Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 10 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)

Program:
1. Vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
2. Kontrola plnění minulých usnesení
3. Převody majetku
4. Informace o stavbě Sběrného dvora odpadů a mostu v Němčovicích
5. Žádost o dotaci na opravu lesní cesty v Olešné
6. Schválení Smlouvy o dílo č. 013/KA/2009/1
7. Schválení členských příspěvku MR
8. Natáčení pořadu TV ČT 1 „Nedej se“
9. Zajištění nejbližších akcí

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) V úvodu jednání vyhlásil starosta obce výsledky V. ročníku obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Letošní ročník zaznamenal několik změn oproti ročníkům předchozím – odborná porota vybrala pouze tři nejlepší a to v nově vytvořených kategoriích: Barevné okénko, Květinová zahrádka a Kouzelná skalka. Premiérově udělili porotci také anticenu Černý bodlák. Ocenění v prvních třech kategoriích si odnesou odměnu ve výši tři tisíce korun, vítěz čtvrté kategorie obdrží nové koště. Odborná komise v kategorii Barevné okénko vyhlásila vítězem okno paní Mileny Piksové z Olešné čp. 35, v kategorii Květinová zahrádka je vítězem paní Eva Správková z Němčovic čp. 7 a vítězem kategorie Kouzelná skalka se stala paní Marcela Pěnkavová, která vlastní v Němčovicích rekreační objekt č.e. 13. Černý bodlák a nové koště obdržel pan Jiří Malík z Němčovic čp. 2. Vítězům zastupitelstvo obce blahopřeje. HLA PRO 6

2) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3-9/2009

Nesplněno: 4/2, 7-9/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008

3/1) Podle usnesení ZO č. 2/1-9/2009 ze dne 3.9.2009 byl zveřejněn záměr prodeje pozemku pč. 462 o výměře 14 m2, vedeného jako ostatní plocha, v katastrálním území Němčovice. Ve stanovené lhůtě se písemně přihlásila paní L. Šauerová z Rokycan, která souhlasí s kupní cenou 140,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním převodu a vkladu na KÚ do konce října 2009. HLA PRO 6

3/2) Podle usnesení ZO č. 2/3-9/2009 ze dne 3.9.2009 byl zveřejněn záměr prodeje pozemku pč. 177/26 o výměře 689 m2, vedeného jako orná půda, v katastrálním území Němčovice. Ve stanovené lhůtě se písemně přihlásila paní D. Posekaná z Chomutova, která souhlasí s kupní cenou 68.900,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním převodu a vkladu na KÚ do konce října 2009. HLA PRO 6

4/1) Starosta podal přítomným informaci o stavu, v jakém se nachází rozpracovaná stavba Sběrného dvora odpadů. V současné době jsou dokončeny hrubé terénní úpravy celého areálu, dokončena je stavba vrtané studny (26m) a položen přívodní zemní elektrokabel. Připravuje se bagrování základů staveb, objednána je stavba oplocení, odpadní jímky a osvětlovacích sloupů. Byl svolán zatím jeden kontrolní den za přítomnosti projektanta, kde byla dohodnuta částečná předispozice objektů SD a to z důvodu nestabilního podloží v zadní části bývalé skládky. Vše zatím nasvědčuje tomu, že předpokládaný termín dokončení stavby (30.11.2009) by mohl být dodržen.

4/2) Dále starosta informoval přítomné o stavu rozpracovanosti stavby mostu v Němčovicích. Po měsíci stavebních prací byly dokončeny všechny demoliční práce, byly už zabetonovány dvě základové patky mostu. V současné době se staví bednění a armují se boční části lavice vlastního mostu. Připravuje se položení nových kanalizačních trub a vybudování nových šachet v podmostní části. Pokud počasí vydrží, mohl by být nový most dokončen ještě letos. Problémy s objízdnou trasou v obci zatím nejsou, školní autobus jezdí na čas, po dokončení stavby mostu budou místní komunikace opraveny. Rovněž v rámci této akce bude rozšířena komunikace v části u Spalů.

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV (SZIF) na opravu lesní cesty pč. 1265/1 v kat. území Olešná u Radnic v délce 2 km s rozpočtovými náklady ve výši 2.864.918,– Kč a objednávku na zpracování technické dokumentace a smlouvu o dílo s projektantkou ing. R. Milfortovou. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce odkládá uzavření Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem firmou Bögl a Krýsl, k.s., Dobřany a obcí Němčovice na stavbu oboustranných chodníků v souvislosti se stavbou mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích za částku 287.618,20 Kč vč. 19% DPH na neurčito. Dále o této věci bude jednáno po přepracování této smlouvy, stanovení nové výměry chodníků a ceny. HLA PRO 6

7) zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením členských příspěvků Mikroregionu Radnicko na rok 2010 ve výši 40,– Kč za jednoho obyvatele.

8) Starosta informoval přítomné o natáčení pořadu ČT „Nedej se“, které probíhalo po celý den 6.10. v obci. Týkalo se problematiky vodní a větrné eroze v krajině a též dosud neskončené žaloby obce o náhradu škody způsobené nevhodným zemědělským hospodařením.

9/1) Obec připraví a zajistí akci druhého ročníku Drakiády pro děti, která se uskuteční v sobotu, v neděli 30.10. – 1.11. od 14 hodin v němčovické Višňovce. Akci zajišťuje starosta + Mgr. Horvátová.

9/2) Obec se podruhé zúčastní pokusu o světový rekord ve vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi pro děti, který bude zapsán do České knihy rekordů. Konat se bude v úterý dne 10. prosince 2009. Vypouštění pěti set balónků na němčovické návsi se odstartuje prostřednictvím rádia Frekvence 1, přesně v 15,40 hodin. V případě zájmu radnické MŠ a ZŠ bude opět zajištěn pro děti autobus. Předpokládané náklady na akci cca 5.000,– Kč, zastupitelstvo bere na vědomí. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemků podle čl. 3/1 a 3/2
– podání žádosti o dotaci podle čl. 5
– odložení smlouvy podle čl. 6

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– se zvýšením členských příspěvků podle čl. 7

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o stavbách v obci podle čl. 4/1 a 4/2
– informace o natáčení ČT podle čl. 8
– informace o přípravách akcí podle čl. 9/1 a 92
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 12. listopadu 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 9.10. 2009

Komentáře