Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 12/2009 dne 17. prosince 2009
v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 4 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)
Omluveni: Mgr. Horvátová

Program:

1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Jmenování inventarizační komise
3) Závěrka hospodaření obce
4) Rozpočtové provizorium, rozpočtové opatření
5) Proplacení faktur firmě Montyfaj s.r.o., dle SoD
6) Schválení Smlouvy o poskytnutí finanční podpory č. 200094/2009 s PGRLF a.s.
7) Schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Lidrone, spol. s r.o.
8) Schválení změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK
9) Schválení pravidel pro udělování Čestného občanství a Ceny obce
10) Stanovisko obce k záměru výstavby základnové stanice T-Mobile v k.ú. Olešná
11) Ustanovení a jmenování členů komise pro kontrolu užívání půdy v Olešné
12) Žádost ÚP na zřízení VPP pro rok 2010
13) Podání žaloby na náhradu škody a úhrada faktury
14) Zajištění nejbližších akcí

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2AB, 3/1, 3/2, 4, 6, 7-11/2009 9/2-10/2009 6/2-8/2008 trans. do 13/1-12/2009

Nesplněno: 5, 8-11/2009 4/2-9/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 2/1/4, 7/2-7/2008

2) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2009 ve složení: předseda František Spal, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.
HLA PRO 5
3) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2009
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2010
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2010 do 28.1.2010 HLA PRO 5

4/1) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2009, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2010 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2010. HLA PRO 5
4/2) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2009. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2009, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu schvaluje. HLA PRO 5

5) V souladu se Smlouvou č. 08022324 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt – akci „Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice“ se schvaluje úhrada 1. dílčí faktury č. 374 ve výši 591.823,– Kč, 2. dílčí faktury č. 377 ve výši 1.282.305,– Kč a konečné faktury č. 398 ve výši 3.956.796,– Kč. Faktury jsou v celkové částce 5.830.924,– Kč a budou uhrazeny firmě Montyfaj s.r.o. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory č. 20094/2009 s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., jejímž předmětem je jednorázová úhrada daně z přidané hodnoty jako příslušenství k nákladům vynaložených obcí na úhradu projektového záměru z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o odvozu a odstranění TKO s firmou LIDRONE, spol. s r.o., Plzeň, který mění ceny za odvoz popelnic pro rok 2010. Ceny se mění pouze o zvýšené DPH (z 9% na 10% a z 19% na 20%). Cena za svoz 1 popelnice v režimu 52 svozů činí s DPH 2.063,60 Kč. První faktura ve výši 50% bude obcí uhrazena do 31.1.2010 a druhá faktura ve stejné výši bude uhrazena do 30.6.2010. Jinak smlouva zůstává beze změn. HLA PRO 5

8) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK, který spočívá v doplňku, který zahrnuje stavbu nové kanalizace v nově parcelovaném území pro výstavbu 30 rodinných domů a rekreačních chat v západní části obce Němčovice. Kanalizace bude z potrubí PVC – SN 8 v jednotném profilu DN 200 o celkové délce 916,7 m bude mít pět úseků stok a 23 revizních šachet. Dále se jedná o stavbu kanalizace v nově parcelovaném území pro výstavbu dvou RD a tří chat ve východní části na okraji obce Němčovice o celkové délce 152,0 m. Všechny stoky budou napojeny na centrální ČOV. HLA PRO 5

9/1) Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro udělování Čestného občanství a Ceny obce Němčovice v souladu s ustanovením § 36 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. HLA PRO 5

9/2) Zastupitelstvo obce uděluje Čestné občanství obce Němčovice panu JUDr. Janu Bulvasovi, nar. 23.11.1949, bytem Praha 8, při příležitosti jeho šedesátých narozenin za významnou pomoc při rozvoji obce. Starosta se pověřuje předáním listiny o občanství jubilantovi. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o vyjádření k záměru výstavby základnové stanice T-Mobile v k.ú. Olešná od projektantky A. Eichenbaumové. Dle předložené pohledové studie a simulace pokrytí se jedná o železobetonový montovaný stožár kruhového průměru v patě 1,5 m a cca 0,5 m ve zhlaví, v barvě betonu – šedé o maximální výšce 45 m. Součástí stanice je typový kontejner, oplocení 8 x 12 m a elektropřípojka zemním kabelem. Jeho předpokládané umístění by mělo být na hraně lesa na jižní straně od Olešné, na pozemku nedaleko hájovny s přístupem po polní cestě. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou stanice za podmínky, že bude vydáno kladné stanovisko OŽP MěÚ v Rokycanech s tím, že umístění vysílače nebude narušovat krajinný ráz Přírodního parku Horní Berounka. Uvedení této stanice do provozu by mělo významně vylepšit dosud velmi špatný příjem signálu mobilního operátora T-Mobile v naší obci. HLA PRO 5

11) Zastupitelstvo obce projednalo žádost JUDr. Josefa Sinkule, jednatele společnosti Libštejnské lesy s.r.o., ve které požaduje ustanovení a jmenování členů komise pro kontrolu užívání lesní půdy v Olešné, především v chatové oblasti u Berounky, kde dochází k nezákonnému zabírání a užívání lesní půdy budováním nepovolených staveb a objektů. V první fázi by měla komise zmapovat nepovolené objekty, následně iniciovat jednání s jejich vlastníky o případném odstranění staveb. V této pracovní komisi budou zastoupeni též pracovníci OŽP MěÚ Rokycany, SÚ MěÚ Radnice, obce a vlastníků pozemků. Zastupitelstvo obce jmenuje do této komise starostu obce, náhradníkem ing. Jakuba Ferschmanna. HLA PRO 5
12) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na zřízení osmi pracovních míst pro rok 2010 k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 5

13/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žaloby k Okresnímu soudu v Rokycanech na náhradu škody ve výši 497.101,40 Kč s příslušenstvím na žalovanou Kladrubskou a.s., za škody, které vznikly v roce 2008 v souvislosti se silným deštěm k rozsáhlému smyvu ornice a k zanesení kanalizačního systému, retenční nádrže a místních komunikací v Olešné silnou vrstvou bahna. HLA PRO 5

13/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury č. 12809 JUDr. S. Rychtalíkové, advokátce zastupující obec, za hotové výdaje právního zastoupení, cestovné a soudní poplatek v celkové výši 40.920,50 Kč. HLA PRO 5

14) Různé – diskuze:
14/1) Zpracování návrhu zápůjčního ceníku za používání obecní techniky občany, které měl zajistit starosta a účetní se odkládá na další jednání ZO. HLA PRO 5

14/2) Starosta podal přítomným třetí informaci o výstavbě Sběrného dvora odpadů. Stavbu zkontroloval zástupce SFŽP dne 27.11., zároveň dal písemný pokyn k uvolnění finančních prostředků. Stavba byla dokončena dne 30.11., dnešního dne byla zkolaudována. Nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily řádnému užívání SDO. Peníze ze SFŽP má již obec na účtu a všechny faktury budou neprodleně dodavateli uhrazeny. Slavnostní otevření SDO se plánuje na 15. ledna 2010 v 10 hodin.

Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2010.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– s čl. 2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9/1, 13/1 a 13/2
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s čl. 10, 12, 14/1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– čl. 14/2
Zastupitelstvo obce uděluje:
– dle čl. 9/2
Zastupitelstvo obce jmenuje:
– dle čl. 2, 11
**** HLA PRO 5
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na čtvrtek, dne 28. ledna 2010

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 18.12. 2009

Komentáře