Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Vašková)
Omluven: Liška
Hosté: – –

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Převody majetku
3) Pronájmy
4) Seznámení s auditem hospodaření za rok 2002
5) Prodej akcií ZČE
6) Organizace referenda o vstupu do EU
7) Likvidace odpadů
8) Organizace dětského odpoledne 1.6.2003
9) Různé:
– cesty v k.ú. Olešná
– kříž u pomníku v Olešné
– soutěž hasičů v požárním sportu
– problematika chaty E11
– smrk v Olešné
– pojištění majetku obce

Ověřovatelé zápisu: Spal, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6.

1) Splněná usnesení ZO: 2,3/1,3/4,3/5,4,5,6,7,8/2,8,3 -5/2003
Nesplněno: 2/2,2/3,6,7/1,7/6-2/2003 trvá
3/2,3/3,3/6-5/2003 trvá

Převody nemovitostí:
2) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce prodat nemovitost – pozemek ppč. 417/15 v k.ú. Němčovice o výměře 234 m2. Nabídky zájemců je možné zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 2.července 2003. Zajistí: Ferschmann
HLA PRO 6

2,1) Na vyhlášený záměr prodeje pozemku ppč. 1277/9 v k.ú. Olešná o výměře 245 m2 se písemně přihlásili jediní zájemci a to manželé Holotovi za cenu 10.150,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2003.
HLA PRO 6

2,2) Starosta podal návrh na nákup pozemků v katastrálním území Němčovice do vlastnictví obce a to ppč. (17/1) a (16) o výměře 4565 m2 a 220 m2, za smluvní cenu 30.000,– Kč od Běly a Ester Zeithamlové (1/3), paní Kučerové (1/3) a Světlíkové (1/3). Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce června 2003.
HLA PRO 6

2,3) Starosta podal návrh na snížení kupní ceny z pozemku v KS manželům Vondráčkovým podle bodu 2/2-2/2003 usnesení ZO, o 1.660,– Kč – o hodnotu věcného břemene jízdy a chůze pro oprávněnou obec Němčovice. HLA PRO 6

2,4) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty se záměrem obce směnit díl“f“o výměře 1m2 z pozemku ppč. 1277/8 ve vlastnictví obce v k.ú. Olešná, za díl“e“ o výměře 1m2 z pozemku stpč. 48/2 ve vlastnictví manželů Novákových v k.ú. Olešná podle geometrického plánu vypracovaného ing. Stránským.
HLA PRO 6

3) Starosta podal návrh na revokaci usnesení zastupitelstva obce č.106 z 18.4.2002, kterým byly honební pozemky pronajaty MS Lhotka u Radnic. Důvodem je dohoda MS Lhotka a MS Radnice o hranicích jejich honiteb. Budou uzavřeny smlouvy na dobu 10ti let na pronájem honebních pozemků tak, aby pozemky za komunikací směrem z obce po pravé straně byly pronajaty MS Radnice, pozemky po levé straně MS Lhotka, čímž bude uveden skutečný stav do právního souladu.
Zajistí: Ferschmann, termín do konce června 2003, HLA PRO 6

3,1) Pro hlasování o vstupu do EU bude pronajat salonek v místní restauraci na dny 12.-16.6.2003. HLA PRO 6

4) Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Němčovice za rok 2002, který vypracovaly auditorky z Krajského úřadu plzeňského kraje. Výsledek auditu je negativní, v účetní evidenci byla zjištěna neúplnost, nesprávnost a neprůkaznost. Vyhodnocení a návrh na opatření z výsledků kontroly účetnictví podá předseda kontrolní komise Liška a účetní Vašková do příštího řádného jednání zastupitelstva obce.
HLA PRO 6

5) Akcie bce: Na základě pozvánek na valné hromady ZČE a ZČP zplnomocňuje ZO starostu generální plnou mocí k zastupování obce na VH těchto společností s platností po dobu vlastnictví akcií. Na základě informací starosty je podán návrh na prodej akcií 67 ks ZČE podle výhodnější nabídky. Existuje v současné době možnost nabídnout akcie Městu Plzeň nebo počkat na povinnou nabídku ČEZ, která bude uveřejněna 2.6. v HN. Starosta se zplnomocňuje k tomu, aby výhodnější nabídku akceptoval a akcie prodal.
HLA PRO 6

