Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2009
dne 23. července 2009
v v místní restauraci
Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, 6 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)

Omluveni: Mgr. Horvátová

Hosté: 0

Program:
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Převody majetku
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Veřejná zakázka malého rozsahu
5. Smlouva o dílo
6.Různé: – informace z Mikroregionu Radnicko – informace o výsledku odvolání obce z Min. zdravotnictví – zájezd do ZOO
– předběžné termíny nejbližších akcí

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal

Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 9/1, 9/2-6/2009 8/4-5/2009 6/2-8/2008 transf. do KPÚ
Nesplněno: 4/4/1, 4/4/2, 5, 6/2 trvá, 7 trvá, 9/3-6/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 2/1/4, 7/2-7/2008

2) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku v kat. území Olešná u Radnic ppč. 449/5, orná půda o výměře 7448 m2, za cenu 37.240,– Kč kupní smlouvou od A. Rýdla ze Svaté Barbory. Náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny podle zákona. Starosta je pověřen podpisem KS a zajištěním vkladu do KN. HLA PRO 5

3) Na základě návrhu zastupitelky J. Vaškové byla projednáno rozpočtové opatření č. 1 – úprava rozpočtu v celkovém objemu navýšení příjmů (v tis. Kč) 572,3 a u výdajů 7.099,8 v kap. stavby, vodní hospodářství, školství, odpadové hospodářství, JPO, kulturní a sociální a činnost místní samosprávy. Úplný seznam všech položek je uveden v rozpočtové tabulce, která je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu pro rok 2009 schvaluje.
HLA PRO 5

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení – veřejné zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na realizaci projektu Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice podpořeného na základě rozhodnutí o podpoře z prostředků Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí formou oslovení čtyř vybraných uchazečů a vyvěšení informace o vyhlášení veřejné soutěže na úřední desce obce. HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přípravou materiálu na příští zasedání o možných variantách na provozování nového sběrného dvora (obec, firma, společný podnik) HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi K.N. SERVIS s.r.o., Plzeň a obcí Němčovice na generální opravu vozidla Multicar M 25, RZ 1P2 6632, za cenu 190.000,– Kč vč. DPH, včetně platebních podmínek, s termínem provedení opravy do 30 dnů od podpisu smlouvy. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

6) Různé:

6/1) Starosta podal informaci o činnosti Mikroregionu Radnicko, o připravované výrobě turistické videoprezentace regionu, která bude obsahovat různé informace z historie, přírodních krás, turistických možností, o ubytování, o sportovních, kulturních a společenských aktivitách.

6/2) Starosta informoval přítomné o konečném rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, podle kterého byla obci jako provozovateli veřejné studny snížena pokuta od Krajské hygienické stanice PK za správní delikt ze 30.000,– Kč na 5.000,– Kč s odůvodněním, že obec učinila kroky k nápravě zjištěné závady a nedošlo k prokazatelnému poškození zdraví fyzických osob. Zastupitelka J. Vašková se pověřuje zajištěním zaplacení pokuty na účet KHS PK.

6/3) V neděli 30. srpna na závěr prázdnin pořádá obec pro děti zdarma autobusový zájezd do Zoologické zahrady. Odjezd z Olešné v 7,00 hodin, z Němčovic v 7,05 hodin, závazné přihlášky přijímá kancelář OÚ nebo se lze přihlásit v místní restauraci. Nebylo dosud rozhodnuto o tom, do které ZOO bude zájezd uspořádán. V úvahu připadají ZOO v Liberci, Děčíně a Jihlavě. HLA PRO 5

6/4) V závěru jednání byly stanoveny předběžné termíny nejbližších akcí: 7.8. – vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku ve Zvíkovci, 3.9. – zasedání zastupitelstva obce, 12.9. – Loučení s létem, 19.9. – slavnostní otevření nového Hasičského domu, 26.9. – Hubertova jízda, 9.-10. 10. – Volby do sněmovny PČR.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nabytí pozemku podle čl. 2
– rozpočtové opatření č. 1 podle čl. 3
– vyhlášení výběrového řízení podle čl. 4/1
– smlouvo o dílo podle čl. 5
– úhradu nákladů na akci podle čl. 6/3

Zastupitelstvo obce pověřuje:
– starostu přípravou materiálu podle čl. 4/2
– zastupitelku J. Vaškovou zaplacením pokuty podle čl. 6/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o činnosti mikroregionu podle čl. 6/1
– informace o přípravách na rekonstrukci mostu podle čl. 7
– informace o termínech akcí podle čl. 6/4
**** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 3. září 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,25 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 24.7. 2009

Komentáře