Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 8/2009
dne 13. srpna 2009
v v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 6 členů ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová od 19,20 hod.)

Omluveni: 0
Hosté: 0

Program:
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Veřejná zakázka malého rozsahu – výsledek
3. Smlouva o dílo na dodavatele stavby SD
4. Smlouva o dílo na výkon technického dozoru stavby SD
5. Úhrada 3. dílčí faktury za stavbu Hasičského domu
6. Dohoda o společném zadání zakázky
7. Zájezd do ZOO Liberec

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 3, 4/1, 5, 6/1, 6/2, 6/4-7/2009 8/4-5/2009

Nesplněno: 2, 4/2, 6/3-7/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008

2/1) Starosta seznámil přítomné s výsledkem hodnocení nabídek uchazečů hodnotící komisí na veřejnou zakázku „Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice“. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. 2 uchazeče společnosti Montyfaj s.r.o., IČO 26423952 s cenou ve výši 5.976.698,– Kč vč. DPH, na druhém místě v rámci pořadí se umístila nabídka společnosti DKS s.r.o., IČO 25765124 s cenou ve výši 5.987.754,– Kč vč. DPH, nabídka třetího z uchazečů společnost DANTON PLUS s.r.o., IČO 25226053, byla na základě rozhodnutí hodnotící komise odmítnuta pro svojí neúplnost. Hodnotící komise doporučila statutárnímu zástupci zadavatele uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. Starosta proto po uplynutí lhůty pro podávání námitek uchazečů vyzval vybraného uchazeče, společnost Montyfaj s.r.o., IČO 26423952 k uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku.
2/2) Zastupitelstvo obce vybralo z došlých nabídek firem ing. Jakuba Ferschmanna, společnosti SoftEU s.r.o. a Win-strom s.r.o., nabídku od ing. Ferschmanna z Němčovic, podle které zajistí provedení upgrade pracoviště CZECH POINTu v kanceláři OÚ v souladu se schválenými dotačními podmínkami. HLA PRO 5
3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi firmou MONTYFAJ s.r.o., IČO 26423952 a obcí Němčovice. Předmětem díla je realizace akce „Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice“, s cenou díla včetně DPH a včetně rezervy ve výši 5.976.698,– Kč, s termínem dokončení prací do 30.11.2009. Tato stavba bude financována ze schválené dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 90%, přičemž z rozpočtu obce bude hrazeno zbývajících 10 procent. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 020/2009 mezi inženýrskou kanceláří Bartoň-Hajšman, IČO 49789066 a obcí Němčovice na výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta až do vydání kolaudačního rozhodnutí, za částku 93.534,– Kč včetně DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení 3. dílčí faktury č.178 dle SoD 004/2009 ze dne 13.5.2009 za práce provedené na stavbě: „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“ ve výši 1,011.500,– Kč firmě Montyfaj s.r.o. HLA PRO 5

6) Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu mezi Správou a údržbou silnic Rokycany a obcí Němčovice o společném zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 23215-1 v Němčovicích“ formou oznámení otevřeného řízení dle § 27 zák. č. 137/2006 Sb. Předmětem plnění je realizace stavby podle projektové kanceláře zpracované projekční kanceláří BOGL a KRÝSL, Praha 5. Starosta se pověřuje podpisem této dohody. HLA PRO 5

7) V neděli 30. srpna 2009 na závěr prázdnin pořádá obec pro děti zdarma autobusový zájezd do Zoologické zahrady v Liberci. Odjezd z Olešné v 7,25 hodin, z Němčovic v 7,30 hodin. Závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo se lze přihlásit v místní restauraci.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

– uzavření SoD podle čl. 3 a 4
– proplacení faktury podle čl. 5
– dohodu o společném zadání VZ podle čl. 6
– výsledek hodnocení nabídek podle čl. 2/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– informace o výsledku hodnocení nabídek podle čl. 2/1
– informace o zájezdu do ZOO podle čl. 7
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 3. září 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,35 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 14.8. 2009

Komentáře