6) Organizace referenda o vstup do EU: Byla jmenována okrsková komise ve složení:
Jakub Ferschmann, předseda, Jana Kratochvílová, místopředseda, Marie Solarová a Marie Nová, členky. Zapisovatelem je Michaela Plecitá. Hlasování v obci se uskuteční dne 13.6. od 14 do 22 hodin, dne 14.6. od 8 do 14 hodin. Hlasovací místností je určen salonek místní restaurace. Do obce Olešná zajede v pátek v 18 hodin do místní restaurace komise s hlasovací schránkou pro možnost hlasování nemobilním občanům.

7) Situace s odvozem popelnic byla taková, že v první pondělí, kdy měli popeláři přejít na režim svozu 1x za 14 dnů, byla většina popelnic občanů plná. Návrh starosty: zajistit svoz popelnic po celý rok 1x týdně , tedy 52x ročně, vždy v pondělí. Návrh byl přijat. HLA PRO 6

8) 1.6.2003 dětské odpoledně při příležitosti Svátku dětí: program: slavnostní předání dětského hřiště, vystoupení skupiny historického šermu Krpoš z Berouna, dětské hry, opekání špekáčků diskotéka, jízda na ponících, organizaci zajišťuje Ferschmann, Vašková, rozpočet akce 3.000,– Kč. HLA PRO 6

9) Různé: Složení nalezeného kříže – funerální plastiky z poloviny 19. století u kapličky v Olešné, starosta zajistil odlití kopie ve Slévárně v Komárově, termín 3 týdny, poté umístění kopie zpět, originál do muzea, zajistí Ferschmann.

9,1) Autonehoda u pomníku v Olešné, škoda 2.000,– Kč, viník zjištěn, nové dva sloupky zajištěny v cementárně Kříše. Zajistí Ferschmann, pracovníci obce

9,2) Objednán ing. Zítek pro vypracování projektu dopravního značení v obci Němčovice a Olešná.Předpokládaná cena za projekt 5.000,– Kč.
HLA PRO 6

9,3) SDH Němčovice se zúčastní dne 7.6. soutěže v požárním sportu v Kozojedech, výsledky okrskové soutěže ve Lhotce, muži 2 družstva: 6. a 7. místo, ženy 1. družstvo: 2. místo.

9,4) Problematika chaty E11 v Olešné byla vyřešena, majitel slíbil geometrické zaměření chaty a zápis do KN.

9,5) Problematika betonové zdi v korytě potoka p. Vyčichlo: Byl vypracován posudek na poškození smrku stavbou AOPK ČR Plzeň, bude zahájeno správní řízení v souladu se zák. 114/1992 Sb. Zajistí starosta.

9,6)Pojištění majetku obce. V současné době nemá obec platnou pojistku. Smlouva s ČP byla vypovězena pro faktické nedostatky. Návrh: Do příštího jednání ZO předloží starosta nabídky od více pojišťoven. Paní Piksová kontaktuje pana Chvojku, který připraví nabídky.
HLA PRO 6

Usnesení zastupitelstva obce 6/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr prodeje pozemku podle čl. 2,1
– prodej pozemku podle čl. 2,2
– nákup pozemků podle čl. 2,3
– snížení kupní ceny podle čl. 2,4
– záměry směny pozemků podle čl. 2,5
– generální plnou moc k zastupování obce starostou na VH podle čl. 5
– prodej 67 ks akcií ZČE
– uzavření nových smluv na pronájem honebních pozemků
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2002
– informace o okrskové komisi a organizaci hlasování podle čl. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s uzavřením nájemní smlouvy na salonek podle čl. 3,2
– s uspořádáním dětského dne
– s objednávkou na projekt dopravního značení v obou obcích
– se svozem popelnic 52x v roce
– s postupem při uzavírání pojistné smlouvy na majetek obce
Zastupitelstvo obce revokuje:
– usnesení ZO č. 106 z 18.4.2002
HLA PRO 6

Na 13.června svolává starosta mimořádné zasedání zastupitelstva obce od 19 hodin do místní restaurace, s jediným bodem programu – uzavření směnné smlouvy na pozemek podle čl. 2,5.
Další řádné zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 3. července 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,15 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Spal František v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře