Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 4/2009
dne 23. dubna 2009 v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, 8 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)
Omluveni: 0
Hosté: 0

Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Poptávka na dodavatele stavby – otvírání obálek
4) Schválení smluv
5) Schválení zadání pro změnu ÚPO č. 1
6) Žádost o dotace
12) Různé:
Rallye Němčovice
Odpověď Rady ČT
Rozhodnutí KHS
Májky

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3/2, 5, 7/1, 7/2, 8, 9/1a, 9/2, 10, 11, 12/1, 12/3, 12/4-3/2009 8,12/2-1/2009
Nesplněno: 4/3/1, 6, 9/1b,c,d, 12/2-3/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008
2/1/4, 7/2-7/2008
HLA PRO 6

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku v kat. území Němčovice ppč. 350, orná půda o celkové výměře 2642 m2 za cenu 13.210,– Kč kupní smlouvou od J. Nového z Němčovic. Náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny podle zákona. Starosta je pověřen podpisem KS a zajištěním vkladu do KN. HLA PRO 6

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemku v kat. území Němčovice ppč. 223/4, orná půda o celkové výměře 1300 m2 za cenu 6.500,– Kč kupní smlouvou od F. Fišera z Rokycan. Náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny podle zákona. Starosta je pověřen podpisem KS a zajištěním vkladu do KN. HLA PRO 6

3) Na vyhlášené poptávkové řízení na dodavatele stavby „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“, mohli zájemci podávat své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: Nabídka – Multifunčkní dům Němčovice. Ve stanovené lhůtě v termínu do 23. dubna 2009 do 18 hodin podali nabídku tři stavební firmy a to Montyfaj s.r.o., DKS s.r.o., a DANTON PLUS s.r.o. Požadované podmínky zadání (obálka, cena vč. DPH, termín dokončení, záruční doba, penále) splnila s nabídkou ve výši 6,516.888,– Kč vč. 19% DPH firma Montyfaj s.r.o. Nabídky ostatních (DKS s.r.o. 7,190.262,63) a (DANTON PLUS s.r.o. 7,125.006,– Kč) byly pro neúplnost vyřazeny. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat provedení stavebních prací stavby „Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště“ firmě Montyfaj, s.r.o., za cenu 6,516.888,– Kč vč. 19% DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ing. Z. Sitou, Kunovice, podle kterého se mění text oddílu VI., odst. 2) smlouvy ze dne 26.6.2008 tak, že první část platby bude poukázána na účet ing. Z. Sity, druhá část platby na účet ing. O. Schröttera. Výše ceny podle této Smlouvy o dílo se nemění. HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce projednalo text Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě č. 4120261745, uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s., a kterým se mění termín pro provozovatele distribuční soustavy, ve kterém měl zajistit zpracování projektové dokumentace na připojení nových parcel na RD v kat. území Němčovice, a to o další čtyři měsíce (ze 7 na 11 měs.) Důvodem mělo být zdlouhavé projednávání z důvodu nevyřešené komunikace a zdlouhavé uzavírání smluv na zřízení věcného břemen. Zastupitelstvo obce konstatovalo, že ze strany obce nebyly činěny žádné prodlevy v jednání, zpoždění bylo způsobeno – podle názoru zastupitelstva – nevhodným vyprojektováním připojovacích sloupků na vnitřní hranici soukromých parcel v místech, kde stojí středový sloupek plotů mezi parcelami. Tyto sloupky měly být umístěny na obecním pozemku. Odpadlo by tak zdlouhavé projednávání a uzavírání smluv o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo obce proto nesouhlasí s uzavřením tohoto dodatku a to z důvodu, že již dne 8.4.2009 bylo stavebním úřadem zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení. HLA PRO 6

5/1) Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu obce Němčovice včetně zápisu z projednání ÚPO obce Němčovice ze dne 15.4.2009. HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s textem posudku vypracovaného odbornou firmou GeoVision, s.r.o., od RNDr. Ing. Miroslava Hájka a RNDr. Vladimíra Zývala ke stanovisku MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí k zadání změny č. 1 ÚPO ze dne 18.2.2009 k zásahu do ochranného pásma NRBK K 50 vedeného kaňonem Berounky a k ochraně krajinného rázu. Z uvedeného vyplývá, že žádný z identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu v dotčené oblasti přírodního parku nebude záměrem negativně ovlivněn, dotčené místo není v dálkových pohledech viditelné. K nevýraznému narušení dojde na plošně velmi omezeném území. Z hlediska kritérií stanovených § 12 zák. 114/1992 Sb., doporučují s projektovanou stavbou vyslovit souhlas. Zastupitelstvo obce podá žádost výše uvedenému odboru o přepracování svého vyjádření ke změně ÚPO č. 1. HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu PK na stavbu kanalizace v části obce Němčovice – západní část, ve výši 1. 470 tis. Kč. Celková cena stavebních prací je vypočtena na 2.100 tis. Kč. Starosta je pověřen připravit do příštího zasedání ZO podmínky zadání k vyhlášení poptávkového řízení na tuto stavbu. Dne 23.4.2009 již vydal Stavební úřad v Radnicích územní rozhodnutí o umístění stavby Němčovice – kanalizace, západní část podle zpracované PD ing. V. Chvátalem. HLA PRO 6

7) Různé:
7/1) Starosta informoval přítomné s písemnou odpovědí Rady ČT, která po téměř půlročním šetření došla k závěru, že stížnosti zastupitelů obce na reportáž Černé ovce s titulkem „Chránila stromy a přišla o majetek“ nemůže přisvědčit. Zastupitelstvo obce schvaluje podání stížnosti k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, neboť není s výsledkem vyřízení své stížnosti spokojena a výše uvedenou reportáž považuje i nadále za zmanipulovanou. HLA PRO 6

7/2) Starosta seznámil přítomné s textem rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Plzni, kterým uložila obci Němčovice pokutu ve výši 30.000,– Kč a 1.000,– Kč za náklady řízení, s odůvodněním, že se obec dopustila správního deliktu tím, že jako provozovatel veřejné studny v Olešné nezajistila kvalitu pitné vody, přičemž protiprávní stav trval dne 3.3.2008. Zastupitelstvo obce s uloženou pokutou nesouhlasí, neboť obec učinila maximum pro zjednání nápravy, při řešení případu poskytovala účinnou součinnost, nedošlo k poškození zdraví fyzických osob ani vzniku nebo hrozbě epidemie, obec neměla žádnou možnost zabránit aktuálnímu zhoršení jakosti vody ve studně v Olešné a rozhodně ji nezavinila. Výše pokuty je pro malou obec, disponující omezenými finančními prostředky, nepřiměřeně vysoká. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním odvolání Ministerstvu zdravotnictví ve stanovené lhůtě. HLA PRO 6

7/3) Na organizaci stavění májek přispěje obec ze svého rozpočtu pro každou svou část po jednom tisíci korun, které budou vyplaceny proti předloženým účtenkám. HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje: – nabytí pozemků podle čl. 2/1 a 2/2 – výsledek poptávkového řízení podle čl. 3 – dodatek podle čl. 4/1 – zadání změny ÚPO č. podle čl. 5/1 – žádost o dotaci podle čl. 6 – podání stížnosti podle čl. 7/1 – podání odvolání podle čl. 7/2 – úhradu příspěvku májovníkům podle čl. 7/3
Zastupitelstvo obce nesouhlasí: – s uzavřením dodatku podle čl 4/2
Zastupitelstvo obce žádá: – odbor MěÚ o změnu stanoviska podle čl. 5/2
**** HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 28.května 2009 Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,20 hod. Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 27.4. 2009

Komentáře