Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2009
dne 24. června 2009
v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 6 členů ZO, 3 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)

Omluveni: 0
Hosté: ing. Mergl, projektant, M. Kuncl, zastupitel obce Újezd u Sv. Kříže

Program:
1. Kontrola plnění minulých usnesení
2. Převody majetku
3. Projednání plánu společných zařízení v k. ú. Olešná
4. Uzavření smluv
5. Návrh na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK
6. Návrh postupu realizace projektu výstavby Sběrného dvora v Němčovicích, smlouva o dílo
7. Silniční uzavírka v Němčovicích při výstavbě nového mostu
8. Úhrada faktury
9. Různé:
Okresní soutěž v požárním sportu v Němčovicích
Setkání se zástupci Dobrovolného svazku obcí České Švýcarsko
Rozhodnutí MZe o odvolání obce

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3-5/2009 4/3/1-3/2009

Nesplněno: 8/4-5/2009 2/2, 6-4/2009 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008
2/1/4, 7/2-7/2008

2) Na základě vyhlášeného záměru prodeje nebo směny nově vytvořeného pozemku pč. 233/23 o výměře 116 m2, vedeného jako orná půda, v k.ú. Němčovice podle usn. č. 2/1-5/2009, byla s vlastníkem pozemku ppč. 233/24 o výměře 116 m2, vedeného jako orná půda, v této lokalitě předjednána a odsouhlasena směna pozemků. Zastupitelstvo schvaluje uzavření směnné smlouvy, na základě které bude vlastnictví pozemků zapsáno takto: Obec Němčovice – ppč. 233/24, V. Fenclová – 233/23, v k.ú. Němčovice. Náklady spojené s převodem pozemků hradí Obec Němčovice, pozemky se převádějí bezúplatně. Dále bylo dohodnuto, že nově vzniklý pozemek (233/24, 233/1 a 18/9) bude sloužit mj. k umístění kanalizace pro nově vzniklé stavební pozemky v této lokalitě. Starosta je pověřen přípravou a podpisem smlouvy, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ. HLA PRO 6

3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno projektantem ing. Merglem, který zpracovává projektovou dokumentaci pro komplexní pozemkovou úpravu v kat. území Olešná u Radnic, s plánem společných zařízení v k. ú. Olešná, především s cestní sítí, USESem a protierozními opatřeními, souvisejícími s protipovodňovými opatřeními. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán, s jedinou výjimkou, že trvá na převodu pozemků v povodí nad obcí Olešná podle schváleného územního plánu v hranicích katastrálního území Olešná u Radnic na TTP. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 091808740 mezi Ministerstvem obrany ČR a obcí Němčovice, na převod movitého majetku (Univerzální nakladač UN053, strojní zařízení 2 ks), jehož účetní cena činí dle evidence převodce 1,030.868,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy a zajištěním převzetí tohoto majetku ve stanovené lhůtě 60 dnů. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy mezi ak.soch. Petrem Vitvarem a obcí Němčovice na restauraci plastiky andílka s kalichem na soklu s litinovým křížem v Olešné v celkové výši 29.866,– Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

4/3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi SÚS Rokycany a obcí Němčovice na bezplatné užívání části pozemků pč. 417/1, 417/4, 31 a stpč. 114, v kat. území Němčovice na dobu 24 měsíců, pro stavbu mostu ev. č. 23215-1 v Němčovicích. Dále zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že po realizaci stavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemků poté, kdy bude zpracován geometrický plán na oddělení částí pozemků a následně bude uzavřena kupní smlouva. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy o výpůjčce. HLA PRO 6

4/4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení prostředků mezi obcí Újezd u Sv. Kříže a obcí Němčovice, podle které bude jednotka SDH obce Němčovice zajišťovat požární ochranu podle zák. 133/1985Sb., o požární ochraně pro obec Újezd u Sv. Kříže, za částku 5.000,– Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

