Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 9/2009 ze dne 3. září 2009 v místní restauraci
Začátek: 19,17 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 1 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)
Omluveni: Mgr. Horvátová
Hosté: ing. M. Jaroš, krajský zastupitel

Program:
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Převody majetku
3. Zpřístupnění pozemků Liblínskému statku po HPC 1.1
4. Úhrada 4. dílčí a konečné faktury za stavbu Hasičského domu
5. Úhrada faktury za upgrade CZECH POINTu
6. Schválení přijetí dotace
7. Schválení Smlouvy o dílo č. 013/KA/2009/1
8. Provozovatel sběrného dvora – varianty
9. Kolaudace a slavnostní otevření Hasičského domu
10. Různé: – příprava voleb do PSP – informace o usnesení Krajského soudu – zajištění akcí Loučení s létem, Hubertova jízda

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4, 5, 6, 7-8/2009 2, 6/3-7/2009
Nesplněno: 4/2-7/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje nově vytvořeného pozemku pč. 462 o výměře 14 m2, vedený jako ostatní plocha, v katastrálním území Němčovice. Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce OÚ. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana M. Kovandy o odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek pč. 177/26 v kat. území Němčovice, uzavřené dne 24.6.2007 z osobních důvodů. Zastupitelstvo obce schvaluje společnou dohodu o odstoupení od této smlouvy s tím, že žadateli bude vrácena kupní cena a pozemek bude znovu nabídnut k prodeji. HLA PRO 5

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 177/26 o výměře 689 m2, vedený jako orná půda, v katastrálním území Němčovice. Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce OÚ. HLA PRO 5

3) Na základě žádosti projektové kanceláře ing. Pavla Mergla z Plzně projednalo zastupitelstvo obce varianty zajištění přístupu na pozemky Liblínského statku v rámci komplexní pozemkové úpravy v kat. území Olešná. V plánu společných zařízení je uvažováno s přístupem po silnici III. 23215 nebo přes „Rybárnu“, tzn. ze západní strany, podél rekreačních objektů „Pod Žíkovem“. Protože omezení nebo úpravu veřejného přístupu může provést silniční správní úřad, v tomto případě Obecní úřad Němčovice, je důležitý názor zastupitelstva obce. Zastupitelé souhlasí se zajištěním přístupu na pozemky Liblínského statku po hlavní polní cestě HPC 1.1 po pozemcích na LV č. 159 Libštejnské lesy a LV č. 189 Jiří Blažek, protože tato cesta byla i v minulosti využívána jako veřejná účelová komunikace. Tato úprava se bude týkat pouze přístupu pro Liblínský statek. Po úpravě veřejného přístupu SSÚ Němčovice bude tato úprava projednána s orgánem Policie ČR. HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení 4. dílčí faktury č.214 dle SoD 004/2009 ze dne 13.5.2009 za práce provedené na stavbě: „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“ ve výši 1,011.500,00 Kč firmě Montyfaj s.r.o., a dále po provedení kolaudace dne 4.9.2009 proplacení konečné faktury ve výši 513.830,90 Kč. HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o proplacení dotace z PRV ve stanoveném termínu, po splnění všech dotačních podmínek – po zaplacení díla ve výši 100 % a po vydání kolaudační rozhodnutí v právní moci. HLA PRO 5

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s ing. Jakubem Ferschmannem z Němčovic, podle které zajistí provedení upgrade pracoviště CZECH POINTu v kanceláři OÚ v souladu se schválenými dotačními podmínkami. HLA PRO 5

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury dle SoD ze dne 3.9.2009 za provedení upgrade pracoviště CZECH POINTu v kanceláři OÚ ve výši 57.540,– Kč ing. Jakubu Ferschmannovi. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 10.000,– Kč na projekt kniha Němčovice a Josef Hylák od Plzeňského kraje. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem firmou Bögl a Krýsl, k.s., Dobřany a obcí Němčovice na stavbu oboustranných chodníků v souvislosti se stavbou mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích za částku 287.618,20 Kč vč. 19% DPH. Vzhledem k tomu, že v době projednání této smlouvy nebylo zcela jasné, jaká bude skutečná délka chodníků, které jsou předmětem díla a to s ohledem na plánovanou demolici objektu bývalého OÚ čp. 22, rozhodlo zastupitelstvo obce o odložení a přepracování této smlouvy, stanovení nové výměry chodníků a ceny. Smlouva bude následně předložena ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva obce. HLA PRO 5

8) Podle usnesení č. 4/2-7/2009 ze dne 23.7.2009 zastupitelstvo obce pověřilo starostu přípravou materiálu o možných variantách na provozování nového sběrného dvora (obec, firma, společný podnik). Po projednání všech variant zastupitelstvo obce předběžně počítá s provozováním SD bez spoluúčasti soukromé firmy na základě vlastního živnostenského listu. HLA PRO 5

9) Starosta informoval přítomné o termínu kolaudace Hasičského domu, která se koná zítra dne 4.9.2009, dále o termínu jeho slavnostního otevření, které se uskuteční v sobotu, dne 19.9.2009 a dále o připraveném programu oslavy.

10) Různé:

10/1) Starosta informoval přítomné o přípravách na volby do PSP, o nepřehledném právním stavu po zásahu ústavního soudu, nezbývá než čekat na další vývoj.

10/2) Starosta informoval o usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým zrušil dne 17.8.2009 rozsudek Okresního soudu v Rokycanech, kterým byla zamítnuta žaloba Obce Němčovice na zemědělskou společnost Kladrubská o náhradu škody ve výši čtvrt milionu korun, kterou způsobila nevhodným hospodařením v krajině v roce 2005. O žalobě bude znovu jednat soud první instance, přičemž bude muset doplnit dokazování, které v prvním kole naší obci zamítl.

10/3) Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou záříjových akcí – 12.9. Loučení s létem v Němčovicích a 26.9. Hubertova jízda v Olešné.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr převodu pozemků podle čl. 2/1 a 2/3
– společnou dohodu podle čl. 2/2
– uzavření smlouvy o dílo podle čl. 5/1
– proplacení faktur podle čl. 4/1 a 5/2
– podání žádosti o proplacení dotace podle čl. 4/2
– přijetí dotace podle čl. 6
– odložení smlouvy podle čl. 7

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– se zajištěním přístupu na pozemky podle čl. 3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o volbách podle čl. 10/1
– informace o usnesení KS podle čl. 10/2
– informace o přípravách akcí podle čl. 10/3
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 8. října 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 4.9. 2009

Komentáře