Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,05 hod.
Přítomni: 7 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, ing. J. Ferschmann, Vašková, Pavelková, M. Sadílek, Mgr. Horvátová)

Hosté: ing. arch. Petr Tauš, veřejnost 10, štáb ČT1 (3 osoby)
Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Změna ÚPO – ing. arch. Tauš
3) Nákup pozemků v k.ú. Kamenec, Němčovice a Olešná u Radnic
4) Zpracování projektové dokumentace
5) Příprava voleb 2008
6) Různé – závěr soudního jednání 14.10. – geodetické práce
– informace z jednání LČR
– informace o OZV
– finanční podpora akce Hubertova jízda 2008
– informace o Rallye Kralovice v obci 15.11.2008

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo schváleno, že celý průběh zasedání zastupitelstva obce bude zaznamenán videokamerou a dále bude přenášen on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 7

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/5-9/2008 7/2, 7/3, 7/4/2-8/2008 2/2-7/2008
8-6/2008
Nesplněno: 3, 4/2, 8/3 trv., 8/4-9/2008 6/1, 6/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008 9/5-6/2008 5-10/2004

Po uzavření bodu 1) kontrola plnění minulých usnesení, bylo jednání ZO od 19,15 do 19,30 hod. přerušeno, s čímž vyslovili souhlas všichni zastupitelé, aby bylo umožněno natáčení štábu ČT1. Sstarosta vyzval redaktorku paní Maršálkovou, aby zastupitelům položila své otázky. Po celou dobu této diskuze byl pořizován štábem ČT1 obrazový a zvukový záznam. Tématem otázek byla problematika převodu pozemků u chaty manž. Charvátových, kteří se obrátili se žádostí o pomoc na publicistický pořad ČT1 Černé ovce. Po ukončení natáčení se pokračovalo v jednání ZO podle schváleného programu.

2) Na základě žádosti pana Vladislava Černého a paní Zdeňky Bláhové o změnu územního plánu obce na pozemku pč. 1192/1 v kat. území Olešná u Radnic, na území výrobní pro možnost výstavby fotovoltaické elektrárny s výkonem 2MW. Zároveň s touto změnou předložil starosta návrh na další systémové změny ÚPO, které se týkají pozemků v kat. území Němčovice a Olešná. K tomuto se vyjádřil ing. arch. P. Tauš, navrhl postup obce při zadání změny a souhlasil s tím, že tyto práce provede na základě smlouvy o dílo. Pořízení změny územního plánu uhradí žadatel, v tomto případě se bude na úhradě podílet také obec. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení změny ÚPO, souhlasí se zadáním prací na změně ing. arch. P. Taušovi a pověřuje starostu k zastupování obce při jednáních o změně ÚPO na všech úrovních projednáváné změny.
HLA PRO 7

3/1) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním ve věci nákupu pozemků v kat. území Kamenec u Radnic ppč. 420/4, 693/11 a 79/39 o celkové výměře 540 m2 od obce Kamenec a všech dalších náležitostí včetně ceny. Bude podána písemná žádost obci Kamenec o odkoupení těchto pozemků. Důvodem k nákupu je zajistit přístup a údržbu přístupové komunikace ke třem stavebním pozemkům ležících sice v kat. území Kamenec, ale navazujících přímo na zastavěnou část obce Němčovice. Návrh kupní smlouvy pak předloží starosta ke schválení ZO.
HLA PRO 7

3/2) Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením nově odděleného pozemku v kat. území Němčovice ppč. 234/3 o výměře 305 m2 od Běly a Ester Zeithamlových, který by měl navazovat na místní komunikaci v novém stavebním obvodě Němčovice, bude-li tento obci k odkoupení nabídnut za přiměřenou cenu. ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci.
HLA PRO 7

3/3) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním ve věci nákupu pozemků v kat. území Olešná u Radnic od pana V. Hábra. Jedná se o pozemky převážně horší kvality, s trvalým travním porostem nebo role, které převážně navazují na obecní les. Pozemky by bylo možné v budoucnu zalesnit. ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci.
HLA PRO 7

4) Po projednání došlých cenových nabídek od projektových kanceláří na vypracování projektové dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na přestavbu objektu čp. 22 v obci Němčovice, vybralo zastupitelstvo obce nabídku firmy A.D.S. Rokycany s.r.o., která nabídla cenu 95.000,– Kč + DPH. ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním v této věci. Návrh smlouvy o dílo pak předloží starosta ke schválení ZO.
HLA PRO 7

5) Volby 2008 – starosta podal informace o přípravě voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje, jmenoval v termínu členy volební komise a zapisovatelku, školení dne 1.10. se zúčastní paní Vašková a Pavelková. Volební místnost bude opět v salonku místní restaurace. Distribuci volebních lístků do domácností zajistí obecní úřad.

