Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod.
Přítomni: 7 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Liška, Vašková)
Hosté: ing. Jaroš Miroslav, krajský zastupitel PK
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO
2) Informace o činnosti obecního úřadu
3) Převody majetku
4) Účetní uzávěrka za rok2002
5) Přihláška do SMOPK
6) Výstava a vernisáž k 130. výročí položení základního kamene stavby obecní školy v Němčovicích
7) Různé

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 7.

1) Splněná usnesení ZO: 2,2/4,2/5,2/6,2/7,3,4,7/2,7/5,8/1-2/2003
1,2,3-3/2003
Nesplněno: 2/2,2/3,7/1,7/4,7/6-2/2003 trvá
6-2/2003 – přerušené správní řízení (dodat zápis a usnesení ZO 2/2003 na KÚ)
8/3 – zasklení AZ bude provedeno po skončení mrazů

2) Převody nemovitostí:

2.1) Starosta podal návrh na prodej pozemků (orná půda, TTP) 24,785 ha v k.ú. Němčovice a Olešná u Radnic na základě schváleného záměru obce ZO ze dne 27.2.2003 a na základě přihlášky žadateli Kladrubské a.s. se sídlem v Kladrubech-Vojenicích čp. 80 za smluvní kupní cenu 620.000,–Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2003.
HLA PRO 7

2.2) Starosta podal návrh na nákup objektu bydlení čp. 37 v obci Němčovice se stavební parcelou stpč.102 a pozemkem 417/2 od společnosti KLAS-BT s.r.o. se sídlem v Kladrubech- Vojenicích čp. 80 za smluvní cenu 650.000,– Kč. Starosta je pověřen podpisem KS, zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce 21. března 2003.
HLA PRO 7

2.3) Starosta podal návrh na prodej pozemku ppč. 417/5 ostatní plocha v k.ú. Němčovice, 83 m2 (pozemek před budovou čp. 16 – hospoda) za smluvní kupní cenu 3.660,– Kč na základě schváleného záměru obce ZO ze dne 13.února 2003 a na základě přihlášky žadateli Jiřímu Ferschmannovi, bytem Němčovice čp. 37. Místostarosta je pověřen podpisem KS, starosta zajištěním vlastního převodu a vkladu na KÚ do konce března 2003.
HLA PRO 7

2.4) Starosta dále seznámil přítomné s dalším záměrem obce při rekonstrukci objektu čp. 37 a o využití okolních pozemků v centru obce v několika etapách. Ing. Jaroš předložil ZO zpracovanou projektovou dokumentaci na půdní vestavbu dvou bytů-první etapa, která bude součástí žádosti o dotaci ve výši 1,000.000,– Kč na tuto akci a bude podána do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR do konce měsíce března 2003. Z těchto peněz bude provedena výstavba dvou bytů o velikosti 80 a 60 m2 a oprava krovů a střešní krytiny. Menší nový podkrovní byt bude nabídnut nájemníkovi Petru Svobodovi za uvolnění bytu v přízemí, kam bude po rekonstrukci –druhá etapa- přestěhována kancelář Obecního úřadu a knihovna. Třetí etapa počítá s výstavbou tepelného čerpadla, které bude zajišťovat centrální vytápění celého objektu a hasičské zbrojnice. Ve čtvrté etapě je naplánována výstavba nové hasičské zbrojnice, která bude umístěna v místech po likvidaci prvních třech plechových garáží s přímým výjezdem na hlavní silnici. Pátou etapou bude výstavba 5 nových zděných garáží pro nájemníky na stpč. 102. Výstavba dětského hřiště a sportoviště v centrální části obce, včetně úpravy veřejné zeleně bude uskutečněna částečně s druhou a čtvrtou etapou.
HLA PRO 7

3) Účetní paní Vašková předložila přítomným zastupitelům účetní uzávěrku za rok 2002 po jednotlivých kapitolách, s výsledkem: celkové příjmy 913.000,– Kč, celkové výdaje 814.000,– Kč, hospodaření obce skončilo přebytkem 99.000,– Kč. K 31.12.2002 byl zůstatek na účtu obce 591.000,– Kč, v pokladně 30.000,– Kč (vyšší stav v pokladně je způsoben probíhajícím výběrem poplatku za likvidaci odpadu).

4) Starosta podal návrh na schválení vstupu do Sdružení měst a obcí plzeňského kraje. Starosta zajistí podání přihlášky, účetní zajistí úhradu členského poplatku.
HLA PRO 7

5) Starosta seznámil přítomné s přípravami na výstavu a vernisáž 130 let školy v Němčovicích, která je připravována ke dni 1.dubna 2003 a potrvá přibližně týden.

6) Starosta informoval o změně kronikáře v obci Němčovice poté, co paní Iveta Solarová složila funkci po předání zápisu do kroniky za rok 2002 dne 28.2.2003. Novým kronikářem obce Němčovice je jmenována paní Jitka Ferschmannová.
HLA PRO 7

7) 22. března se v místní hospodě uskuteční základní školení členů SDH k zajištění požární ochrany.
7.1) Byla hodnocena akce Masopustního průvodu obcemi Němčovice a Olešná dne 8. března, kterého se zúčastnilo velké množství masek (cca 50) as akce se setkala s milým zájmem všech navštívených občanů i přihlížejících diváků. Poděkování patří panu Vondráčkovi z Olešné, který zajistil do průvodu bezplatně koňský povoz.

7.2) Paní Nová informovala o blahopřání obce občanům při životních jubileích – starosta s paní Novou navštívili paní Kratochvílovou, která oslavila 75 let a předali jí dárkový balíček, dále byl navštíven pan Blecha, který oslavil 84. narozeniny. Také tomu byl předán dárkový balíček od obce.

7.3) Starosta informoval přítomné o jednáních, která proběhla mezi OÚ, SO a p. Bendou čp. 15, po požáru budovy bylo zajištěno z bezpečnostních důvodů okolí budovy, proveden úklid ohořelých částí objektu, strženo komínové těleso (hrozil pád do zahrady). Náklady na tyto práce budou fakturovány vlastníkovi objektu. Byl zajištěn znalecký posudek statika a na 18. března je svoláno jednání o odstranění stavby.

Usnesení zastupitelstva obce 4/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– prodej pozemků podle čl. 2,1
– nákup nemovitostí podle čl. 2,2
– prodej pozemku pdole čl. 2,3
– účetní uzávěrku za rok 2002
– přihlášku do SMOPK
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o stavu pokladny a účtu
– informace o projektu vestavby dvou bytů
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– se jmenováním kronikářky obce
– s likvidací požářiště u objektu čp. 15
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 24. dubna 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21 hod.
Zapsal: Opička Jiřina v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře