Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,00 hod.
Přítomni: 6 členů ZO, x veřejnost (K.Ferschmann, Spal, Ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)
Omluveni:
Hosté:

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Prodej garáží
4) Schválení smluv
5) Žádost o dotaci
6) Pozemková úprava v k. ú. Němčovice
7) Vyúčtování stočného
8) Přihláška do soutěže Vesnice roku 2009
9) Žádosti občanů
10) Dotační titul obce na ekologické vytápění pro rok 2009
11) Možnost výkonu obecně prospěšných prací pro rok 2009
12) Různé:
Květinová soutěž 2009
Rallye Němčovice
Ukliďme svět
Rozhodnutí SZIF

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 6/2-2/2009 9, 12/1, 12/3-1/2009 11/2, 11/7-12/2008 3/2-10/2008
Nesplněno: 8, 12/2-1/2009 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008
HLA PRO 6

2) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí nově vytvořeného pozemku v kat. území Němčovice ppč. 234/3 o celkové výměře 305 m2 za cenu 15.000,– Kč kupní smlouvou od B. a E. Zeithamlových, Praha 3. Náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny podle zákona. Starosta je pověřen podpisem KS a zajištěním vkladu do KN.
HLA PRO 6

3) V souvislosti se zahájením stavebních prací na akci: Stavba garáže SDH – Multifunčkní dům Němčovice budou odstraněny staré plechové garáže ze dvora u čp. 37. Na zveřejněnou výzvu o podání nabídek zájemci o garáže v termínu do 26.3.2009 byly doručeny OÚ nabídky třech zájemců. Po otevření obálek zastupitelstvo obce rozhodlo tak, že schvaluje prodej garáží za cenu 900,– Kč za jednu garáž K. Ferschmannovi (1ks), Jiřímu Bláhovi (1 ks) a Jiřímu Ferschmannovi (2 ks). Podmínkou realizace prodeje garáží je zaplacení kupní ceny do 30. března a jejich demontáž, kterou zajistí kupující nejpozději v termínu do 5. dubna t.r. Po tomto termínu zajistí jejich odstranění OÚ a kupní cena propadne ve prospěch obce.
HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví majetku ČR mezi Ministerstvem vnitra a Obcí Němčovice o předání a převzetí následujícího majetku: Boty hasičské zásahové 5 párů, blůza a kalhoty ochranného oděvu BUSHFIRE 5 ks v celkové hodnotě 44.250,15 Kč. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0004178/2059 na umístění NN kabelu a rozpojovací skříně mezi ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) a Obcí Němčovice na obecních pozemcích pč. 233/16, 435/5, 231/4, 233/8 a 229 v kat. území Němčovice za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1000,– Kč. Celková výměra maximálního rozsahu věcného břemene je 80,5 m2. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 6

4/3/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 5 800 tis. Kč s ČS a.s. pro předfinancování stavby: Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště. Úvěr bude splacen po kolaudaci stavby ze schválené dotace z Programu rozvoje venkova SZIF (osa III.2.1.2.a) ve výši 5 856 199,– Kč (90% z ceny díla). Částka ve výši 10% bude uhrazena z rozpočtu obce. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 6

4/3/2) Zastupitelstvo obce vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele stavby: Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům Němčovice, garáž OÚ, přístřešek pro automobily nájemníků a volejbalové hřiště. Zájemci podají své písemné nabídky v zalepených obálkách označené nápisem: Nabídka – Multifunčkní dům Němčovice, doručené osobně do kanceláře OÚ a to v termínu nejpozději do 23. dubna 2009 do 18 hodin. Nabídku lze doručit také prostřednictvím České pošty, přičemž nabídka musí být odeslána tak, aby byla nejpozději do 23. dubna 2009 do kanceláře OÚ také doručena. Do projektové dokumentace lze nahlédnout v úředních hodinách OÚ. Na stavbu je vydáno platné stavební povolení v právní moci. Předpokládaný termín dokončení stavby je do 15. srpna 2009.
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu „Programu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2009“ s názvem akce: Zlepšení infrastruktury pro sport a volný čas. Projekt počítá s instalací tří venkovních stolů na stolní tenis pro rekreační sport, které budou umístěny v Němčovicích, Olešné a v chatové osadě. Dále bude instalována lanová dráha pro doplnění zařízení dětského hřiště. Celkové náklady projektu jsou 210.868,– Kč vč. DPH, výše požadované částky je 168 000,– Kč.
HLA PRO 6