6) Různé:
6/1) Starosta informoval přítomné o dosavadním průběhu soudního jednání o náhradě škody od zemědělské společnosti, dále o tom že na jednání dne 14.10. bude již vynesen rozsudek. K dokazování nechal starosta ještě zpracovat geodetickou kanceláří výškopis předmětných pozemků.

6/2) Starosta informoval přítomné o výsledku svého jednání s generálním ředitelem LČR v Hradci Králové, které se týkalo projektu „Zvýšení kapacity průtočného profilu potoka ve středu obce Olešná“, který uhradila obec ze svého rozpočtu. Výsledkem jednání bylo, že LČR budou realizovat protipovodňové opatření podle projektové dokumentace, při splnění těchto podmínek: 1) zakrytí toku nebude prodlužováno proti stávajícímu stavu, 2) obec poskytne součinnost při zajištění vlastnických práv k pozemkům a stavbám ke zřízení požadované stavby, 3) do profilu nebude umístěna splašková kanalizace DN 200, 4) obec převezme zakrytou část úpravy do svého majetku. Zastupitelstvo obce s těmito podmínkami souhlasí. Naopak jedinou podmínkou obce je, že stavba bude realizována a dokončena investorem (LČR) v termínu, který je stanoven v platném stavebním povolení, tj. do 31.12.2009.
HLA PRO 7

6/3) Starosta informoval přítomné o jednání s právníky o přípravě dokumentu, kterým budou stanoveny pravidla nedělního klidu v obci Němčovice, s odkazem na usnesení ZO č. 4/2-9/2008 ze dne 28.8.2008. Konečný návrh dokumentu (obecně závazná vyhláška nebo nařízení obce) nebyl dosud připraven a proto nebylo možné jej předložit zastupitelstvu obce k projednání. Podle dostupných informací by mělo být všechno připraveno do konce října 2008. Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
HLA PRO 7

6/4) Akce Hubertova jízda, která se uskuteční v sobotu dne 27.9.2008 v Olešné. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu částkou do výše 10.000,– Kč z rozpočtu obce z kap. kulturní a sportovní činnost.
HLA PRO 7

6/5) Zastupitelka Mgr. Horvátová požaduje doplnit veřejné osvětlení v Olešné v části místní komunikace od kapličky k domu manž. Čapkových. Starosta doplnil tento návrh o přemístění světla u čp. 4, které svítí zastíněné korunou lípy. Do rozpočtu obce na příští rok bude zahrnuto financování této akce, veřejné osvětlení bude rozšířeno o dva sloupy a bude přemístěn sloup u čp. 4 na jiné vhodnější místo.
HLA PRO 7

6/6) Starosta informoval o přípravě Rallye Kralovice, které se pojede s rychlostní vložkou přes obec Němčovice, se startem u hospody. Pořadatelskou službu zajistí místní hasiči ve spolupráci s pořadatelem. Průjezd obcí bude dne 15.11.2008 uzavřen v době od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Obec uzavře smlouvu s pořadatelem o zajištění pojištění, ze kterého by byly hrazeny případné škody na majetku občanů nebo obce. K výjezdu při této akci budou připraveny T148, A21 Furgon, T 6911 a využity jedna základnová a dvě přenosné vysílačky. Občané budou o akci informováni písemně pomocí letáčku do všech domácností. Zastupitelstvo obce s tímto postupem souhlasí.
HLA PRO 7

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– záměr pořízení změny ÚPO podle čl. 2
– záměr nákupu pozemků podle čl. 3/1, 3/2, 3/3
– výběr projektové kanceláře podle čl. 4
– finanční podporu akce podle čl. 6/4
– zařazení investiční akce do rozpočtu 2009 podle čl. 6/5

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– zadání prací ing. arch. Taušovi podle čl. 2
– s postupem při organizaci rallye podle čl. 6/6
– s podmínkami realizace stavby podle čl. 6/2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– informace o přípravě voleb podle čl. 5
– informace podle čl. 6/3
HLA PRO 7

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. října 2008.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,35 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková
Vyvěšeno: 28.9. 2008

Komentáře