Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO (K.Ferschmann, Spal, Bc. J. Ferschmann, Pavelková, M. Sadílek, Mgr. Horvátová)
Omluveni: Vašková
Hosté: 0, veřejnost 12

Program:
1) Kontrola plnění minulých usnesení
2) Vyhlášení výsledků IV. ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
3) Převody majetk
4) Projednání výsledků místního referenda
5) Začlenění do MAS Světovina
6) Schválení projektu „Výstavba multifunkčního domu a hřiště v Němčovicích“ komunitním způsobem plánování
7) Schválení provozního řádu veřejného internetu
8) Různé

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal
Zapisovatel: Sadílek

V úvodu jednání byl schválen jeho program, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Dále bylo rozhodnuto o tom, že zasedání zastupitelstva obce bude přenášeno on-line webkamerou po obecní internetové síti NE-NET.
HLA PRO 6

1) Kontrola plnění minulých usnesení ZO:
Splněno: 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/4/1-8/2008 5, 7/4 (trans.do 7/2-8/2008)-7/2008
5/1-5/2008 13/4-1/2008
Nesplněno: 6/1, 6/2, 7/2, 7/3, 7/4/2-8/2008 2/1/4, 7/2-7/2008 8, 9/5-6/2008 5-10/2004

2) V úvodu jednání vyhlásil starosta obce výsledky IV. ročníku obecní soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. Odborná komise udělila tři čestná uznání a to nájemníkům domu čp. 37, dále manželům Šauerovým čp. 24 a manželům Spalovým čp. 12. Třetí místo a finanční odměnu ve výši 1.000,– Kč obsadili manželé Pavelkovi čp. 37, druhé místo a finanční odměnu 3.000,– Kč rodina Solarových čp. 29 a letošním vítězem se stala rodina Černých čp. 19, která obsadila 1. místo a získala finanční odměnu ve výši 5.000,– Kč. Všem oceněným zastupitelstvo obce blahopřeje.
HLA PRO 6

3) Na vyhlášený záměr č. 2-8/2008 prodeje pozemku pč. 202/10 o výměře 21 m2, vedeného jako trvalý travní porost, v kat. území Němčovice, se písemně přihlásil pan R. Pěch z Kladna a souhlasí se stanovenou kupní cenou 1.550,– Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za stanovenou cenu, starostu pověřuje podpisem KS, zajištěním převodu a vkladu na KÚ do konce září 2008.
HLA PRO 6

4/1) Zastupitelstvo obce projednalo průběh místního referenda, konaného dne 23.8.2008 a schvaluje jeho výsledky. Konstatuje, že hlasování proběhlo v souladu se zákonem a výsledek MR je platný, neboť se ho zúčastnila nadpoloviční většina všech oprávněných osob v obci 60,6 %. Výsledek: Celkový počet oprávněných občanů 94, počet občanů, kterým byly vydány úřední obálky 57, tj. 60,6%, počet odevzdaných úředních obálek 57, počet odevzdaných platných hlasů 57, počet hlasů ANO 40, tj. 70,2%, počet hlasů NE 16, tj. 28,1%, počet hlasů ZDRŽEL SE 1, tj. 1,7%, neplatné hlasy 0. Zastupitelstvo obce všem občanům, kteří se zúčastnili referenda děkuje za účast a všem členům okrskové komise a zapisovatelce děkuje za pomoc.
HLA PRO 6

4/2) Zastupitelstvo obce projednalo další postup, podle kterého bude připraven dokument, kterým bude naplněno přání většiny občanů o nedělním klidu v Němčovicích. Starosta je pověřen přípravou tohoto dokumentu – obecně závazné vyhlášky nebo nařízení obce. Tento dokument bude projednán s právníky a jeho závěrečné znění bude předloženo k projednání a schválení zastupitelstvu obce na příštím jednání.
HLA PRO 6

5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Integrovaným strategickým plánem MAS Světovina a současně se Strategickým plánem Leader MAS Světovina.
5/1) Zastupitelstvo obce s oběma plány souhlasí a podporuje jejich realizaci. Potvrzuje své setrvání v Mikroregionu Radnicko a tento mikroregion souhlasí se svým začleněním do MAS Světovina o.p.s.
HLA PRO 6

5/2) Zastupitelstvo obce schvaluje začlenění obce Němčovice do územní působnosti MAS Světovina o.p.s.
HLA PRO 6

6) Starosta přítomné seznámil s projektem „ Výstavba multifunkčního domu a hřiště v Němčovicích“, na jehož financování bude žádáno o dotaci z programu rozvoje venkova v říjnu roku 2008 a požádal všechny přítomné o přednesení připomínek a dotazů k tomu projektu. K projektu nebylo připomínek, všichni přítomní s projektem souhlasili a na vybudování objektu a hřiště se těší. Zastupitelstvo obce schvaluje tento projekt v rozsahu předneseném na tomto veřejném zasedání.
HLA PRO 6

7) Starosta seznámil přítomné s textem Provozního řadu veřejného internetu. Zastupitelstvo obce tento provozní řad schvaluje.
HLA PRO 6

8) Různé:
8/1) Starosta informoval přítomné o ukončení šetření pojistné události v Olešné (poškození elektrického rozvaděče) a o výši plnění od České pojišťovny a.s.. Protože pojišťovna odečetla 10% amortizaci, bude úhrada rozdílu požadována na majiteli vozidla.
HLA PRO 5 ZDRŽ 1

8/2) Starosta informoval přítomné o sjednané schůzce s generálním ředitelem Lesy s.p. ČR, která se uskuteční 3. 9.2008 v Hradci Králové. Tématem bude financování projektu „Zvýšení průtočného profilu potoku ve středu obce, část Olešná.

8/3) Starosta informoval přítomné o přípravě voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje, které se uskuteční ve dnech 17.- a 18. 10.2008.

8/4) Zastupitelstvo obce se zabývalo problematikou dopravního značení v obci a pověřuje starostu, aby zajistil instalaci informativní dopravní značky „Slepá pozemní komunikace“ na místní komunikaci ke Kratochvílům. Dále nechal zpracovat posudek na dopravní značení místní komunikace v Olešné na poz. pč. 1277/2 a na posunutí dopravní značky začátek obce v Němčovicích na hranici nového zastavitelného území v obci, od ing. Petra Zítka IP Projekt Plzeň.
HLA PRO 6

8/5) Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání akce „Rozloučení s létem“, které se bude konat na němčovické návsi v sobotu dne 13.9.2008 od 14 hodin.
HLA PRO 6

Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Výsledky IV. ročníku soutěže podle čl. 2
– Prodej pozemku podle čl. 3
– Výsledky místního referenda podle čl. 4/1 a 4/2
– Začlenění obce do MAS podle čl. 5/1 a 5/2
– Projekt multifunkčního domu podle č. 6
– Provozní řád VI podle čl. 7
– Úhradu rozdílu škodné události podle čl. 8/1
– Zpracování posudku dopravního značení podle čl. 8/5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– Informace starosty podle čl. 8/2, 8/3, 8/5
HLA PRO 6

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 25. září 2008.
Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,50 hod.
Zapsal: Miloslav Sadílek v.r.
Starosta obce: Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno
na úřední desce: 29.8.2008
na elektronické úřední desce: 17.9.2008

Komentáře