Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 2/2015
dne 26. února 2015 v místní restauraci

Začátek: 19,10 hod.

Přítomni: 5 členů ZO, (K.Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Bc. Ferschmannová, S. Kapras,)
Nepřítomen: Vašková, omluvena – nemoc, Mgr. Střelečková, omluvena v průběhu zasedání
Hosté: 2 veřejnost

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Úvěrové záležitosti s ČS a.s.
3) Oprava zaúčtování pohledávek
4) Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
5) Poskytnutí účelové dotace
6) Žádost o výpůjčku
7) Schválení dotací
8) Informace o provedené kontrole
9) Žádost Úřadu práce
10) Převody nemovitostí
11) EKO-KOM
12) Studie Hřbitov
13-16) Různé: Znalecký posudek, Územní rozhodnutí Lávka, Vlajka pro Tibet, Němčovické Vepřobraní, ad.

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý
Zapisovatelka: Bc. Ferschmannová V.

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:

Splněno: 2, 3, 4, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11,3-1/2015 4/1-8/2014 8-6/2014
Nesplněno: 5/1, 7/3, 7/4, 11/1, 11/2-1/2015 3/3-8/2014 7-6/2014 7/6-5/2014 11/1-1/2014 (optika) 5-8/2013 (ČEPS)

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 0390848479 na refinancování stávajícího úvěru č. 0334265439 u ČS a.s., a jeho navýšení o 420 tis. Kč s fixní úrokovou sazbou 0,92% při zachování výše splátek. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na kofinancování rozestavěných projektů krytých ze schválených dotací MMR a PK. Starosta je pověřen podpisem smlouvy. HLA PRO 5

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru – Úvěrová smlouva č. 843454369/15 do výše 300 tis. Kč debetního zůstatku s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem. HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje opravu zaúčtování pohledávek ke konci roku 2014, které sice byly proplaceny v roce 2014, ale závěrečné vyúčtování bylo (bude) zasláno v roce 2015. Jedná se o tyto dotace: 550tis. MMR, 300tis.PK, 320tis.PK, stav pohledávek k 31.12.2014 je 1 501,2 tis. Kč. HLA PRO 5

4) Dne 20. 2. 2015 vstoupila v účinnost novela zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon“), která nově definuje dotace a způsob jejich poskytování. Předmětná novela se rovněž dotkla Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje, (výše ročního příspěvku obce je 4410,– Kč). Z tohoto důvodu nelze tuto výše specifikovanou smlouvu schválit. Uvedená smlouva je totiž dle nového zákonného vymezení veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a musí splňovat nově vyžadované náležitosti dle § 10a zákona. Plzeňský kraj tak zašle všem obcím, které do 19. 2. 2015 nepodepsaly zaslaný návrh smlouvy, nově žádost o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, které budou plně odpovídat novému znění zákona. Zaslání žádostí a nových návrhů smluv se předkládá koncem měsíce března, resp. začátkem dubna, protože žádosti musí projednat a schválit Rada Plzeňského kraje, která se bude konat dne 23. 3. 2015. Uzavření těchto smluv se předpokládá do 30. 6. 2015, neboť po tomto datu vstupují v účinnost další ustanovení novely zákona – zveřejňování smluv na úřední desce dle § 10d zákona.

5) V souladu se schválenými pravidly pro poskytování účelové dotace v oblasti ochrany ovzduší, z rozpočtu obce usnesením č. 6-6/2008 ze dne 29. května 2008 (dále jen „pravidla“), podala žádost paní Marie Solarová, bytem Němčovice čp. 29 o poskytnutí dotace na výměnu starého kotle za ekologický zplynovací kotel na tuhá paliva s akumulačními nádržemi, který splňuje emisní třídu 4 ČSN EN 303-5 v RD čp. 29 v obci Němčovice. Žádost doložila uhrazenou fakturou na částku 134368,– Kč, kopií protokolu o instalaci kotle, kopií zprávy o provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou, s výsledkem bez závad. Podle čl. 3 pravidel dotace, činí výše dotace 30% celkových nákladů, max. 10000,– Kč. Protože žadatelka splnila všechny požadované náležitosti stanovené v pravidlech, přiznává se žadatelce částka 10000,– Kč. Dotace bude vyplacena po podpisu Veřejnoprávní smlouvy se žadatelkou, v souladu s novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Starosta se pověřuje podpisem této smlouvy. HLA PRO 5

6) Starosta předložil zastupitelstvu žádost AK Rokycany, Mgr. K.Bauerové, která zastupuje manželé P. a O. Hyrmanovi, manželé P. a A. Knechtovi a P. Stehlíkovou, vlastníky stavebních pozemků v kat. území Němčovice, o projednání smlouvy o výpůjčce nemovitostí, konkr. pozemků ve vlastnictví obce Němčovice pč. 229 a 434 v kat. území Němčovice, za účelem vybudování přístupové komunikace na pozemcích ve vlastnictví obce jako přístupové cesty k pozemkům ve vlastnictví zastupovaných občanů, která bude provedena výhradně z jejich vlastních finančních zdrojů. Po provedení stavby navrhují, že prodají obci pozemek pč. 231/8, který je v podílovém vlastnictví zastupovaných občanů (3x id.1/3) za částku ve výši 3,– Kč. Po projednání žádosti zastupitelstvo obce přijalo následující usnesení:

a) Nesouhlasí s textem návrhu Smlouvy o výpůjčce nemovitostí z důvodu, neboť podle této smlouvy by byly předmětem výpůjčky pozemky o celkové výměře 1650 m2 (ppč. 229) a 1988 m2 (ppč. 434) s přesně nespecifikovaným stavebním záborem.
b) Nesouhlasí s odkoupením pozemku pč. 231/8 po vybudování přístupové komunikace z důvodu, že se nejedná o klasickou místní komunikaci, ale spíše o slepý pozemek zajišťující přístup (příjezd) ke stavebním pozemkům ve tvaru písmene „T“, kde bude problém se zajištěním údržby a nekolizním pohybem údržbové techniky.
c) Navrhuje pro vyřešení této situace, aby vlastníci pozemků nechali na své náklady geodeticky vyměřit část pozemku pč. 229 v kat. území Němčovice až k okraji asfaltové místní komunikace na ppč. 434, podle záboru situace Dopravního řešení vyprojektovaného ing. J. Pangrácem z Plzně, v šířce 6 m. Tento pozemek následně prodá kupní smlouvou Obec Němčovice, do podílového vlastnictví vlastníkům pozemků pč. 231/6, 231/7, 231/1 v kat. území Němčovice, přičemž údržbu a opravy si zde budou zajišťovat vlastníci sami.
d) Souhlasí s provedením stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví obce Němčovice podle situace Dopravního řešení vyprojektovaného ing. J. Pangráce z Plzně. HLA PRO 5

7) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu PK ve výši 70000 Kč na modernizaci dýchací techniky, na pořízení a nákup 2 ks dýchacího přístroje Dräger 3000, kompletní set s maskou v celkové hodnotě 77440,– Kč pro JPO obce. Starosta je pověřen vyřízením žádosti. HLA PRO 5

8) Starosta informoval přítomné o provedené kontrole dne 23.2.2015 v Útulku pro psy, pracovníkem SVS MVDr. J. Machatým se závěrem: Provedenou úřední veterinární kontrolou útulku nebylo zjištěno porušení veterinárního zákona, ani zákona na ochranu zvířat proti týrání a provoz i dokumentace byly hodnoceny jako VYHOVUJÍCÍ.

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zřízení deseti pracovních míst (VPP) pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 5

10) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pč. 880/5 o výměře 22 668 m2, vedeného jako lesní pozemek v katastrálním území Olešná za částku 45000,– Kč od pana M.S. z Meclova. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

11) Na základě dopisu, kterým společnost EKO-KOM sděluje obci, že bude dostávat nižší odměny za vyseparovaný odpad, než obce, které podepsaly novou smlouvu, zastupitelstvo obce konstatuje, že společnost EKO-KOM a.s. svým tlakem na naší obec, abychom s ní uzavřeli novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jedná nezákonně a porušuje zejména § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle nějž je zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů, nebo spotřebitelů zakázáno. Nová smlouva je pro obec jednoznačně nevýhodná, a proto jsme tuto smlouvu odmítli podepsat. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do Brna, o zahájení řízení ve věci našeho podezření na zneužití dominantního (resp. monopolního) postavení společnosti EKO-KOM a.s. dle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Starosta se pověřuje podáním podnětu ÚOHS. HLA PRO 5

12) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na inženýrskou činnost – vypracování studie stavby obecního hřbitova s ing. arch. P. Taušem – Urbioprojekt Plzeň, za částku 26620,– Kč vč. DPH. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy. HLA PRO 5

13)Starosta seznámil přítomné s výsledkem Znaleckého posudku: Posouzení erozní ohroženosti vybraných pozemků v katastrálním území Němčovice, který vypracoval soudem ustanovený znalec, ing. P. Beran, Ph.D. Znalec došel k závěru, že kukuřice byla pěstována na rizikovém svahu mezi vedením vysokého napětí a obcí Němčovice. Navrhl řešení, realizaci průlehu v kombinaci s agrotechnickými a organizačními protierozními opatřeními (zpracování půdy po vrstevnici, vyloučení erozně rizikových plodin). Odpověděl na všech sedm položených otázek. Konstatoval, že erozní smyv v případě zatravnění by byl o 77,7 – 89,4%. Účinně by byl také redukován povrchový odtok srážek přívalových dešťů v závislosti na jejich intenzitě o 45 – 99,9%. Další jednání ve věci žaloby obce na zemědělskou společnost nebylo nařízeno.

14) Starosta informoval přítomné o tom, že Stavební úřad v Radnicích vydal územní rozhodnutí o umístění stavby „Lávka přes Berounku a cyklotrasa Němčovice – Čivice“. Rozhodnutí je dosud nepravomocné.

15) Zastupitelstvo obce se po dvanácté připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu. HLA PRO 5

16) V sobotu 28. března se koná v areálu Hasičského domu další díl Němčovického vepřobraní. Začátek je od 8 hodin.

17) Zastupitel S. Kapras upozornil na výtluky v místní komunikaci, v Zahradní ulici, konkrétně u Pěchů a na propadlý beton u Fajmonů. Starosta zajistí opravu prostřednictvím zaměstnanců obce. Dále upozornil na ojeté pneumatiky u vozidla KIA Sportage, které je nutno urychleně vyměnit. Po nahlášení rozměru pneu starosta zajistí nákup nových pneu.

Starosta svolává další zasedání na den 2. dubna 2015, zač. v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,40 hod.
Zapsala: Bc. Vendula Ferschmannová v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 27.2. 2015

Komentáře