Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

v místní restauraci
Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 7 veřejnost
(K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková)
Omluveni: M. Sadílek, Mgr. Horvátová
Hosté: velitel JPO obce, V. Liška

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Účetní závěrka – hospodaření obce za rok 2008
3) Zpráva inventarizační komise
4) Projednání rozpočtu obce na rok 2009
5) Žádost ÚP na zřízení VPP pro rok 2009
6) Schválení žádostí o dotace
7) Žádost o finanční příspěvek CTP
8) Prodej projektové dokumentace
9) Nákup techniky
10) Právní záležitosti obce
11) Informace k likvidaci odpadu v roce 2009 + dodatek smlouvy o dílo
12) Různé:
12/1) Podpora celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet
12/2) Informace o stavu stížnosti ČT
12/3) Němčovický masopust 2009
12/4) Informace z jednání Mikroregionu Radnicko
12/5) Informace velitele JPO obce
12/6) Diskuze, závěrečné usnesení

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková
V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9, 10, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6-1/2008 7-11/2008 transf. 11/7-12/2008 8/1, 8/2-11/2008 3/3, 4-10/2008
Nesplněno: 11/2, 11/7-12/2008 6/2, 8/7-11/2008 3/1, 3/2, 6/2, 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008 5-10/2004

2) Starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou hospodaření obce za rok 2008 s těmito výsledky:
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.524,6 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.752,9 Kč
rozdíl: přebytek hospodaření + 197,5 Kč
převod z roku 2008 + 425,8 Kč HLA PRO 5

3) Na základě „Vnitřní organizační směrnice o inventarizaci majetku a závazků“, pokynu ZO ze dne 4.12.2008, byla provedena řádná inventarizace ke dni 31.12.2008, ve složení: předseda komise Sadílek M., členové Pavelková D. a Ferschmannová J. Inventarizace byla zahájena dne 4.1. a ukončena 15.1.2009. Veškeré nedostatky v evidenci majetku a jeho účtování byly touto inventarizací zcela odstraněny. Skutečný fyzický, příp. dokladový stav majetku byl řádně zaevidován a ve spolupráci s účetní obce uveden v soulad s účetnictvím obce. Závěrečná zpráva:

Výsledek inventarizace (uvedeno v tis. Kč.):
závazky – 25,4
pohledávky 125,1
pokladna 0
zákl. běžné účty 197,6
software 105,1
movitý majetek 3.988,5
DDHM 1.187,2
stavby 10.859,2
pozemky 2.162,5
poř.majetku 507,6
celkem majetek 19.132,8

Porovnání hodnoty majetku obce v roce v tis. Kč

2002 3.530,2
2003 5.580,0
2004 9.647,7
2005 12.574,5
2006 16.727,1
2007 18.639,6
2008 19.132,8
HLA PRO 5

4/1) Starosta předložil zastupitelům návrh nového rozpočtu na rok 2009, který byl připraven jako vyrovnaný (podrobný rozpis v příloze):
celkové příjmy obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.868,0 Kč
celkové výdaje obce (uvedeno v tis. Kč.): 4.868,0 Kč HLA PRO 5

4/2) Zastupitelstvo obce deleguje starostovi obce pravomoc rozhodovat v průběhu účetního roku o úpravě rozpočtu na položkách a na paragrafech do maximální výše 50000,– Kč (přesuny v jednotlivých kapitolách rozpočtu obce). HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce souhlasí s podanou žádosti o zřízení osmi pracovních míst pro letošní rok k Úřadu práce v Rokycanech pro zajištění veřejně prospěšných prací v naší obci. Zaměstnání bude nabídnuto přednostně občanům v evidenci ÚP, kteří v obci trvale bydlí. Konečným výběrem je pověřen starosta. HLA PRO 5

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Stabilizace a obnova venkova pro rok 2009 z rozpočtu PK ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci požární nádrže v Němčovicích.
HLA PRO 5

