Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2010 dne 25. února 2010 v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod. Přítomni: 6 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)

Omluveni:
Hosté:

Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Schválení změny na využití pozemku v ÚPO
3) Schválení žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu PK
4) Schválení smlouvy o právu k provedení stavby
5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
6) Organizační záležitosti
7) Němčovický masopust 2010 a Dětský maškarní karneval

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal

Zapisovatel: Vašková V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2-1/2010

Nesplněno: 8, 9/1, 9/2-1/2010 5-11/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 2/1/4-7/2008

2) Zastupitelstvo obce schvaluje změnu využití pozemku pč. 958/2 v katastrálním území Olešná, navrženého v ÚPO jako rezerva na ČOV (v současnosti je stále veden jako trvalý travní porost o výměře 1026 m2) na pozemek určený k plnění funkcí lesa. Tím bude napravena chyba, která vznikla nedopatřením při pořizování územního plánu v roce 2005, protože byl jako rezerva pro ČOV vybrán nesprávně. Na tento výše specifikovaný pozemek by nebylo možné technicky napojit obecní kanalizaci. Pozemek byl proto navržen k zalesnění podle projektu zpracovaného OLH obce panem Fr. Kopřivou a v této věci bylo již zahájeno správní řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o změně využití tohoto území a byl již také vydán OŽP MěÚ Rokycany souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem zalesnění. Tato chyba bude opravena ve změně ÚPO č. 1. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z „Programu podpory neinvestičních projektů prevence kriminality obcí 2010“ z rozpočtu PK ve výši 14.500,– Kč na projekt nazvaný „Spálené svědomí – pyromanie“. HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby č. 02/01/01 mezi Obcí Němčovice a Lesy ČR, s.p., ve které obec jako vlastník pozemku pč. 1277/2 v katastrálním území Olešná u Radnic souhlasí s realizací stavby „Olešná – protipovodňová opatření“ podle projektové dokumentace zpracované firmou PROJEKTPLAN CZ s.r.o. Podle této smlouvy vzniká stavebníkovi oprávnění zřídit stavbu a vstupovat a vjíždět na výše specifikovaný pozemek. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 6

5) zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Němčovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., podle které obec Němčovice na pozemcích pč. 229, 231/4, 233/8, 435/5, 233/16 v kat. území Němčovice, jako vlastník těchto pozemků, umožní zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy k novostavbám v novém stavebním obvodě v Němčovicích. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 6

6/1) Starosta informoval přítomné o průběhu jednotlivých školení uživatelů obecní internetové sítě NE-NET, které zatím absolvovala přibližně polovina připojených domácností. Školení je zaměřeno na informování o nově stanovených pravidlech při užívání této služby, o právech a povinnostech poskytovatele (obce) a uživatelů, o novém upgrade (vylepšení) sítě po třech letech provozu. Uživatelé jsou povinni se přihlásit do sítě unikátním kódem, který je jim na školení přidělen. Všechny tyto úkony směřují především k ochraně sítě před jejím zneužíváním neregistrovanými (neznámými) osobami, dále před zahlcením sítě nepřetržitým stahováním dat z Internetu při maximální možné rychlosti, před rozesíláním SPAMů nebo dat ze zavirovaných počítačů. Dále je školení zaměřeno na informace o užívání obecního webu a intranetu. Poslední dvě školení proběhnou v pátek, 26.2. od 19 hodin a v sobotu 13.3. od 14 hodin. Neúčast na jednom z těchto školení nebo nepřihlášení se do sítě přiděleným kódem, bude znamenat pro tyto uživatele od 16.3. odpojení od sítě. Obec předpokládá, že po upgrade sítě bude do poloviny roku navýšena konektivita sítě na 16 MBit/s. Užívání internetu bude i nadále pro všechny uživatele bezplatné.

6/2) Starosta informoval přítomné o možnosti realizovat již několik let uvažovanou stavbu lávky pro pěší, která by spojila břehy řeky Berounky mezi částmi obcí Olešnou a Čivicemi. Celá tato akce – lávka – by byla administrována jako společný projekt dvou obcí Dobříč (PS) a Němčovice (RO). V této věci se sejdou 15. března v kanceláři OÚ Němčovice starostové obou obcí, s vlastníky pozemků a podnikateli z obou stran řeky a s projektantem. Starosta je pověřen dále v této věci jednat. HLA PRO 6

6/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním automobilového závodu IX. Ročníku Rallye Střela přes obec Němčovice a s uzavřením hlavní komunikace v sobotu 24. dubna přibližně v době od 7 hodin do 18 hodin pro průjezd závodníků této rallye, přičemž vždy bude umožněno v přestávkách rychlostních zkoušek uvolnit provoz pro veřejnost. Dále souhlasí se zřízením servisní zóny na obecním pozemku v lokalitě Višňovka. Starosta požádá SDH Němčovice o pomoc při této akci a ředitele závodu, aby zajistil dodržování pravidel silničního provozu všemi účastníky v době, kdy není silnice vyhrazena závodníkům. HLA PRO 6

7/1) V sobotu 27. února pořádá obec Němčovický masopust 2010 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

7/2) V neděli 28. února pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v zasedací místnosti Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, promítání, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup jen v maskách.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3, 4, 5, 6/2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 6/1, 7/1, 7/2
Zastupitelstvo obce souhlasí: – čl. 6/3
****

HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. března 2010

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 26.2. 2010

Komentáře