Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, Mgr. Horvátová)
Omluveni: M. Sadílek,
Hosté: 0
Veřejnost: 9

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení 2) Schválení OZV č. 2/2008
3) Smlouva o dílo ing. arch. Tauš
4) Poskytnutí účelové dotace
5) Podání žádosti o dotaci do PRV
– Hasičská zbrojnice
– Multifunkční dům
6) Sběrný dvůr obce – provoz, nákup kontejnerů, podání žádosti o dotaci OPŽP
7) O vánoční soutěži
8) Různé
– informace o rozsudku OS
– informace o změně názvu řeky Berounky
– informace o Rallye Kralovice v obci 15.11.2008
– informace o Drakiádě
– informace o postupu obce do finále soutěže EGA

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán videokamerou. Přenos on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET nebyl uskutečněn pro chybějící kabel.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO: Splněno: 5, 6/1, 6/3, 6/4-10/2008 2, 3, 4/2, 8/3-9/2008 6/1-8/2008 2/2-7/2008
Nesplněno: 3/1, 3/2, 3/3, 4, 6/2, 6/5, 6/6-10/2008 8/4-9/2008 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008 9/5-6/2008 5-10/2004

2) Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2008 o veřejném pořádku. Tato vyhláška vymezuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Text vyhlášky je v souladu se stanoviskem Odboru dozoru kontroly Ministerstva vnitra ČR.
HLA PRO 5, ZDRŽ 1 (Horvátová)

3) Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Němčovice jako objednatelem a ing. arch. Petrem Taušem, Urbioprojekt Plzeň, jako zhotovitelem. Podle této smlouvy bude vyhotovena změna územního plánu obce Němčovice č. 1, ve třech etapách, s termínem dokončení do 1. Měsíce od ukončení projednávání a předání pokynu k dopracování. Cena díla je sjednána na 38 080,– Kč vč. 19% DPH.
HLA PRO 6

4) Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Piksových z Olešné o poskytnutí dotace podle schválených Pravidel obce Němčovice pro poskytování účelové dotace z rozpočtu obce na pořízení ekologického vytápění v obci. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dotaci ve výši 10 000,– K, která bude poskytnuta na účet výše jmenovaných po uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem dotace. Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nově vybudovaného ekologického vytápění domu čp. 35 v části obce Olešná – peletkové kotelny. Žadatelé splnili všechny podmínky, doložili svojí žádost všemi požadovanými přílohami – revizní zprávu spalinové cesty, protokolem o uvedení kotle do provozu.
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu Novostavba garáže SDH – Multifunkční dům, se žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova, dotační titul III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, v celkové výši 6.516.888,– Kč. Cílem projektu je zkvalitnění zázemí a vybavení SDH a JPO obce, zařízení klubovny pro kulturní, spolkové, sportovní a společenské využití občanů, zřízení informačního centra, výstavbu garáže pro OÚ, přístřešek pro parkování šesti os. automobilů, výstavba víceúčelového hřiště, nákup technologií, zařízení a vybavení klubovny a informačního centra.
HLA PRO 6

6/1) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou kusů kontejnerů na separovaný odpad (tetrapaky a kovové obaly) za částku 36.000,– kč od firmy Becker Kralovice s.r.o., dále dvou kusů řetězových velkoobjemových kontejnerů 7m3 za částku 24.000,– kč od Obce Ostrovec-Lhotka, dále schvaluje podání projektu Výstavba sběrného dvora odpadů obce Němčovice, se žádostí o dotaci do Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 5 v celkové výši 6.239.722,– Kč. Cílem projektu je vybudování a vybavení moderního sběrného dvora odpadů, včetně sítí, příjezdové komunikace, sociálního zázemí pro obsluhu, nového oplocení, monitoringu a kamerového systému.
HLA PRO 6

6/2) Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury za vypracování projektové dokumentace Výstavba sběrného dvora ve výši 140 000,– Kč firmě IK Bartoň-Hajšman s.r.o. Plzeň, přičemž na úhradu této částky bude použita dotace ve výši 70 000,– Kč od Plzeňského kraje, dále odměna ve výši 35 000,– Kč za 1. místo v soutěži My už třídit umíme a 20 000,– Kč bude motivační příspěvek od firmy Elektrowin a.s., za sběr velkých spotřebičů v I/IV roku 2008, zbývající částka 15 000,– Kč bude uhrazena z rozpočtu obce.
HLA PRO 6

