Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 1/2010
dne 28. ledna 2010
v místní restauraci
Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)
Omluveni: Mgr. Horvátová

Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Hospodaření obce za rok 2009 – skutečnost
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2010
5) Další postup komplexní pozemkové úpravy
6) Schválení žádostí o dotace
7) Sběrný dvůr odpadů, likvidace TKO
8) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
9) Němčovický masopust 2010 a Dětský maškarní karneval
10) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal

Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2-12/2009
4/2-9/2009 6/5-10/2008 8-11/2009

Nesplněno: 5-11/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 2/1/4-7/2008

2) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok 2009 s těmito výsledky:

celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 17.138,0 Kč
(z toho úvěr u ČS a.s. ve výši 5.865,0 Kč bude uhrazen ze schválené dotace SZIF (PRV) a PGRLF ve stejné výši v roce 2010)

celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 17.288,7 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 46,8 Kč

převod z roku 2008 + 197,6 Kč HLA PRO 5

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 17.12.2009, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2009, ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová. Inventarizace byla zahájena dne 4.1. a ukončena 15.1.2010. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce.

Závěrečná zpráva:
Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):

závazky – 5.982,7
pohledávky 253,2
pokladna 0
zákl. běžné účty 46,8
software 105,1
movitý majetek 10.162,7
DDHM 1.509,1
stavby 17.865,5
pozemky 2.251,6
poř.majetku 0
celkem majetek 32.194,4

Porovnání hodnoty majetku obce v roce (v tis. Kč)
2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
2009 32.194,4

HLA PRO 5

4/1) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2009, který byl připraven jako přebytkový (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 11.154,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 10.868,0 Kč HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce deleguje starostovi obce pravomoc rozhodovat v průběhu účetního roku o úpravě rozpočtu na položkách a na paragrafech do maximální výše 50000,– Kč (přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu obce). HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce žádá Pozemkový úřad v Rokycanech za

a), aby přibral k prováděné pozemkové úpravě v Olešné i část katastrálního území Němčovice a to tu, která leží v horní části povodí Olešné až k silnici druhé třídy Újezd u Sv. Kříže – Liblín. Hlavním důvodem je především skutečnost, že část pozemků bude i nadále erozně ohrožena a také, že přístupové polní cesty budou vybudovány jen k hranicím katastrálního území a skončí uprostřed současných polí. Vlastníci zemědělských pozemků se tak dostanou s technikou na místo opět jedině přes centrální část obce Olešná, což znamená nežádoucí zvýšenou zátěž a zhoršení životních podmínek (prašnost, hluk, údržba komunikací atd.) pro místní občany i obec. Dalším důvodem je, že dosud nebyl získán souhlas nadpoloviční většiny vlastníků zemědělských pozemků v kat. území Němčovice tak, aby bylo možné podat samostatnou žádost o provedení KPÚ v souladu s usn. ZO č. 6/-3/2009. Dosud schází souhlas od vlastníků cca 15 ha.

Za b), aby zajistil na své náklady nákup potřebných 4 ha pozemků chybějících k uskutečnění plánu společných zařízení v kat. území Olešná. Tyto pozemky budou použity především na cestní síť. Obec nemá v současné době na nákup těchto pozemků dostatek finančních prostředků, ale také se pokusí získat peníze na nákup z některého z dotačních titulů.

Za c), aby využil k dokončení pozemkové úpravy všech zákonných možností a finančních prostředků, které má k dispozici, neboť se obec domnívá, že přístup některých vlastníků pozemků začíná komplikovat původní záměr obce, který měl prioritu především v provedení protierozních a protipovodňových opatření v povodí nad obcí Olešná. Podle usnesení zastupitelstva č. 3-6/2009, má být proveden převod pozemků v tomto území na trvalý travní porost podle schváleného územního plánu, což bude nakonec pravděpodobně jediné systémové protierozní opatření, když všechna další možná opatření (poldry apod.) byly z údajného důvodu nedostatku finančních prostředků vypuštěny. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2010 z rozpočtu PK ve výši 400 tis. Kč na pořízení nemovitostí. HLA PRO 5

