Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 3/2010 dne 25. března 2010 v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod. Přítomni: 6 členů ZO, X veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Záměr prodeje nebo směny pozemku
3) Účetní závěrka provozu KČOV a stanovení paušálu stočného pro rok 2010
4) Přihláška do soutěže
5) Obecní Květinová soutěž 2010
6) Organizační záležitosti
7) Různé – Stavba lávky přes Berounku, Stavba odchytového zařízení pro psy, Ukliďme svět, Rallye Střela Němčovice, žádost Rokycanské nemocnice

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal

Zapisovatel: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2-2/2010 8, 9/1, 9/2-1/2010

Nesplněno: 5-11/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 2/1/4-7/2008

2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny nebo prodeje pozemku pč. 1260/1 o výměře 94 m2, vedeného jako ostatní komunikace, v kat. území Olešná u Radnic. Tento obecní pozemek je část zahrady J. Svobody v Olešné. Záměr bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. HLA PRO 6

3/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2009:

Výdaje celkem: ………………………………..40.260,– Kč
Příjmy celkem: …………………………………42.500,– Kč
Počet připojených osob …………………….. 78
Počet provozoven …………………………….. 2
Pohledávky ……………………………………. 0
Závazky ……………………………………….. 0
Výsledek hospodaření ……………………+ 2.240,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2009 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 2.075,– (2008) + 2.240,– Kč (2009) = 4.315,– Kč. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2010 výši paušálu stočného podle výsledku skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2009 na částku 600,– Kč za jednu osobu.
Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2010:

Výdaje celkem: …………………………… 45.000,– Kč

Příjmy celkem: ……………………..……… 45.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení dalších osob v roce 2010 se předpokládá o 10 osob. Děti jsou i letos od placení stočného osvobozeny. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do Grantového řízení z Fondu ASEKOL pro rok 2010 do programu „Rekonstrukce“ se žádostí o podporu projektu na opravu (penetraci) zpevněné plochy SDO ve výši 150.000,– Kč, se spoluúčastí žadatele ve výši 30 %. Termín k podání přihlášky je do 31.3.2010. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s přihlášením stavebního díla Multifunkční dům v Němčovicích do 7. ročníku veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2009 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby a s úhradou poplatku ve výši 4.200,– Kč.. Uzávěrka přihlášek je 16.4.2010. HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2010 a s úhradou registračního poplatku ve výši 264,– Kč. Termín pro podání přihlášky je do 30.4.2010. HLA PRO 6

4/4) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním přihlášky do soutěže v oblasti energetických úspor E.ON Energy Globe Award ČR. Termín pro její podání je do 30.4.2010. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce vyhlašuje šestý ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Schvaluje odměny pro vítěze 3 x 3000,– Kč. Vyhodnoceni budou vítězové ve čtyřech samostatných kategoriích:

Barevné okénko (hodnotí se květinová výzdoba, nápaditost, barevné ladění, čistota, nerozhoduje stav fasády ani okna)
Květinová zahrádka (hodnotí se květinová výzdoba, celkový soulad domu, plotu a zahrádky, čistota) Kouzelná skalka (hodnotí se upravenost, nápaditost, druhová rozmanitost, celkový vzhled a soulad)
Ven s koštětem (anticena obce – nové koště a V.I.P. celoroční permanentka na volný vstup do sběrného dvora obce, za nepořádek a nečistotu okolo domu) HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova, podopatření I. 1.2.3. na rekonstrukci lesní cesty ppč. 1265/1 v k. ú. Olešná u Radnic ve výši 1.897.200,– Kč, přičemž rozpočtové náklady akce budou 2.799.342,– Kč. V souvislosti s touto dotací přichází znovu na pořad programu jednání, zda bude obec plátcem DPH. V takovém případě by si mohla obce odečíst DPH z této investice do lesů. Starosta a účetní jsou pověřeni konzultací o DPH s odborníky. HLA PRO 6

7) Různé:

7/1) Starosta informoval přítomné o jednání se starostou obce Dobříč, s projektantem ing. Jarošem a vlastníky pozemků na obou stranách údolí o zamýšlené stavbě lávky pro pěší přes Berounku. V současné době se připravuje studie jejího umístění a zjišťují možné varianty jejího financování.

7/2) Starosta informoval přítomné o přípravě PD na Stavbu odchytového zařízení pro psy, o podmínkách pro jeho provoz, o personálním zabezpečení a splnění kvalifikačních kritérií. V současné době se zpracovává projekt pro územní řízení a Mikroregion Radnicko podal žádost Plzeňskému kraji o dotaci na jeho výstavbu.

7/3) Zastupitelstvo obce se počtrvté připojuje k akci Ukliďme svět a účastní se úklidu v okolí obce v sobotu odpoledne dne 17.4.2010. Obecní úřad zajistí účastníkům pytle a rukavice, následně svoz odpadků a občerstvení. K účasti zveme všechny naše dospělé i děti. Sraz v Němčovicích na návsi je ve 13 hodin, v Olešné na návsi ve 13,30 hodin.

7/4) Starosta informoval o přípravě Rallye Střela Němčovice, která se uskuteční v obci Němčovice, se startem u hospody. Pořadatelskou službu zajistí místní hasiči ve spolupráci s pořadatelem. Průjezd obcí bude v sobotu dne 24.4.2010 uzavřen v době od od 7 hodin do 18 hodin pro průjezd závodníků této rallye, přičemž vždy bude umožněno v přestávkách rychlostních zkoušek uvolnit provoz pro veřejnost. K výjezdu při této akci budou připraveny T148, A21 Furgon, T 6911 a využity jedna základnová a dvě přenosné vysílačky. Občané budou o akci informováni písemně pomocí letáčku do všech domácností. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí. HLA PRO 6

7/5) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Rokycanské nemocnice a.s., o poskytnutí finančního příspěvku – daru z rozpočtu obce. Vzhledem k nedobré finanční situaci obce v současné době zastupitelstvo s poskytnutím příspěvku nemocnici nesouhlasí. HLA PRO 6

7/6) Kritický stav obecních financí k dnešnímu dni je způsoben především neplánovanými splátkami úroku ČS a.s. (měsíčně cca 28.000,– Kč) z úvěru ve výši 5.800.000,– Kč, kterým byla předfinancována a 100% zaplacena a zkolaudována stavba Hasičského domu v srpnu 2009. Od této doby nebyla obci dosud proplacena schválená dotace a to přesto, že obec splnila všechny stanovené podmínky již na podzim v minulém roce. Podle informaci starosty pocházejících ze SZIF a PGRLF by měly peníze dorazit snad v polovině měsíce dubna. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby název dotačního programu Program rozvoje venkova byl přejmenován na Program likvidace venkova, protože současný způsob proplácení dotací ve výsledku znamená jen přelévání peněz z kapes daňových poplatníků prostřednictvím Finančních úřadů do rozpočtů obce a odtud jsou nakonec odvedeny naprosto zbytečně do soukromých bank. V současné době takto obec utratila díky špatně nastavenému systému čerpání peněz z EU a hlavně nezájmu státních úředníků problém vyřešit v přiměřené době, částku 208.210,– Kč, což pro 130hlavou obec je obnos téměř likvidační.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3/1, 3/2, 6, 7/3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 7/1, 7/2, 7/3

Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 7/4

Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – čl. 7/5

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: – šestý ročník čl. 5
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 22. dubna 2010

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 26.3. 2010

Komentáře