Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 5/2009
dne 28. května 2009
v místní restauraci
Začátek: 19,11 hod.

Přítomni: 6 členů ZO, 7 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)

Hosté: 0

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Závěrečný účet za rok 2008 a výsledky auditu za rok 2008
4) Schválení úvěrové smlouvy
5) Úhrada faktury
6) Smlouva na IS VIRTUOS
7) Volby do EU
8) Různé:
Dar pro Rokycanskou nemocnici
Dětský den
Vesnice roku
Hasičské soutěže

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal

Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1)Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/3-4/2009 9/1b,d, 12/2-3/2009

Nesplněno: 2/2, 6-4/2009 4/3/1, 6, 9/1c-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008
2/1/4, 7/2-7/2008

2/1 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr převodu nově vytvořeného pozemku (směna, prodej) ppč. 233/23 o výměře 116 m2, vedený jako orná půda, v katastrálním území Němčovice. Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce OÚ. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nově vytvořeného pozemku v kat. území Němčovice ppč. 233/1, orná půda o výměře 540 m2 a pozemku pč. 18/9, ostatní plocha o výměře 125 m2, za celkovou cenu 6.650,– Kč kupní smlouvou od V. Fenclové z Němčovic. Náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny podle zákona. Starosta je pověřen podpisem KS a zajištěním vkladu do KN. HLA PRO 6

2/3) Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování nové místní komunikace na nově vytvořeném pozemku pč. 233/21, orná půda o výměře 1338 m2 v kat. území Němčovice. Tento pozemek přijímá obec jako dar do svého vlastnictví na základě nabídky vlastníka V. Fenclové (1/1), pověřuje starostu uzavřením a podpisem darovací smlouvy a zajištěním vkladu do KN. Náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny nabyvatelem (obdarovaným). HLA PRO 6

3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad. Příjmy (v tis.): 5.073,2 Kč, výdaje 5.133,0 Kč, schodek 59,8 Kč, převod z roku 2007 400,7 Kč,. HLA PRO 6

3/2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výrok auditora k výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Úvěrové smlouvy č. 0102704439 s Českou spořitelnou a.s., na úvěr ve výši 6500000,– Kč pro předfinancování projektu „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“, který bude kryt z 90% schválenou dotací z PRV a 10% vlastními prostředky. Starosta se pověřuje podpisem této úvěrové smlouvy. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce v souvislosti s usnesením č. 4/1-5/2009 souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 0102704439-ZÚ1 o zastavení pohledávky z bankovního účtu obce 843454369/0800) s Českou spořitelnou a.s. HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení 1. dílčí faktury č.100 dle SoD 004/2009 ze dne 13.5.2009 za práce provedené na stavbě: „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“ ve výši 2513769,10 Kč firmě Montyfaj s.r.o. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS s Plzeňským krajem a obcí Němčovice. Předmětem smlouvy je používání IS, který umožňuje používání datových schránek a spisové služby pro obec v souladu s platnými zákony pro veřejnou správu. První rok je užívání IS bezplatné. HLA PRO 6

7) Starosta se seznámil přítomné s přípravami na Volby do EU, které se budou konat v pátek, 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června od 8 do 14 hodin. Volební místnost bude již tradičně v salonku restaurace v Němčovicích. Občanům, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou do volební místnosti dostavit, donesou členové volební komise na požádání přenosnou volební schránku. Volební lístky by měli mít občané již ve svých poštovních schránkách.

8/1) Starosta seznámil přítomné se žádostí Rokycanské nemocnice a.s., Obci Němčovice o finanční přípěvek k podpoře její činnosti. Zastupitelé po projednání žádosti rozhodli, že letos finanční příspěvek Rokycanské nemocnici a.s., neposkytnou pro napjatý obecní rozpočet způsobený hospodářskou krizí a sníženými daňovými příjmy. Zastupitelstvo obce doporučuje vedení nemocnice obrátit se s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na Plzeňský kraj, který má zřejmě dostatek finančních prostředků, když poskytuje v součtu milionové dary občanům za zaplacené regulační poplatky. HLA PRO 6

8/2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí program Dětského dne, který se uskuteční v neděli 7. června 2009, dále schvaluje úhradu faktur za atrakce firmě Servis 365 ve výši 20.000,– Kč, firmě Téměř divadelní společnost – profesionální loutkové kočovné divadlo z Českých Budějovic ve výši 7.000,– Kč. HLA PRO 6

8/3) Starosta informoval přítomné o návštěvě hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2009 v úterý, 2.6.2009 v 13,45.

8/4) Starosta podal informaci o tom, že obec Němčovice bude v sobotu dne 27. června 2009 centrem okresního hasičského dění, když ve Višňovce budou spolupořádat naši hasiči Okresní soutěž v požárním sportu, která začne v 11 hodin. Účastníkem soutěže bude také družstvo SDH Němčovice, kteří vybojovali postup z okrskové soutěže na Liblíně.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

– záměr převodu pozemku podle čl. 2/1
– nabytí pozemků podle čl. 2/2 a 2/3
– závěrečný účet obce za rok 2008 podle čl. 3/1
– uzavření úvěrové smlouvy podle čl. 4/1
– proplacení faktury podle čl. 5
– smlouvu o užívání IS podle čl. 6
– usnesení o příspěvku podle čl. 8/1
– úhradu faktur za Dětský den podle čl. 8/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– o přípravě voleb do EP podle čl. 7
– program Dětského dne podle čl. 8/2
– informace o okresní soutěži podle čl.8/4
****
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. června 2009 (středa!)
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 29.5. 2009

Komentáře