové a technické zabezpečení obecních oslav, které připadly na letošní rok. Obec oslaví v neděli, 6. června hned dvě výročí. Němčovice oslaví 770 let od první písemné zmínky, která pochází z roku 1240, Olešná oslaví 840 let od první zmínky, která pochází z roku 1170. Pří této příležitosti se bude konat několik souběžných akcí, především Setkání rodáků, pro které bude připraven oběd, kulturní odpolední program a prohlídka obce. Pro děti bude připraven zábavný program v rámci Dětského dne. Pro rodáky bude také připraveno několik variant (dle věku) upomínkových předmětů na památku (kniha, DVD, pohlednice, suvenýr, hračka). Starosta jmenuje měsíc před konáním oslav organizační výbor, který bude průběžně zabezpečovat přípravu oslav. Na příští zasedání zastupitelstva bude ke schválení předložen rozpočet na financování této akce. HLA PRO 6

6) Starosta seznámil přítomné o přípravách na volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou konat v pátek 28.5. a v sobotu 29.5. Bude připravena opět jen jedna volební místnost v salonku němčovické restaurace. Byla již jmenována zapisovatelka OVK a do 6.5. jmenuje starosta členy okrskové volební komise. Hlasovací lístky budou rozneseny do všech domácností včas. Voličský průkaz si mohou naši občané vyzvednout od 13. do 26. května u zapisovatelky Jiřiny Vaškové.

7/1) Zastupitelstvo obce žádá občany v části obce Němčovice, aby po dobu konání sobotní automobilové rallye (od 7 do cca 18 hod.) dobře zabezpečili své domácí zvířectvo, především psy, zvýšili dohled nad svými dětmi a v případě, že dojde k nějaké škodě na jejich majetku, vše ponechali bez úprav na místě, případně pořídili z místa fotografickou dokumentaci a škodu ihned nahlásili na obecní úřad.

7/2) Starosta upozorňuje ty občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek 500,– Kč za likvidaci komunálního odpadu, aby tak neprodleně učinili, neboť budou v průběhu května neplatičům bez dalšího upozornění zasílány platební výměry, které zvyšují neuhrazenou částku na trojnásobek. Platební výměr vydaný obecním úřadem je v souladu se zákonem o správě daní a poplatků exekučním titulem. Tento poplatek je každoročně splatný nejpozději do 31. března.

7/3) Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním zpracování projektu dopravního řešení na návsi v Olešné, které se bude týkat úpravy parkování automobilů v prostoru před kapličkou a v jejím okolí, na úpravu dopravního značení a technické úpravy žlabů pro svod povrchové vody.

7/4) Starosta upozorňuje občany, že od 1. května je opět v účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2008, podle které jsou občané povinni zdržet se o nedělích a státem stanovených svátcích veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a přístrojů způsobujících hluk.

8) Různé:

8/1) Starosta podal informace o postupu obce, kterým se snaží zajistit vyšší konektivitu do obecní internetové sítě NE-NET. Pomocí 20 m hydraulické plošiny byly v Radnicích hledány střechy budov, které na sebe „vidí“. V úvahu připadá budova nádraží v Radnicích a škola v Němčovicích. Byla podána žádost Správě železniční dopravní cesty, které budova nádraží patří o povolení umístit na tento objekt WiFi směrovou anténu. V případě kladného vyjádření bude dále jednáno se společností Telefonica a.s., o možnosti připojit telefonní linku s vysokorychlostním připojením k Internetu rychlostí 16 Mb/s na objekt nádražní budovy.

8/2) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje: – 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 8/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 6, 7/2, 7/4, 8/1

Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 7/3

Zastupitelstvo obce žádá: – čl. 2/2, 7/1
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 27. května 2010

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,30 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 23.4. 2010

Komentáře