Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice
dne 11. listopadu 2009 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 10 veřejnost (K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)

Program:

1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP č.08022324
3. Informace o stavbě Sběrného dvora odpadů a mostu v Němčovicích
4. Ukončení spolupráce s ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.
5. Zadání odborného posudku na dopravní značení
6. Natáčení pořadu TV ČT 1 „Nedej se“
7. Zajištění nejbližších akcí
8. Různé:
1) učinit dotaz na SÚS dle usn. č. 7/2-7/2008 2) pravidelné pozvánky na zasedání ZO (velitel hasičů, OLH, vedoucí PČR, právník obce, atd.) 3) zpracování zápůjčního ceníku za používání obecní techniky

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 1, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 7, 8, 9/1-10/2009 7-9/2009 trans. do 6-10/2009 8/4-9/2008

Nesplněno: 6, 9/2-10/2009 4/2-9/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008

2/A) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.08022324 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt – akci „Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice“ uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a obcí Němčovice, včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace, a všech jeho příloh (podmínky pro poskytnutí dotace). HLA PRO 6

2/B) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt – akci „Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice“ uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a obcí Němčovice, včetně rozhodnutí o poskytnutí dotace, a všech jeho příloh (podmínky pro poskytnutí dotace). HLA PRO 6

3/1) Starosta podal přítomným druhou informaci o stavu, v jakém se nachází stavba Sběrného dvora odpadů. V současné době pokračuje výstavba skladové části, započalo se s montáží střechy, na místo je usazen kontejner s kanceláří a sociálním zařízením, instalováno je venkovní osvětlení, probíhá montáž oplocení, usazena je odpadní jímka a osvětlovací sloupy již fungují. Poslední kontrolní den za přítomnosti projektanta a zástupce SFŽP se bude konat dne 27.11, Předpokládaný termín dokončení stavby (30.11.2009) bude dodržen.

3/2) Dále starosta informoval přítomné o stavu rozpracovanosti stavby mostu v Němčovicích. Po dvou měsících stavebních prací byla dokončena betonáž hlavních částí mostu. V současné době se staví boční kamenné gabiony a připravuje se zavezení obou prostorů mezi mostem a stávající komunikací a vybudování nových šachet v podmostní části. Stále platí, že pokud počasí vydrží, mohl by být nový most dokončen ještě letos.

4) Dle dopisu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., ukončuje tato spolupráci na vývoji projektu výstavby větrné elektrárny a to z důvodu, že se jí nepodařilo získat rezervaci výkonu v síti 22kV, neboť je linka již vytížena. Druhým důvodem je přesměrování aktivit společnosti do Rumunska, kde jsou především administrativní podmínky pro výstavbu větrných elektráren nesrovnatelně výhodnější. Zastupitelstvo obce bere tento dopis na vědomí.

5) Starosta informoval přítomné o zadání zpracování odborného posudku na dopravní značení v obci (dle dosud nesplněného usnesení č. 8/4-9/2008), dále zpracování studie dopravního uspořádání na němčovické návsi (klidová zóna) a zpracování projektu výstavby zálivů pro zajíždění autobusů na silnici II. tř. (autobusové zastávky) projektantce ing. Radce Milfortové z Blovic. HLA PRO 6

6) Pořad České televize „Nedej se“ z Němčovic, který je tematicky zaměřen na vodní erozi v povodí nad obcí Olešná bude vysílán na programu ČT 2 dne 25. listopadu 2009 od 18.05 hodin.

7) Obec se podruhé zúčastní pokusu o světový rekord ve vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi pro děti, který bude zapsán do České knihy rekordů. Konat se bude v úterý dne 10. prosince 2009. Vypouštění pěti set balónků na němčovické návsi se odstartuje prostřednictvím rádia Frekvence 1, přesně v 15,40 hodin.

8) Různé – diskuze. Starosta učiní dotaz na SÚS dle usn. č. 7/2-7/2008. Na zasedání zastupitelstva obce budou v příštím roce pravidelné zváni hosté (velitel hasičů, OLH, vedoucí PČR, právník obce, atd.) Do příštího jednání zastupitelstva bude zpracován návrh zápůjčního ceníku za používání obecní techniky občany, zajistí starosta a účetní.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Smlouvu se SFŽP podle čl. 2/A

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– se zadání prací podle čl. 5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace podle čl. 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8

Zastupitelstvo obce pověřuje:
– starostu podpisem smlouvy podle čl. 2/B
**** HLA PRO 6
Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 17. prosince 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,00 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 12.11. 2009

Komentáře