Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, M. Sadílek, Mgr. Horvátová )
Omluveni:
Hosté: veřejnost
Program: 1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Převodní smlouvy
3) Rozpočtové provizorium
4) Jmenování inventarizační komise
5) Závěrka hospodaření obce
6) Úprava rozpočtu obce
7) Kontokorentní úvěr
8) Smlouvy: o dílo HZS PK, o dílo A.D.S. Rokycany s.r.o., o dílo ing. Chvátal, HOKR TV & Video, dodatek č. 5 TKO, dodatek nájemní smlouvy
9) přihláška obce do SPOV
10) Nabídka výstavby větrné elektrárny pro obec Němčovice
11) Různé
– úprava vyhlášky č. 2/2008
– proplacení fa č. 12408 RRA PK
– žádost deredes s.r.o.
– informace o Mikulášské nadílce
– informace o akci Vypouštění balónků
– zajištění advokátní kanceláře pro zastupování u soudu

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán obecní videokamerou a přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET. HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3, 4, 5, 6/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6-11/2008 6/6-10/2008 9/5-6/2008

Nesplněno: 6/2, 7, 8/1, 8/2, 8/7-11/2008 3/1, 3/2, 3/3, 4, 6/2, 6/5-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008 5-10/2004

2/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 329/10, vedeného jako ostatní plocha, o výměře 324 m2, parc. č. 954/2, vedeného jako trvalý travní porost, o výměře 925 m2, parc. č. 955, vedeného jako lesní pozemek, o výměře 1.916 m2, parc. č. 958/2, vedeného jako trvalý travní porost, o výměře 1.026 m2, parc. č. 1000/87, vedeného jako lesní pozemek, o výměře 174 m2, parc. č. 1000/88, vedeného jako lesní pozemek, o výměře 396 m2 a parc. č. 1265/3, vedeného jako ostatní plocha, o výměře 397 m2, vše v katastrálním území Olešná u Radnic od pana V. Hábra z Olešné za částku 10.000,– Kč podle kupní smlouvy, přičemž náklady na převod pozemků uhradí strana kupující. Jedná se o pozemky, které nelze žádným způsobem hospodářsky využít. Starosta se pověřuje podpisem této kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.
HLA PRO 7

2/2) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 709/11, vedeného jako vodní plocha, o výměře 500 m2, v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže od manželů Spalových z Němčovic za částku 1.000.—Kč, přičemž náklady na převod pozemku uhradí strana kupující. Starosta se pověřuje podpisem této kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad KS do KN.
HLA PRO 7

3) Na základě ukončení účetního roku k 31.12.2008, se schvaluje rozpočtové provizorium hospodaření obce a to ve výši 1/12 letošního rozpočtu v období od 1.1.2009 do schválení nového rozpočtu obce pro rok 2009.
HLA PRO 7

4) Starosta podal návrh na jmenování inventarizační komise k provedení účetní a fyzické inventarizace k 31.12.2008 ve složení: předseda Miloslav Sadílek, členové Danuše Pavelková a Jitka Ferschmannová.
HLA PRO 7

5) Zastupitelstvo obce žádá:
a) účetní obce o provedení závěrky hospodaření obce k 31.12.2008
b) inventarizační komisi o provedení inventarizace majetku obce do 15.1.2009
c) starostu o zajištění návrhu nové sestavy rozpočtu obce na rok 2009 do 28.1.2009
HLA PRO 7

6) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k XI/12 2008. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k 30.11.2008, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu schvaluje.
HLA PRO 7

7) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 200 tis. Kč s ČS a.s. pro možnost čerpání v případě nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních prostředků provozního charakteru rozpočtu schváleného na příslušný rok od ČS a.s. Uzavření smlouvy zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLA PRO 7

8/1) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi ČR – Hasičským záchranným sborem PK a Obcí Němčovice o provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů „Saturn“ a jejich součástí a to na dobu určitou do 31.12.2011. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 7

8/2) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi projekční kanceláří A.D.S. Rokycany s.r.o. a Obcí Němčovice na zhotovení projektové dokumentace na přestavbu čp. 22 v obci Němčovice ve výši 95.000,– Kč + 19% DPH s termínem předání PD 28.2.2009. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 7

8/3) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi ing. V. Chvátalem a Obcí Němčovice na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Kanalizace Němčovice, západní část, projekt pro územní a stavební řízení“, ve výši 31.300,– Kč s termínem předání PD do 31.1.2009. Starosta se pověřuje podpisem smlouvy.
HLA PRO 7

8/4) Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku od Martina Homana – HOKR TV & VIDEO, Plzeň na zpracování videoprezentace obce (druhá část) za částku 10.285,– Kč, kterou schvaluje s tím, že bude stanoven pevný termín dodání zakázky. Starosta se pověřuje dalším jednáním v této věci.
HLA PRO 7

8/5) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 30.11.2007, podle kterého se prodlužuje doba smlouvy nájemci P. Doleželovi z Němčovic o dva roky.
HLA PRO 7

8/6) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o odvozu a odstranění TKO s firmou LIDRONE, spol. s r.o., Plzeň, který se mění ceny za odvoz popelnic pro rok 2009. Ceny se zvyšují cca o 10%, přičemž cena za svoz 1 popelnice již činí 2.232,– Kč. Problematikou stále se zvyšujících cen za svoz odpadu se bude zastupitelstvo zabývat na svém druhém zasedání v roce 2009. Analýzu současného stavu a návrh na jeho optimalizaci připraví starosta, který se pověřuje podpisem dodatku č. 5.
HLA PRO 7