7/1) Starosta podal informace o způsobu likvidace komunálního odpadu v letošním roce a o využití služeb nového sběrného dvora odpadů. Tyto informace obdrží všichni občané písemně současně se složenkou na poplatek za likvidaci odpadu v průběhu měsíce února. Splatnost poplatku, který se nemění (500,– Kč), je do 31.3.2010. Pravidelný provoz sběrného dvora odpadů bude zahájen 1. února a sloužit bude nejen našim občanům, ale i občanům z okolních obcí k ukládání veškerého odpadu. Otevřeno bude v pondělí, ve středu a v pátek v době od 8 do 18 hodin, přičemž polední přestávka bude v době od 12 do 14 hodin. V sobotu bude otevřeno od 9 do 16 hodin. Pro naše občany je ukládání veškerého domácího odpadu zdarma. Na sběrný dvůr již nebude možné ukládat větší množství stavební suti a výkopového materiálu. Na tento materiál je možné po domluvě zapůjčit velkoobjemový kontejner. Uložení odpadu na řízenou skládku a odvoz si hradí v plné výši objednatel.

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění provozu sběrného dvora odpadů samotnou obcí a to na základě živnostenského listu a souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, o který obec zažádala. Byl zpracován Provozní řád SDO. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po sedmé vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 5

9/1) V sobotu 27. února pořádá obec Němčovický masopust 2010 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 5

9/2) V neděli 28. února pořádá obec Dětský maškarní karneval, který se koná v zasedací místnosti Hasičského domu od 14 hodin. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, promítání, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup zdarma jen v maskách. HLA PRO 5

10) Různé: 10/1) Starosta předložil návrhu zápůjčního ceníku za používání obecní techniky občany, dle usn. č. 14/1-12/2009 takto:
Ceny jsou uvedeny za hodinu práce včetně obsluhy a PHM:

Sekačka strunová 150,– Kč za první hodinu, za každou další 120,– Kč

Sekačka Front Rider třínožová 250,– Kč za první hodinu, za každou další 150,– Kč

Sekačka traktorová ŽRT 165 dvoububnová 300,– Kč za první hodinu, za každou další 150,– Kč

Štěpkovač traktor 300,– Kč za 1 hod.

Doprava Multicar 10,– Kč /1 km + 100,– Kč za 1 hod.

Tatra 148 doprava vody 45,– Kč /1 km + 500,– Kč za 1 hod.

nakladač HON UN 053 300,– Kč za 1 hod.

PV3S Fekál 3 m3 v Němčovicích 300,– Kč, v Olešné 500,– Kč
HLA PRO 5

10/2) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vydáním nesouhlasného stanoviska OŽP MěÚ v Rokycanech s tím, že dle úředníků odboru bude umístění vysílače narušovat krajinný ráz Přírodního parku Horní Berounka a to bez uvedení jakýchkoliv dalších kvalifikovaných důvodů. S tímto stanoviskem se zastupitelstvo obce neztotožňuje, neboť se domnívá, že nebylo zohledněno existující významné narušení krajinného rázu hrázděnými sloupy velmi vysokého napětí, které v dané lokalitě stojí již řadu desetiletí a v jejich blízkosti by měl vysílač stát. Uvedení této stanice do provozu, přiměřeně situované do krajiny, by významně vylepšilo dosud velmi špatný signál mobilních operátorů, když z některých míst v obci není možné dovolat se vůbec. HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje: – čl. 2, 3, 4/1, 4/2, 6, 7/2, 9/1, 9/2, 10/1
Zastupitelstvo obce žádá: – podle čl. 5 a) b) c)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – čl. 7/1
Zastupitelstvo obce se připojuje: – podle čl. 8
Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – podle čl. 10/2
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. února 2010

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 29.1. 2010

Komentáře