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Obnova historického stavebního fondu a staveb drobné architektury na území PK, z rozpočtu PK ve výši 23,8 tis. Kč na restauraci plastiky andílka na soklu s litinovým křížem v Olešné. Dále schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ak. soch. Petrem Vitvarem na toto dílo v celkové výši 29866,– Kč. HLA PRO 5

6/3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v grantovém programu PK v oblasti kultury pro rok 2009, z rozpočtu PK, ve výši 100 tis. Kč na publikační činnost – na vydání a tisk knihy o němčovické škole. HLA PRO 5

7) Byla projednána žádost Centra zdravotně postižených v Rokycanech o finanční příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaslání finančního příspěvku ve výši 3.000,– Kč. K uzavření darovací smlouvy je pověřen starosta. HLA PRO 5

8) Na základě jednání obce se správcem toku Lesy ČR s.p., který bude investorem stavby protipovodňového opatření v centrální části obce Olešná, s odkazem na předchozí usnesení ZO č. 6/2-10/2008 ze dne 25.9.2008, zastupitelstvo obce schvaluje prodej dokončené projektové dokumentace ÚŘ a SŘ s platným vodoprávním povolením v právní moci, k dalšímu řízení výše jmenovanému subjektu za částku 200000,– Kč. Tuto částku uhradila obec zpracovateli PD na základě uzavřené smlouvy o dílo a na poplatcích správním orgánům. HLA PRO 5

9) Starosta podal návrh na nákup nesené rotační dvoububnové sekačky za traktor ŽTR 165 pro údržbu zeleně za částku 48000,– Kč vč. DPH od fy Agrostroj PJ. Zastupitelstvo souhlasí. HLA PRO 5 10/1) Zastupitelstvo obce souhlasí se zastupováním obce advokátní kanceláří JUDr. S. Rychtalíkové, Praha 4, u odvolacího soudu ve věci žaloby na Kladrubskou a.s. o zaplacení částky 242.772,– Kč s příslušenstvím. HLA PRO 5

10/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou soudního poplatku ve výši 9710,– Kč za podané odvolání obce ke KS v Plzni. HLA PRO 5

10/3) Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou nákladů exekuce JUDr. J. Škofové, ExÚ Kladno, ve výši 4165,– Kč. Přestože exekutorka povinného J.B., který dluží obci částku přes 20 tis. korun + příslušenství, ani nedohledala, oprávněná obec musí tyto náklady exekuce uhradit. Zároveň zastupitelstvo pověřuje zastupitele ing. J. Ferschmanna dalším jednáním s Exekutorským úřadem v Rokycanech v této věci. HLA PRO 5

11) Starosta podal informace o způsobu likvidace odpadu v letošním roce, nové návrhy na umístění popelnic – centrální stanoviště (CSP) v obou částech obce. V každé části bude vybudováno přibližně pět krytých přístřešků, ve kterých bude dostatečný počet nádob na zbytkový odpad. Konkrétní místa budou vybrána po diskuzi s občany. Tyto informace obdrží všichni občané písemně současně se složenkou na poplatek za likvidaci odpadu, který se nemění (500,– Kč) v průběhu měsíce února. Splatnost poplatku je do 31.3.2009. Starosta se pověřuje jednáním s jednatelem svozové společnosti Lidrone s.r.o., M. Krýdou na téma trvalé eskalace cen za odvoz a odstranění TKO s výhledem do dalších pěti let. Ceny za odvoz popelnic jsou letos opět zvýšeny o více než 10%. Zastupitelstvo obce souhlasí a zároveň pověřuje starostu, aby poté podepsal dodatek č. 5 ke smlouvě č. TKO-2002-10 o cenovém navýšení pro rok 2009. HLA PRO 5

12)Různé: 12/1) Zastupitelstvo obce se připojuje k podpoře celosvětové kampaně Vlajka pro Tibet při příležitosti 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Vlajka bude již po šesté vyvěšena dne 10. března na budově obecního úřadu jako podpora této kampaně. HLA PRO 5

12/2) Starosta informoval přítomné o stavu stížnosti podané zastupitelstvem obce Radě ČT na nevyváženost pořadu Černé ovce. Dle dopisu předsedy Rady ČT, PaeDr. J. Baumruka ze dne 19.1.2009 si ke stížnosti vyžádali stanovisko generálního ředitele ČT a pro doplnění požádali ještě poradní orgán generálního ředitele – Etický panel ČT o jeho názor.

12/3) V sobotu 28. února pořádá obec Němčovický masopust 2009 ve spolupráci SDH Němčovice. Začátek průvodu obcí bude v 10 hodin na návsi. Hrát bude opět kapela pana Bělohubého. Na akci schvaluje zastupitelstvo úhradu nákladů do výše 8000,– Kč. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci. HLA PRO 5

12/4) Starosta informoval přítomné o závěrech jednání Mikroregionu Radnicko, o schválení úpravy stanov, uzávěrce hospodaření, stanovení výše členského příspěvku na 20,– Kč na občana. Dále na závěry jednání předsednictva s ředitelstvím České pošty Plzeň o problematice doručování pošty, hodin pro veřejnost, o rušení malých pošt ad. Po diskuzi a po seznámení s výsledky ankety na obecním webu (pro ukládání pošt. zásilek do vlastních rukou je 62% hlasujících pro poštu v Radnicích, 31% pro poštu ve Svaťáku, 6% pro poštu ve Stupně), zastupitelstvo obce žádá Českou poštu s.p., o ukládání zásilek do vlastních rukou na poště v Radnicích pro občany obce Němčovice. Hlavním důvodem je podstatně delší provozní doba této pošty a to současná i předpokládaná. HLA PRO 5

12/5) Zastupitelstvu obce podal zprávu velitel JPO obce Vladimír Liška. Jednotka je do IZS zařazena jako výjezdová JPO V., s vozidlem T148 CAS speciální a DA Furgon A21, jednotka není dosud vybavena obleky a botami, které měly být předány jednotce do konce minulého roku, v letošním roce se plánuje nákup nových 6 ks přileb, podle financí bude nutné nakoupit také nové opasky a čtyři masky DT. Počátkem roku byly nakoupeny dvě elektrocentrály s celkovým výkonem 5,6 kW a sportovní žebřík. V letošním roce bude pořádána v obci okresní soutěž v požárním sportu, termín bude upřesněn. V původně plánovaném termínu jsou volby do Evropského parlamentu. Plánuje se účast v Západočeské hasičské lize, jarní čištění nádrže, pomoc při dokončení stavby nové garáže SDH a oprava hasičského Trabantu.

12/6) Diskuze: J. Ježek měl dotaz, kdy bude k RD čp. 23 zavedena kanalizace s napojením na ČOV. Starosta odpověděl, že již byla dokončena projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, o vydání územního povolení byl požádán Stavební odbor MěÚ Radnice. Předpokládá se, že vlastní výstavba kanalizace bude dokončena do konce letošního roku.

Zastupitelstvo obce schvaluje: – účetní závěrku hospodaření obce za rok 2008 podle čl. č. 2 – závěrečnou zprávu inventarizační komise podle čl. 3 – rozpočet obce na rok 2009 podle čl. 4/1 – podání žádostí o dotace podle čl. 6/1, 6/2 a 6/3 – finanční příspěvek CZP podle čl. 7 – prodej PD podle čl. 8 – úhradu nákladů podle čl. 12/3

Zastupitelstvo obce deleguje: – starostovi pravomoc podle čl. 4/2

Zastupitelstvo obce souhlasí: – se žádostí ÚP podle čl. 5 – s nákupem mechanizace podle čl. 9 – se zastupováním obce AK podle čl. 10/1 – úhradou poplatků podle čl. 10/2 a 10/3 – souhlasí s dodatkem č. 5 podle čl. 11 – s podporou akce Vlajka pro Tibet

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: – informace o způsobu likvidace odpadu podle čl. 11 – informace o stavu stížnosti ČT podle čl. 12/2 – informace velitele JPO podle čl. 12/5

Zastupitelstvo obce pověřuje a žádá: – starostu jednáním s firmou Lidrone s.r.o. podle čl. 11 **** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 19. února 2009
Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,20 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 31.1. 2009

Komentáře