9) Zastupitelstvo obce schvaluje podání přihlášky obce Němčovice za člena Spolku pro obnovu venkova a zároveň úhradu ročního členského příspěvku ve výši 2.000,– Kč.
HLA PRO 7

10) Zastupitelstvo obce projednalo žádost firmy ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. o zahájení diskuze o stavbě větrné elektrárny (VTE) ve správním obvodě obce Němčovice. Podle předloženého materiálu by se jednalo o jednu moderní větrnou elektrárnu pokročilé bezpřevodovkové konstrukce se synchronním generátorem o výkonu 2MW a s průměrem rotoru 82 m. Vybraná lokalita splňuje zadané parametry – příznivé větrné podmínky, dobrý příjezd pro stavební techniku, dostatečná vzdálenost od skupiny obytných domů. Z provozu VTE bude pobírat obec každoroční příspěvek do obecního rozpočtu ve třech částech – za vlastní provoz, za pronájem pozemku a za „nafoukané“ kilowaty. Předpokládaná doba životnosti VTE je dvacet let. Zastupitelstvo obce se seznámilo s textem předložené Smlouvy o spolupráci mezi ČEZ Obnovitelné zdroje, s r.o. a Obcí Němčovice, s tímto textem souhlasí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
HLA PRO 7

Různé:
11/1) Starosta seznámil přítomné o legislativně technické úpravě textu vyhlášky tak, že v textu obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku schválené usnesením č. 2-11/2008 dne 30.10.2008 se mění v nadpise vyhlášky pořadové číslo z 1 na 2. Správné očíslování vyhlášky je č. 2/2008. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
HLA PRO 7

11/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktury č. 12408 RRA PK o.p.s., znějící na částku 41.650,– Kč za zajištění projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů v obci Němčovice“ podle uzavřené Smlouvy o dílo. HLA PRO 7 11/3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti Deredes s.r.o. Czech republic, Praha 8, o poskytnutí spolupráce ve věci za a) poskytnutí spolupráce při besedách s občany, kteří mají problémy s dluhy a předlužeností a kterým firma může poskytnout pomoc, za b) nabídka vymáhání nebo odkupu pohledávek obce, které vznikly fungováním obce (plnění ze smluv, nezaplacené poplatky apod.). Starosta je pověřen zjistit další podrobnosti a informovat zastupitelstvo na příštím jednání.
HLA PRO 7

11/4) Starosta informoval přítomné o organizaci Mikulášské nadílky pro děti, která se koná v neděli, 7. prosince od 16 hodin v místní restauraci. Je zajištěn sál, promítačka, balíčky, byl zakoupen oděv Mikuláše a anděla, předpokládané náklady na akci cca 9.000,– Kč. Zastupitelstvo bere na vědomí.
HLA PRO 7

11/5) Starosta informoval přítomné o organizaci pokusu o světový rekord ve vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi pro děti, který bude zapsán do České knihy rekordů. Konat se bude v úterý dne 9. prosince 2008. Všichni účastníci rekordu obdrží u obecního úřadu nafouknuté balónky s přáníčky v době od 15,00 do 15,30 hodin. Vypouštění pěti set balónků na němčovické návsi se odstartuje prostřednictvím rádia Frekvence 1, přibližně v 15,40 hodin. V případě zájmu radnické ZŠ bude zajištěn pro děti autobus. Je zajištěn hnací plyn, balónky, drobné dárečky, autobus. Předpokládané náklady na akci cca 5.000,– Kč, zastupitelstvo bere na vědomí.
HLA PRO 7

11/6) Zastupitelstvo obce souhlasí se zajištěním advokátní kanceláře JUDr. J. Kulhavého pro zastupování obce u odvolacího soudu ve věci žaloby na Kladrubskou a.s. o zaplacení částky 242.772,– Kč s příslušenstvím.
HLA PRO 7

11/7) Zastupitelstvo obce projednalo pravidla obecních soutěží s tímto výsledkem: Vánoční soutěž nebude letos vyhlášena a nová kritéria květinové soutěže budou projednány na březnovém zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce Němčovice přeje všem svým občanům příjemné prožití vánočních a novoročních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2009.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– nákup pozemků podle čl. 2/1 a 2/2
– rozpočtové provizorium podle čl. 3
– inventarizační komisi podle čl. 4
– úpravu rozpočtu podle čl. 6
– kontokorentní úvěr podle čl. 7
– smlouvy o dílo, dodatek smlouvy č. 2 a 5 a cenovou nabídku podle čl. 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6
– podání přihlášky do SPOV podle čl. 9
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s uzavřením smlouvy o spolupráci podle čl. 10
– s proplacením fa podle čl. 11/2
– se zastupováním AK podle čl. 11/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– technickou úpravu vyhlášky podle čl. 11/1
– akce pro děti podle čl. 11/4 a 11/5
Zastupitelstvo obce pověřuje a žádá:
– starostu jednáním podle čl. 11/3
– účetní obce o závěrku, inventarizační komisi o inventuru, starostu o sestavení rozpočtu podle čl. 5
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 29. ledna 2009

Jednání zastupitelstva obce skončilo 21,05 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 5.12. 2008

Komentáře