Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek:19,00 hod.
Přítomni: 5 členů ZO, 8 veřejnost
(K.Ferschmann, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr.Horvátová)
Omluveni: Spal,

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převody majetku
3) Volba předsedy kontrolního a finančního výboru
4) Dodatek č. 1/2009 ke smlouvě o dopravní obslužnosti
5) Žádost o upgrade Czech POINT
6) Různé:
6/1) Němčovický masopust 2009
6/2) Rallye Střela
6/3) Diskuze, závěrečné usnesení

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, J. Ferschmann
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 5

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/4, 12/5, 12/6-1/2009 6/2-11/2008transf.11/2-12/2008, 3/1-10/2008 6/2-10/2008transf.8-1/2009 5-10/2004

Nesplněno: 8, 9, 12/1, 12/2, 12/3-1/2009 11/2, 11/7-12/2008 8/7-11/2008 3/2, 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008
8-1/2009 úprava usnesení – zpřesnění fakturované částky 11/2-12/2008 – starosta bude urgovat vystavení fa v souladu s SoD, T:do konce února 8/7-11/2008 – usnesení odloženo pro bez výslednost
HLA PRO 5

2) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemků v kat. území Kamenec u Radnic ppč. 420/4, 693/11 a 79/39 o celkové výměře 540 m2 za cenu 25.—Kč/1m2, tj. 13.500,– Kč kupní smlouvou od obce Kamenec. Dále souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy a předkupního práva pro oprávněnou obec Kamenec. Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující. Důvodem k nákupu je zajistit přístup a údržbu komunikace ke třem stavebním pozemkům ležících sice v kat. území Kamenec, ale navazujících přímo na zastavěnou část obce Němčovice. Starosta je pověřen podpisem KS a zajištěním vkladu do KN.
HLA PRO 5

3/1) Zastupitel M. Sadílek podal písemně rezignaci na svůj mandát zastupitele obce k 31.1.2009. Zároveň tak ukončil svojí práci jako předseda finančního a kontrolního výboru. Důvodem odstoupení je stěhování a následná změna trvalého pobytu. Starosta mu jménem obce poděkoval za práci. Zastupitelstvo obce bude dále fungovat jako šestičlenné, neboť na uvolněné místo zastupitele není náhradník.

3/2) Starosta podal návrh na nového předsedu kontrolního výboru a finančního výboru. Na předsedu kontrolního výboru byl podán návrh na ing. Jakuba Ferschmanna a na předsedu finančního výboru na Mgr. Danu Horvátovou. Navržení kandidaturu přijali.
Hlasováno:
Pro ing. J. Ferschmanna 4 pro, 1 zdrž.
Pro Mgr. D. Horvátovou 4 pro, 1 zdrž.

4) Zastupitelstvo se seznámilo s textem dopisu Jaroslava Bauera, náměstka hejtmana pro dopravu PK o zajištění finančních prostředků na dopravní obslužnost Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Předložený písemný dodatek č. 1/2009 smlouvy o úhradě příspěvku na rok 2009 ve výši 2.480,– Kč zastupitelstvo obce schvaluje. Starosta pověřuje jeho podpisem, účetní obce zajistí úhradu příspěvku ve lhůtě do 31.10.2009.
HLA PRO 5

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na typový projekt – Czech POINT – upgrade Kontaktního místa. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši 68.540,- Kč, s tím, že obec bude tuto akci kofinancovat částkou ve výši 15% dotace z obecního rozpočtu. Termín: 31.3.2009.
HLA PRO 5

6) Různé:
6/1) V sobotu 28. února se koná Němčovický masopust 2009 za podpory obce ve spolupráci SDH Němčovice. Průvod povede kapela pana Bělohubého. Zastupitelstvo zve občany k účasti na této akci.

V neděli 1. března pro děti připravila obec maškarní karneval, který začne ve 14 hodin v místní restauraci. Pro děti je připravena diskotéka, soutěže, promítání, slosovatelné vstupenky a občerstvení. Vstup zdarma jen v maskách.

6/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním automobilového závodu VIII. Ročníku Rallye Střela přes obec Němčovice a s uzavřením hlavní komunikace v sobotu 25. dubna přibližně v době od 9 hodin do 15 hodin pro průjezd závodníků Rallye, přičemž vždy bude umožněno v mezidobí rychlostních zkoušek uvolnit provoz pro veřejnost. Starosta požádá SDH Němčovice o pomoc při této akci.
HLA PRO 5

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nabytí pozemků podle čl. 2 – uzavření dodatku smlouvy podle čl. 4 – žádost o poskytnutí dotace podle čl. 5

Zastupitelstvo obce volí:
– předsedu kontrolního výboru podle čl. 3/2 – předsedu finančního výboru podle čl. 3/2

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s upořádáním rallye podle čl. 6/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– rezignaci zastupitele podle čl. 3/ **** HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 26. března 2009

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: ing. J. Ferschmann, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 20.2. 2009

Komentáře