7) Zastupitelstvo obce se zabývalo dalším vývojem obou obecních soutěží (květinová a vánoční okna) po uplynulých čtyřech ročnících. Bylo konstatováno, že obě soutěže budou muset projít novým zadáním a budou vypsány nová hodnotící kritéria. Po diskuzi bylo schváleno, že nové návrhy je možné podávat do příštího zasedání zastupitelstva, kde bude o konání dalšího ročníku vánoční soutěže rozhodnuto.
HLA PRO 6

Různé: 8/1) Starosta obce informoval přítomné o zamítavém rozsudku OS v Rokycanech ve věci žaloby obce na náhradu škody od Kladrubské a.s. Zastupitelstvo obce projednalo další postup – poté, co obec obdrží písemné vyhotovení rozsudku, vypracuje a podá advokát, zastupující obec ve lhůtě odvolání obce ke Krajskému soudu v Plzni a bude v této věci obec dále zastupovat. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.
HLA PRO 6

8/2) Starosta obce informoval přítomné o podaném návrhu manž. Charvátových u OS v Rokycanech o obnovu řízení ve věci podané žaloby obce na neplatnost kupní smlouvy na pozemky v kat. území Olešná. Jednání, které již proběhlo bylo soudem odročeno na neurčito. Zúčastnil se ho advokát, zastupující obec. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.
HLA PRO 6

8/3) Zastupitelstvo obce projednalo dopis, který zaslal obci Magistrát města Plzně dne 25.9.2008 a ve kterém žádá o stanovisko obce k záměru přejmenovat řeku Berounku na Mži a to z důvodu, že případná realizace tohoto záměru by se dotkla i naší obce. Zastupitelstvo obce uznává, že původní historický název řeky je Mže, avšak vzhledem k zažitému názvu řeky – Berounka, u několika předchozích generací, ale i u současné generace vodáků turistů, ale i našich občanů, zastupitelstvo obce se změnou názvu řeky nesouhlasí. Její samotné přejmenování na Mži by bylo užíváno pouze úředně, v hovorové mluvě by stejně byla stále řekou s názvem Berounka.
HLA PRO 6

8/4) Starosta informoval přítomné o uzavření průjezdu přes obec Němčovice v sobotu 15. listopadu přibližně v době od 9 hodin do 15 hodin pro automobilové závodníky Rallye Kralovice, přičemž vždy bude umožněno přibližně půl hodiny v mezidobí třech rychlostních zkoušek uvolnit provoz pro veřejnost. Zastupitelstvo obce vyzývá všechny občany, aby zabezpečili zvýšený dohled na svými dětmi, zamezili volné pobíhání psů, slepic apod., nevstupovat do zakázaných nebo vymezených prostorů. Případné škody na majetku hlaste co nejdříve na Obecní úřad. Dbejte pokynů pořadatelů a traťových komisařů.
HLA PRO 6

8/5) Mgr. Horvátová informovala přítomné o připravené akci pro děti Drakiáda, která se uskuteční v sobotu 1.11. od 14 hodin v němčovické Višňovce.

8/6) Starosta informoval o nominaci obce mezi tři nejlepší ve své kategorii, v prvním ročníku ENERGY GLOBE Award ČR powered by E.ON, nejvýznamějšího světového ocenění v oblasti hospodárného využívání energií. Slavnostní udílení cen se uskuteční na Galavečeru v prostorách Brněnského výstaviště – pavilon F, dne 27. listopadu 2008 od 20 hodin.

8/7) Paní Sládečková si stěžovala, že jediná přístupová cesta k jejich domu byla poničena, zorána a v cestě se objevují předměty, které propichují a ničí pneumatiky. Je přesvědčená, že tyto předměty zde někdo umisťuje úmyslně. Žádá starostu obce, aby zajistil nápravu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby požádal zdejší policii o prošetření těchto uvedených skutečností. Paní Sládečková předá na Obecní úřad nalezené železné předměty.
HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– OZV č. 2/2008 podle čl. 2
– smlouvu o dílo podle čl. 3
– poskytnutí účelové dotace podle čl. 4
– podání projektu do PRV podle čl. 5
– nákup kontejnerů a podání projektu do OPŽP podle čl. 6/1 a 6/2
– odklad jednání o obecní soutěži podle čl. 7
Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s postupem obce v soudním sporu podle čl. 8/1 a 8/2
– s postupem při organizaci rallye podle čl. 8/4
– s postupem při vyřízení stížnosti podle čl. 8/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace podle čl. 8/5, 8/6
– informace podle čl. 6/3
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 4. prosince 2008.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.
Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 1.11. 2008

Komentáře