6) Zastupitelstvo obce Němčovice schvaluje podání žádosti na provedení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Němčovice k Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu v Rokycanech. V souvislosti s úpravami budou vytvořeny podmínky pro racionální hospodaření, zajištění přístupových cest k pozemkům jednotlivých vlastníků, ke zvelebení krajiny a ke zvýšení její ekologické stability. Do těchto úprav bude možné začlenit protipovodňová opatření v povodí nad obcí Němčovice a jejich propojení s již probíhajícími pozemkovými úpravami v katastru Olešná u Radnic. Starosta je pověřen jednáním s vlastníky zemědělských pozemků v tomto katastru a zajištěním jejich souhlasu s provedením komplexní úpravy.
HLA PRO 6

7/1) Starosta seznámil přítomné o účetní uzávěrce nákladů na provoz KČOV v roce 2008:
Výdaje celkem: …………………………….….43.830,– Kč
Příjmy celkem: …………………………………. 56.900,– Kč
Počet připojených osob ………………. 72
Počet provozoven ……………………………… 2
Pohledávky ……………………………….……. 0
Závazky ……………………………………………. 0
Výsledek hospodaření ……………………+ 13.070,– Kč

Bylo rozhodnuto o tom, že přebytek z roku 2008 bude převeden do rezervního fondu, aktuální stav na tomto účtu je 42.075,– Kč. Zůstatek rezervního fondu bude použit na úhradu nového laku fekálního vozidla PV3S.
HLA PRO 6

7/2) Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2009 byl výši paušálu stočného podle výsledku skutečných provozních nákladů KČOV v roce 2008 na částku 600,– Kč za jednu osobu.
Předpokládané náklady na provoz KČOV pro rok 2009:
Výdaje celkem: …………………………… 45.000,– Kč
Příjmy celkem: ……………………..……… 45.000,– Kč

Provozní výdaje jsou nastaveny jako vyrovnané s příjmy paušálu stočného. Zvýšení počtu připojení dalších osob v roce 2009 se předpokládá o 8 osob. Děti jsou i letos od placení stočného osvobozeny. Čistírna odpadních vod má platné povolení k vypouštění odpadních vod do roku 2016.
HLA PRO 6

8) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2009.
HLA PRO 6

9/1) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním žádosti P.a Z. Patákových o změnu dopravního režimu ze dne 19.2.2009. V dopisu požadují, aby komunikace vedoucí okolo jejich nemovitosti čp. 20 v obci Němčovice byla označena dopravní značkou, která omezí vjezd vozidel nad 3,5 t s  výjimkou obsluhy ČOV, dále požadují, aby se stali účastníky řízení v souvislosti s projektováním stavby nového mostu. Žádost odůvodňují tím, že projíždějící těžká technika poškozuje vibracemi statiku jejich domu, případně, že budou požadovat náhradu škody. Zastupitelstvo obce po diskuzi přijalo tato opatření:
a) popelářský vůz nebude zajíždět k domu čp. 21, popelnice bude připravena k vyvezení přímo na návsi u domu čp. 20,
b) na komunikaci bude umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen,
c) obec zadá zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části této místní komunikace se zaměřením na snížení vibrací na vedle stojící nemovitost a na snížení podélného sklonu vozovky směrem k nemovitosti čp. 21,
d) manželé Patákovi budou písemně informováni o tom, že se mohou přihlásit za účastníky správního řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu mostu u správního orgánu – Odboru dopravy Městského úřadu v Rokycanech.
HLA PRO 6

9/2) Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním dopisu V. Fenclové ze dne 4.3.2009, kterým podává připomínky ke změně č. 1 ÚPO Němčovice. Vzhledem k tomu, že byl adresován Městskému úřadu v Rokycanech, stavebnímu odboru, bere zastupitelstvo obce tyto připomínky na vědomí.
HLA PRO 6

10) Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění v obci pro rok 2009. Žadatelem může být vlastník rodinného domu trvale užívaného a musí být v obci hlášen k trvalému pobytu. Podmínky pro poskytnutí dotace se nemění a zůstávají v platnosti i pro letošní rok.
HLA PRO 6

11) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním požadavku na vykonávání obecně prospěšných prací pro rok 2009 v obci Němčovice středisku Probační a mediační služby v Rokycanech.
HLA PRO 6

12)Různé:
12/1) Zastupitelstvo obce vyhlašuje pátý ročník obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Schvaluje odměny pro vítěze 3 x 3000,– Kč. V letošním ročníku budou vyhodnoceni jen vítězové a soutěž bude poprvé rozčleněna do čtyř samostatných kategorií s těmito názvy:
Barevné okénko (hodnotí se květinová výzdoba, nápaditost, barevné ladění, čistota, nerozhoduje stav fasády ani okna)
Květinová zahrádka (hodnotí se květinová výzdoba, celkový soulad domu, plotu a zahrádky, čistota)
Kouzelná skalka (hodnotí se upravenost, nápaditost, druhová rozmanitost, celkový vzhled a soulad)
Černý bodlák (anticena obce za nepořádek a nečistotu okolo domu).

U každé kategorie budou vyhlášeny tři nominace. Nově bude u všech vyhodnocených objektů umístěna putovní tabulka s dodatkem: název kategorie + text Obce Němčovice a rok vyhodnocení. Povinnost umístit si tuto tabulku po dobu jednoho roku u vítězného objektu bude smluvně ošetřena při předání finanční odměny.
HLA PRO 6

12/2) Starosta informoval o přípravě Rallye Kralovice, která se uskuteční v obci Němčovice, se startem u hospody. Pořadatelskou službu zajistí místní hasiči ve spolupráci s pořadatelem. Průjezd obcí bude v sobotu dne 25.4.2009 uzavřen v době od cca 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. Obec uzavře smlouvu s pořadatelem o zajištění pojištění, ze kterého by byly hrazeny případné škody na majetku občanů nebo obce. K výjezdu při této akci budou připraveny T148, A21 Furgon, T 6911 a využity jedna základnová a dvě přenosné vysílačky. Občané budou o akci informováni písemně pomocí letáčku do všech domácností. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.
HLA PRO 6

12/3) Zastupitelstvo obce se potřetí připojuje k akci Ukliďme svět a účastní se úklidu v okolí obce v sobotu odpoledne dne 18.4.2009. Obecní úřad zajistí účastníkům pytle a rukavice, následně svoz odpadků a občerstvení. K účasti zveme všechny naše dospělé i děti. Sraz v Němčovicích na návsi je ve 13 hodin.
HLA PRO 6

12/4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutím SZIF o vrácení dotace na zalesnění louky „V ousuší“ . Starosta je pověřen podáním odvolání k MZe.
HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nabytí pozemku podle čl. 2
– prodej garáží podle čl. 3
– smlouvy podle čl. 4/1 a 4/1
– úvěrovou smlouvu podle čl. 4/3/1
– žádost o poskytnutí finančních prostředků podle čl. 5
– komplexní pozemkovou úpravu podle čl. 6
– účetní uzávěrku ČOV a použití rezerv. fondu podle čl. 7/1
– výši stočného na rok 2009 podle čl. 7/2
– přihlášku do soutěže podle čl. 8
– pravidla pro poskytování dotace podle čl. 10

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s provedením opatření podle čl 9/1
– s požadavkem PMS podle čl. 11
– s upořádáním rallye podle čl. 12/2
– s postupem k rozhodnutí ZSIF podle čl. 12/4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– dopis V. Fenclové podle čl. 9/2

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
– pátý ročník květinové soutěže podle čl. 12/1
– třetí ročník akce Ukliďme svět podle čl. 12/3
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 23.dubna 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 27.3. 2009

Komentáře