4/4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dobrovolného svazku obcí Újezd u Sv. Kříže a Němčovice pro úkoly v oblasti požární ochrany v souvislosti s usnesením č. 4/4/1-6/2009. Starosta se pověřuje provedením všech právních úkonů s touto věcí spojených. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce se seznámilo s projektem pro stavbu kanalizace, západní část stoky A, A1, A1a, A1b, A2 v Němčovicích a dále dalšími návrhy na připojení RD v intravillánu obce Němčovice. Na základě informací starosty, zastupitelstvo obce souhlasí s podáním návrhu na změnu a doplnění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK Plzeňskému kraji a o zapracování těchto plánovaných staveb do tohoto plánu, v termínu do 30.6.2009. Zodpovídá starosta. HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi RRA PK, o.p.s., Plzeň a obcí Němčovice na zajištění přípravy, vypracování, projednání a předložení Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby projektu Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice, za částku 35.700,– Kč vč. DPH, v termínu do 40 dnů od podpisu smlouvy. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předpokládaným harmonogramem postupu realizace výstavby Sběrného dvora odpadů v Němčovicích v těchto termínech: Provedení výběrového řízení na dodavatele stavby do 15.8.2009, zaslání podkladů pro uzavření smlouvy o podpoře z OPŽP na SFŽP do 30.8.2009, doba realizace stavby od 1.9. do 30.11.2009, zajištění podkladů pro zprovoznění sběrného dvora do 31.12.2009, zahájení provozu Sběrného dvora odpadů od 1.1.2010.

7) Starosta informoval přítomné o průběžných jednáních ve věci příprav na rekonstrukci mostu 23215-1 v Němčovicích a s harmonogramem postupu realizace této stavby. Předpokládaný termín pro podání žádosti o stavební povolení je do 20.7.2009, vypsání výběrového řízení do 24.7.2009, otevírání obálek 13.8.2009, započetí stavebních prací od 1.9.2009, předpokládaná doba výstavby mostu je 3 měsíce. Po tuto dobu bude provedena uzavírka silnice s objížďkou přes obec Újezd u Sv. Kříže. Školní autobus bude zajíždět na náves, kde bude mít zřízenu provizorní autobusovou zastávku, zároveň bude upravena místní komunikace pro objízdnou trasu přes Zahradní ulici. Průjezd touto komunikací bude umožněn pouze osobním automobilům občanů, kteří zde mají své nemovitosti a školnímu autobusu.

8) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení 2. dílčí faktury č.151 dle SoD 004/2009 ze dne 13.5.2009 za práce provedené na stavbě: „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“ ve výši 1,499.400,– Kč firmě Montyfaj s.r.o. HLA PRO 6

9) Různé:

9/1) Starosta podal informaci o přípravách na Okresní soutěž v požárním sportu, která se bude konat v sobotu dne 27. června 2009 v němčovické Višňovce. Spolupořadateli akce je OSH ČMS Rokycany a SDH Němčovice. Začátek je v 9 hodin. Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů spojených s touto akcí ve výši 10.000,– Kč. HLA PRO 6

9/2) Starosta seznámil přítomné o připravované akci ve dnech 1. a 2. července 2009, kdy naší obec navštíví zástupci Dobrovolného svazku obcí České Švýcarsko. Starostky a starostové z Ústeckého kraje zde budou prvního července mj. v místní restauraci po večeři diskutovat o problematice příprav projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, setkají se zástupci Mikroregionu Radnicko a obce Němčovice. Druhý den dopoledne si prohlédnou kořenovou čistírnu odpadních vod a po obědě si prohlédnou recyklaci kovového odpadu a sběrný dvůr v Kralovicích. Na večerní setkání pozval starosta zastupitele obce.

9/3) Starosta seznámil zastupitele s textem negativního rozhodnutí o odvolání obce proti rozhodnutí SZIF o vrácení dotace na zalesňování zemědělské půdy pro zjištěný nesoulad mezi výměrou zalesněných částí půdních bloků a výměrou deklarovanou v žádosti o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo obce s tímto rozhodnutím nesouhlasí a protože se již proti němu nelze odvolat, schvaluje podání správní žaloby prostřednictvím advokátní kanceláře, která obec zastupuje, na Ministerstvo zemědělství. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– převod pozemku podle čl. 2
– plán společných zařízení podle čl. 3
– uzavření smluv podle čl. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4/1, 4/4/2 a 6/1
– proplacení faktury podle čl. 8
– úhradu nákladů na akci podle čl. 9/1
– podání správní žaloby podle čl. 9/3

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s návrhem na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací PK podle čl. 5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o postupu stavby SD podle čl. 6/2
– informace o přípravách na rekonstrukci mostu podle čl. 7
– informace o setkání starostů podle čl. 9/2
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 23. července 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,40 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 25.6. 2009

Komentáře